Zhodnotenie 2 rokov členstva EÚ v Komisii Codex Alimentarius

Pracovný dokument Európskej komisie

O PRISTÚPENÍ EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA KU KOMISII CODEX ALIMENTARIUS (ROZHODNUTIE RADY 2003/822/EC):
SITUÁCIA PO DVOCH ROKOCH

SÚHRN

Európske spoločenstvo (ES) je členom Kódexu vyše dva roky. Členstvo upevnilo pozíciu ES a jeho členských štátov v Kódexe. Odsúhlasené postupy ohľadom zabezpečenia dobrej koordinácie medzi Komisiou a členskými štátmi sa veľmi osvedčili. Oficiálne rozdelenie kompetencie ohľadom záležitostí v programe zasadaní CA prebehlo hladko, zriedka sa vyskytli rozdielnosti v názoroch. Tretie krajiny a sekretariát CA sa prispôsobili veľmi dobre členstvu ES a nevyjadrili nijaké pochybnosti. Komisia a predsedníctvo konajúce v záujme Rady a členských štátov jednotlivo vyzvali všetkých k pokračovaniu efektívnej práce na podporovaní činnosti Kódexu pri stanovovaní medzinárodných noriem v oblasti bezpečnosti potravín a tým aj napomáhaniu obchodu. Očakáva sa, že dôležitosť tejto úlohy v CA bude rásť, predovšetkým ak Dohianske kolo rokovaní dospeje k úspešnému záveru v rámci odsúhlaseného deadlinu. Komisia nepredpokladá, že bude potrebná zmena v existujúcom legislatívnom rámci riadiacom členstvo ES v CA. Spolu s členskými štátmi sa bude snažiť zabezpečiť lepšiu prípravu mimoriadne citlivých záležitostí a zlepšenú konzultáciu stakeholderov.

1.      Úvod

Európska únia (EU) je najväčším svetovým importérom potravín a druhým najväčším exportérom potravín. Svetový prístup k bezpečnosti potravín označovaný ako “farm to fork”  (od farmy po vidličku), ktorý si kladie za cieľ dosiahnuť najväčšiu úroveň ochrany zdravia spotrebiteľa a tiež ochranu jeho záujmov bol postupne realizovaný v EU a nedávno aktualizovaný za účelom úplného začlenenia vedecky podložených prístupov a princípov analýz rizika. Cenné je aj nezávislé hodnotenie rizika.  

Komisia Codex Alimentarius bola zriadená v roku 1963 za účelom vývoja potravinových noriem, smerníc v oblasti potravín a podobných materiálov, napr. kódexov praxe, v rámci Spoločného programu FAO/WHO pre potravinové normy. Hlavným cieľom tohto programu je ochrana zdravia spotrebiteľa, zabezpečenie správnych obchodných praktík na trhu s potravinami a podpora koordinácie všetkých aktivít v oblasti potravinových noriem podniknutých medzinárodnými vládnymi a nevládnymi organizáciami.

Práca Codexu sa zabezpečuje hlavne formou:

-       Zasadaní komisie Codex Alimentarius

-       Zasadaní jej pomocných orgánov (kódexové výbory, ad hoc výbory  a pracovné skupiny)

-       Cirkulačných listov CL (sú zasielané všetkým členom a pozorovateľom prostredníctvom sekretariátu CA )

Kódexové normy sa považujú za porovnávacie štandardy, na základe ktorých sa zostavujú vnútroštátne opatrenia a nariadenia. Európske spoločenstvo (ES) je plne odhodlané presadzovať medzinárodné obchodné povinnosti vrátane tých, ktoré obsahuje Dohoda WTO o aplikácii sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS dohoda), ktorá sa jasne odvoláva na kódexové normy. ES je členom Komisie Codex Alimentarius od novembra 2003.

2.      ZÁKLADNÉ ÚDAJE

17. novembra 2003 prijala Rada rozhodnutie (2003/822/EC) ohľadom pristúpenia Európskeho spoločenstva ku Codex Alimentarius (CA). Toto rozhodnutie je zhrnuté v prílohe II  a obsahuje jednotlivé vyhlásenia Európskeho spoločenstva ohľadom uplatnenia kompetencie a v prílohe III sú dohody medzi Radou a Komisiou ohľadom prípravy zasadnutí CA a stanovísk a pridelenia hlasovacích práv.

Takéto rovnaké stanoviská k rozhodnutiu Rady (článok 4.6. prílohy III), že počas prvých dvoch rokov od pristúpenia spoločenstva ku Komisii Codex Alimentarius budú výsledky z koordinačných stretnutí, ktoré sú v kompetencii pracovnej skupiny rady pre CA o pridelení zodpovednosti ohľadom stanovísk a hlasovania ku každému bodu programu zasadnutí CA oznamované sekretariátu CA. Po úvodnom dvojročnom období sa bude môcť uplatniť všeobecná deklarácia, ak niektorý z iných členov CA nebude osobitne požadovať jej objasnenie, alebo ak sa nerozhodne inak v  rámci Pracovnej skupiny Rady pre CA.

V článku 6 prílohy III rozhodnutia Rady 2003/822/EC je uvedené, že na žiadosť členského štátu alebo Komisie bude dohoda revidovaná, vzhľadom na skúsenosti získané z realizácie Dohody medzi Radou a Komisiou ohľadom prípravy zasadaní CA a stanovísk a pridelenia hlasovacích práv (ďalej len „Dohoda“).

Od pristúpenia ES ku Codex Alimentarius uplynuli už vyše dva roky. I keď neboli predložené žiadne oficiálne žiadosti na revidovanie Dohody, Európska Komisia považuje za užitočné predložiť túto správu o skúsenostiach získaných z participácie ES v Codex Alimentarius, sumarizujúc skúsenosti získané od novembra 2003.

3.      Kľúčové prvky Participácie ES v komisii Codex Alimentarius

3.1 Právny základ

Participácia ES v komisii Codex Alimentarius sa uskutočňuje v nasledovných rámcoch:

-      Rozhodnutie Rady zo 17. novembra 2003 ohľadom členstva Európskeho spoločenstva v Komisii Codex Alimentarius a hlavne jeho príloha III (Dohoda medzi Radou a Komisiou ohľadom prípravy zasadnutí CA a stanovísk a prideľovania hlasovacích práv).

-      Rozhodnutie Rady je doplnené Príručkou na  interpretáciu a implementáciu „Dohody medzi Radou a Komisiou ohľadom prípravy zasadnutí CA a stanovísk a prideľovania hlasovacích práv“.

Prax ukázala, že postupy fungujú a že je dosť flexibility prispôsobovať sa okolnostiam. To sa dosahuje okrem iného aj prostredníctvom rýchleho elektronického rozoslania návrhov stanovísk; vysvetlení, ak nemožno zohľadniť príspevky od niektorých členských štátov; koordinácie na mieste zasadnutia; atď.

Počas druhého semestra 2005 a predsedníctva UK boli vzťahy (ako bolo definované v medziinštitucionálnej dohode) podrobnejšie popísané. Okrem toho viaceré opodstatnené záležitosti objasnil sekretariát CA:

-      Rada FAO na svojom 127. zasadaní v novembri 2004 znížila dotácie ES odsúhlasením presne stanoveného počtu miest pre Európske spoločenstvo na zasadaniach CA, podľa ktorého delegácia Európskeho spoločenstva môže zaujať miesto vedľa delegácie európskeho členského štátu, ktorý predsedá Rade EÚ.

-      Od júla 2005, záverečné správy zo zasadaní CA systematicky posielajú: „Európskemu spoločenstvu a jeho členským štátom“ alebo na „Delegácie..., vystupujúce v záujme členských štátov Európskeho spoločenstva prítomných na zasadaní“. Pred 28. zasadaním Komisie CA sa viaceré správy Kódexu nesprávne zaslali „Európskej únii (EÚ)“ alebo „členským štátom EÚ“.

3.2  Flexibilita v rámci zložitých postupov

Od pristúpenia ES ku CA sa ES zúčastnilo na viac ako 30 kódexových plenárnych zasadaniach (Komisie CA a jej pomocných orgánov). Tieto zasadania sa zvyčajne venovali nie menej ako 10 až 15 bodom programu (zvyčajne vyše 20 bodov). Pred zasadaniami Komisie CA a jej pomocných orgánov sa konalo celkovo 49 zasadaní Pracovnej skupiny Rady pre CA v Bruseli za účelom zosúladenia a prípravy spoločných stanovísk a stratégií ES.

Na týchto zasadaniach Pracovnej skupiny Rady pre CA sa diskutovalo o rozdelení kompetencií a príslušných hlasovacích právach na Kódexových výboroch.  ES zvyčajne pripravilo pre každý kódexový výbor pripomienkovaný program špecifikujúci rozdelenie kompetencie pre každý bod programu, t. j. či ide o kompetenciu ES, kompetenciu členských štátov alebo zmiešanú kompetenciu. Mnohé koordinačné stretnutia sa konali aj priamo na miestach zasadaní CA. Rozdelenie kompetencií bolo schvaľované na úrovni Pracovnej skupiny okrem dvoch prípadov, ktoré museli byť zaslané na COREPER, ako uvádza článok Dohody 3.7. Išlo o tieto dva prípady:

(1)    Rádionukleotidy (CCFAC/36 – Marec 2004);

(2)    Parmezán (CCMMP/6 – Apríl 2004).

V oboch prípadoch COREPER potvrdil rozdelenie kompetencií navrhnuté službami Komisie a príslušné stanovisko ES. To naznačuje, že existujúce koordinačné postupy sú účinné.

Za účelom prípravy rôznych zasadnutí CA sekretariát CA pravidelne expeduje kódexové cirkulačné listy (CL) s požiadavkou na stanoviská alebo informácie ku kódexovým záležitostiam (počas dvojročného obdobia 2004/2005 bolo vydaných 115 takýchto CL). Ako je uvedené v rozhodnutí Rady 2003/822/EC zo 17. novembra 2003 a pri rešpektovaní  určených termínov odpovedí na CL, Komisia posiela v pravidelných intervaloch členským štátom tabuľkový zoznam s uvedením všetkých zvyšných, ohlásených alebo predpokladaných CL, na ktoré sa majú pripraviť návrhy spoločnej odpovede štátov v mene ES a časový rozvrh, dokedy sa to má urobiť.

V súčasnosti využívaný systém má dostatočnú flexibilitu, aby uľahčil koordináciu na mieste zasadnutia. Napríklad na nedávnom zasadnutí CCFH bol popri iných kódexových dokumentoch distribuovaný rekordný počet dokumentov priamo na mieste zasadnutia (CRD), a to takmer 60 CRD. ES predložilo 12 CRD, z nich väčšina sa finalizovala (v koordinácii s členskými štátmi) na mieste zasadnutia. Pripomienky a stanoviská ES by sa mali pripravovať čo najskôr, ale tento prípad potvrdzuje, že v prípade potreby daný postup umožňuje aj prispôsobiť sa na poslednú chvíľu.

4.      ES predstavuje aktívnu časť CA

V r. 2004 a 2005 Európska komisia (EK) poskytla Pracovnej skupine CA priestory a tlmočnícke služby v Bruseli (Centre Albert Borschette) na rokovania. Sekretariát CA a účastníci túto možnosť veľmi ocenili. Záležitosti ohľadom "Princípov vystopovateľnosti" a „Inšpekcie rizika“, o ktorých sa diskutovalo počas zasadaní Pracovnej skupiny v priestoroch EK v septembri 2005, boli jasnými prioritami predsedu CCFICS v novembri 2005. Vďaka prípravným prácam realizovaným v Bruseli sa návrhy textov k obom problematikám mohli rýchlo predložiť Komisii CA na konečné schválenie.

Okrem možnosti organizovať konkrétne zasadania Pracovnej skupiny si sekretariát CA veľmi cení aj skutočnosť, že ES mnohé svoje stanoviská prekladá do troch úradných jazykov kódexu: angličtina, francúzština a španielčina.

Stanoviská ES sú k dispozícii na webovej stránke SANCO, čím sa zabezpečuje transparencia a dostupnosť pre zainteresované organizácie a stakeholderov.

{http://europa.eu.int/comm/food/fs/ifsi/eupositions/eupositions_en.html}

ES taktiež viedlo elektronickú Pracovnú skupinu o mliečnych nátierkach, pričom vypracovalo a predložilo návrhy príslušných noriem sekretariátu CA. Okrem toho ES vyvíjalo iniciatívu (spolu s Austráliou) pri rozpracovaní CCFICS diskusnej správy o ilegálnych (falšovaných) zdravotných certifikátoch.

4.1   Dôvera a jej budovanie

Hlavným prínosom aktívnej participácie ES ako plnoprávnej členskej organizácie CA počas prvých dvoch rokoch je zlepšenie spolupráce medzi ES a jeho členskými štátmi v kódexových záležitostiach. To bolo dôvodom pristúpenia ES ku CA,  prispelo sa tým tiež k posilneniu celkového vplyvu ES a členských štátov na CA

V rámci služieb Komisie sa expertízy vo veľkej miere získavajú od kompetentných odborníkov z Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľov (DG SANCO), ktorí sa zaoberajú legislatívou, ako aj od odborníkov z iných služieb Komisie.

Názory a záujmy členských štátov sú systematicky brané do úvahy v koordinačných stanoviskách ES. Prípadné rozdielnosti názorov a prístupov boli dôkladne prediskutované so všetkými členskými štátmi, ako to uvádza medzi-inštitucionálna dohoda o príprave spoločných stanovísk.

Prax ukázala, že vo väčšine prípadov sa názory členských štátov vzájomne dopĺňajú a dá sa z nich pripraviť spoločné stanovisko ES. Vo výnimočných prípadoch, keď sa objavili navzájom si odporujúce stanoviská, sa na princípe konsenzu prijalo všeobecnejšie stanovisko ES.

Treba však poznamenať, že prípadov, kedy sa nedá dospieť k spoločnému stanovisku ES je čoraz menej.

Ponaučenia bolo možné získať aj z predchádzajúcich skúseností (t. j. pred pristúpením ES ku CA), kde nedostatok koordinácie, nedostatok solidarity, rozdielne názory členských štátov na plenárnych zasadaniach atď. poškodzovali  záujmy Spoločenstva.

V každom prípade treba zdôrazniť, že počas daného obdobia sa vyskytli len ojedinelé problémy, ktoré súviseli s tým, že členské štáty ešte neboli oboznámené s novými pravidlami. Sotva sa dá nájsť príklad odstúpenia členských krajín od odsúhlasených spoločných stanovísk (a nejestvuje žiaden prípad, že by sa odstúpilo od stanoviska, ktoré vychádza výlučne z legislatívy ES). K ojedinelým prípadom došlo na začiatku fungovania (t. j. na prvých kódexových zasadnutiach po prijatí ES za plnoprávneho člena CA), a odvtedy sa z tejto skúsenosti všetci poučili. Jednotlivé členské štáty mohli síce nesúhlasiť s odsúhlaseným prístupom, museli však súhlasiť s koncenzom.

Zaujímavé je tiež poznamenať, že úroveň účasti členských štátov na väčšine zasadaní je naďalej veľmi dobrá, vrátane účasti nových členských štátov (t. j. zasadania Pracovnej skupiny Rady pre CA, zasadania Komisie CA a jej pomocných orgánov). Každopádne, pre členské štáty je ťažké zúčastňovať sa všetkých zasadaní, obzvlášť tých, ktoré sa konajú vo vzdialenejších krajinách.

Obavy, že členstvo ES v CA bude viesť k poklesu záujmu a slabšej účasti členských štátov na rokovaniach neboli potvrdené. Európska komisia  trvá na tom, že pre členské štáty je životne dôležitá účasť na zasadaniach CA, a to nielen z dôvodu zviditeľnenia sa a dôveryhodnosti, ale aj z dôvodu podpory, ako aj z dôvodu potreby prípravy stanovísk ES. Okrem toho v prípade hlasovania sa počítajú iba hlasy členských štátov prítomných v zasadacej miestnosti. Ak sa príslušní odborníci z členských štátov nemôžu zúčastniť, kódexové zasadania by mali navštevovať delegáti z príslušných zastupiteľstiev alebo stáli predstavitelia členských štátov, hlavne keď sa rozoberajú citlivé problematiky. Je potrebné neustále podporovať a dokonca aj zvyšovať účasť členských štátov ES.

Vo svetle poznatkov uvedených vyššie možno prísť k záveru, že je predčasné modifikovať rozhodnutie Rady o pristúpení Európskeho spoločenstva ku Komisii Codex Alimentarius alebo medziinštitucionálnu dohodu.

4.2   Smerom k lepšej stratégie: možnosti a rezervy

Predsedníctvo EÚ v období 2004/2005 zlepšilo prípravu ústupových variantov stanovísk a pracovalo na detailnejších stratégiách (vrátane prípravy alternatívnych možností) pre citlivejšie body programu každého zasadania CA.

Takýto prístup sa ukázal byť prospešný a účinný. Napomáha vyjednávaniu a rovnako aj koordinácii s členskými štátmi ES na mieste zasadnutia (finálne rozhodnutie) a posilňuje dôveru členských štátov k našim stanoviskám. Jeho výhodou je aj tvorenie priamych spojení medzi službami Komisie a predsedníctvom (pracujúcim s generálnym sekretariátom Rady).

Pri príprave stanovísk ES by sa malo pokračovať v zlepšenej konštrukcii navrhovaných pozičných správ ES, príprave stanovísk ústupových variantov a vypracovaní viacerých negociačných možností (v prípade potreby aj lepší a horší variant stanoviska). V tomto smere je prospešná užšia spolupráca medzi predsedníctvom Rady a službami Komisie za účelom prerokovania a nadobudnutia stanovísk ES odsúhlasených ešte pred plenárnym zasadaniami. Včasná príprava návrhov ES stanovísk napomáha koordinácii členských štátov. Taktiež umožňuje, aby boli tieto stanoviská zahrnuté do dokumentov CA, ktoré kolujú pred zasadaním a sú dostupné aj na webovej stránke CA, čo je pozitívnejšie, ako CRD, ktoré sú dostupné iba na mieste zasadania.   

4.3 Prínos z participácie ES ako členskej organizácie

Komisia CA a jej pomocné orgány zohľadnili pripomienky a stanoviská ES v kódexových normách a súvisiacich textoch, ktoré boli schválené v r. 2004/2005. Vo všeobecnosti sú legislatíva a normy ES komplexnejšie ako normy CA. To posilňuje vonkajšie negociačné stanovisko v prípade, že kódexové normy nemožno schváliť na základe konsenzu, pričom ES trvá na svojich požiadavkách, ktoré sú v súlade s medzinárodnými záväzkami.

ES si tiež úspešne chráni svoje stanovisko ohľadom niekoľkých mimoriadnych sporných problematík, o ktorých pojednávali nedávno rôzne kódexové orgány:

Pri olivovom oleji (nesúhlas ES na množstvo linolovej kyseliny podľa Codexu) vo výbore CCFO a pri parmezáne (ES odmietlo návrh na novú normu) vo výbore CCMMP a na komisii CAC, v oboch prípadoch ES si bránilo svoje stanoviská a napokon boli akceptované komisiou CAC.

Pri označovaní GMoznačovaní krajiny pôvodu (CCFL), nebol urobený žiadny pokrok. Prvá problematika bola zaslaná späť pracovnej skupine a pri druhej CAC odsúhlasila pozastavenie činnosti. V oboch prípadoch to, že sa nezaznamenal žiadny pokrok, je spôsobené obtiažnosťou zladenia stanovísk US a ES.

Pri „sardinkách“ bol zaznamenaný iba malý pokrok v rámci CCFFP, hlavne z časového obmedzenia. Očakáva sa, že sa nájde kompromis medzi Marokom a Čile prostredníctvom spojenia navrhovaného začlenenia Clupea bentincki do normy ako dodatok k požiadavkám na označovanie.

Problematikou analýzy rizika určenou pre vlády sa zaoberal CCGP; bola zaslaná späť pracovnej skupine vedenej US, ktorej spolu predsedá Maroko a Malajzia. ES by malo vynaložiť všetku snahu na uvoľnenie situácie a chrániť pritom svoje  kľúčové záujmy. 

Vo všeobecnosti existuje iba veľmi málo prípadov, kde ES musí počítať s modifikáciou svojich požiadaviek v  dôsledku nových kódexových noriem. Takouto výnimkou sú benzoáty v nealkoholických nápojoch, kde kódex určil limit 600 mg/l, kým ES odporučilo 150 mg/l. Úlohou ES je v tomto prípade presvedčiť členov kódexu o potrebe úpravy tohto množstva na základe nových vedeckých poznatkov.

Pretrvávajúce diskusie CCFAC ohľadom maximálnych hladín aflatoxínov v spracovaných a nespracovaných mandliach, lieskových orechoch a pistáciách môžu viesť k jednej z výnimočných situácií, že budú prijaté na úrovni kódexu menej striktné hodnoty (t. j. vyššie hodnoty) ako tie, ktoré v súčasnej dobe platné v ES. Aby boli tieto hodnoty ES odsúhlasené kódexom, bude potrebné ich ešte ďalej zhodnotiť.

4.4 Možno bude treba niečo obetovať: Členské štáty ES budú v blízkej budúcnosti hostiť menej kódexových výborov

Tabuľka 2 sumarizuje budúcnosť kódexových výborov, ktorých hostiteľskými štátmi sú v súčasnosti  členské štáty ES.

V súčasnosti členské štáty hostia sedem kódexových výborov, jeden bol dočasne pozastavený (CC cukry), kým ďalší (CC potravinárske aditíva a kontaminanty) sa rozdelí na dva výbory. UK a Holandsko oznámili, že by sa chceli vzdať hostiteľstva štyroch výborov (tuky a oleje, cukry, rezíduá pesticídov a potravinárske aditíva a kontaminanty). Holandsko predsa len naznačilo ochotu „ponechať“ si Kódexový výbor pre potravinárske kontaminanty a členské štáty návrh podporujú. Brazília tiež potvrdila, že chce hostiť tento výbor. Vo všeobecnosti je tendencia viac podporovať rozvojové krajiny, aby hostili kódexové výbory, a preto nie je vylúčené, že po reorganizácii budú členské štáty ES hostiť iba tri výbory. Účasť členských štátov sa nebezpečne znižuje, ak viac výborov hostia iní členovia kódexu mimo Európy.  Konečné rozhodnutie padne na ďalšom zasadaní Komisie CA (CAC-29) v júli 2006 v Ženeve.

5        ES a jeho obchodní partneri

5.1 Spolupráca s významnými obchodnými partnermi

Podporné rokovania a iné bilaterálne a multilaterálne kontakty sa zjednávajú na ad hoc základe s mnohými tretími krajinami kedykoľvek je to prospešné pre ES v zmysle negociácií.

Počas roku 2005 pred viacerými zasadaniami Kódexu bola organizovaná telekonferencia s dôležitými osobnosťami z USA. Predsedníctvo EÚ a generálny sekretariát Rady boli pozvaní a zúčastnili sa na mnohých z týchto prípravných konferenciách. Členské štáty boli informované o výsledkoch týchto diskusií.

Systematická participácia predstaviteľov delegácie ES vo Washingtone na verejnej prípravnej konferencie  US ohľadom kódexových záležitostí sa tiež ukázala byť prospešná. Navrhované US pozičné správy prijaté od delegácie ES boli všetkým distribuované cez generálny sekretariát Rady.

Delegácia ES a delegácia US sa často stretávajú na mieste kódexových zasadaní a niektoré  podporné rokovania s tretími krajinami sú organizované za prítomnosti predsedníctva EÚ (a niekedy členských štátov). Takéto bilaterálne výmeny sa ukázali byť prospešné a konštruktívne, a preto by sa mali zachovať a podporovať. Ak sa očakávajú alebo už sú známe odlišné stanoviská, mala by sa vynaložiť snaha na dosiahnutie kompromisu ešte pred plenárnymi zasadaniami.

Malo by sa premýšľať aj o rozvíjaní stálej spolupráce s inými tretími krajinami, čo sa už z času na čas uskutočňuje (týka sa napr. „štvorice krajín“ - USA, Kanada, Austrália, Nový Zéland – a Japonsko). Pozornosť by sa mala venovať upevňovaniu vzťahov s krajinami ako Argentína, Brazília, India, Kórea a Čína.

5.2 ES je najväčším sponzorom Kódexového fondu dôvery – ES a prispievajúce členské štáty poskytli polovicu z príspevkov získaných v rokoch 2003-2005

Je dôležité, aby rozvojové krajiny aktívne participovali v  ustanovujúcich orgánoch medzinárodných noriem, vrátane Kódexu. Fond FAO/WHO na zlepšenie participácie v Kódexe (Kódexový fond dôvery) bol zriadený ako prejav veľkorysosti mnohých sponzorov chtivých podporiť tento cieľ. Vo všeobecnosti sa participáciou odborníkov z rozvojových krajín (RK) dostal Kódex do povedomia týchto rozvojových krajín,  participácia mala tiež pozitívny efekt na národné prostredie a (v niektorých prípadoch) na prípravu národného systému bezpečnosti potravín.

ES je najväčším sponzorom Fondu, do ktorého sa v období medzi rokmi 2003 a 2005 prispelo cez 560 000 €. Írsko, Holandsko Švédsko (rovnako aj Nórsko a Švajčiarsko) tiež výrazne prispievajú do tohto Fondu.

5.3 Koordinačný výbor pre Európu (CCEURO) by sa mohol viac využívať

Možno budú potrebné častejšie kontakty s našimi susedmi

Participácia ES na zasadaniach a seminároch CCEURO (Bratislava, September 2004; Vilnius, Október 2005) demonštrovala záujem, že nečlenovia EÚ (v súčasnej dobe 18 krajín) budú podporovať legislatívu ES a stanoviská ES v kódexových záležitostiach.

Diskusia ohľadom problematiky Parmezán na poslednom zasadaní Komisie CA (júl 2005), kde ES bolo podporené nečlenskými štátmi EÚ z európskeho kódexového regiónu, je tiež názornou ukážkou dôležitosti pretrvávania úzkych vzťahov a komunikácie so zainteresovanými krajinami. Keďže oni sú hlavní obchodní partneri, je obzvlášť prospešné skoordinovať stanoviská. V tomto zmysle zasadania s nečlenskými štátmi EÚ sú obzvlášť hodnotné za účelom plného informovania týchto krajín o stanoviskách ES.

Limitujúcim faktorom je jazyková bariéra: v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu je len málo kódexových odborníkov, ktorí plynulo hovoria jedným z úradných pracovných FAO jazykov (angličtina, francúzština, španielčina, čínština, arabčina) a tieto štáty nemajú prístup k ruskej verzii diskusných dokumentov alebo existujúcich kódexových noriem (i keď FAO/WHO prekladá niektoré kódexové dokumenty do ruštiny). Švajčiarsko uvažuje finančne podporiť preklad Procedurálneho manuálu Codex Alimentarius do ruštiny.

BulharskoRumunsko (podpísaná dohoda o vstupe) sa teraz pripájajú k stanoviskám ES. Sú pozývaní na koordinačné zasadania a k aktívnej a konštruktívnej spolupráci.

Treba zdôrazniť, že NórskoŠvajčiarsko sa zvyčajne pripájajú k stanoviskám ES. Zvyčajne sú pozývaní participovať na koordinačných zasadaniach a aktívne spolupracovať.

Majúc na pamäti stálu aktívnu podporu viacerých kódexových záležitostí zo severoafrických krajín (hlavne Maroko a Tunisko) a/alebo krajín z oblasti Stredozemia, úzke vzťahy a komunikácia so zainteresovanými krajinami môžu byť často vzájomne prospešné.

Treba mať na pamäti špecifickú situáciu Chorvátska, bývalej Juhoslovanskej republiky – Macedónska, Turecka Balkánu (hlavne Srbska a Čiernej Hory, pravidelná účasť a aktívna participácia na viacerých zasadaniach).  Tieto krajiny sú už na ceste priblíženia k  acquis ES a na kódexových zasadaniach by sa malo vyhýbať rozdielnosti v názoroch tak často, ako je to možné. Na nešťastie sa to nie vždy darí.

5.3 Väčšie využitie poradenskej skupiny SANCO ohľadom potravinového reťazca a zdravia zvierat a rastlín

Vzhľadom na pozitívne skúsenosti z koordinácie medzi ES a jeho členskými štátmi, sa začína venovať systematickejšia pozornosť spôsobu, akým spotrebiteľ, výrobné organizácie a občania podieľajú na európskom kódexovom procese.

V súčasnosti priemysel, spotrebitelia a iné skupiny podieľajúce sa na Kódexových záležitostiach sú pri prediskutovávaní svojich názorov závislí väčšinou na delegáciách jednotlivých členských štátoch, pokiaľ sú registrovaní v Kódexe ako pozorovatelia. Neformálne kontakty so špecializovanými službami komisie poskytujú ďalšie možnosti. Všetky tieto existujúce formy participácie sú opodstatnené, ale na úrovni EU by mohli byť prospešne doplnené.

Zvyšujúca sa pozornosť EU o diskusie so stakeholdermi je v súlade s relevantnými odporúčaniami FAO/WHO, ktoré hovoria, že (národné) kódexové výbory zapájajú stakeholderov do prípravy zasadaní CA. Je to v súlade so všeobecnými princípmi a zásadami diskusií v Európskom spoločenstve.

ES v súčasnosti vyvíja spôsoby na zlepšenie diskusií so stakeholdermi vrátane využitia existujúcich konzultačných orgánov.

Poradenská skupina pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a rastlín bola ustanovená Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľov (DG SANCO), rozhodnutie komisie 2004/613/EC (jej funkcia sa javí sa byť opodstatnená v danej problematike). Do Poradenskej skupiny je zapojených 36 organizácií zo všetkých sektorov občianskej spoločnosti (priemysel a obchodníci, spotrebitelia, odborníci). Kódexové záležitosti budú figurovať v bodoch programu pravidelných plenárnych zasadaní. Za účelom zabezpečenia priameho spojenia stakeholderov so službami Komisie ohľadom poskytovania ich pripomienok a sprístupnenia relevantných dokumentov sa zvažuje o vytvorení špeciálnej webovej stránky na tento účel.

6        Záver

Je predčasné modifikovať rozhodnutie Rady o prístupe Európskeho spoločenstva ku Komisii Codex Alimentarius alebo medziinštitucionálnu dohodu.

Z hľadiska služieb Komisie a na základe skúseností získaných z platnosti dohody počas dvoch rokoch participácie v CA a v súlade so súčasnými aktivitami sú kľúčové ciele ES pre nastávajúce roky nasledovné:

-       Posilniť vplyv Európy v Kódexe;

-       Zabezpečiť koherenciu medzi legislatívou ES a kódexovými normami;

-       Udržať a podporovať aktívnu participáciu členských štátov v Kódexe;

-       Ďalej posilňovať spoluprácu s významnými obchodnými partnermi, predovšetkým z krajín, ktoré nie sú v EÚ a s partnermi zahrnutými v Európskej susedskej politike;

-       Podporovať zapájanie rozvojových krajín.

Služby Komisie budú spolu s členskými štátmi aktívne uvažovať o spôsobe, ako zabezpečiť lepšiu prípravu mimoriadne citlivých záležitostí a ako zlepšiť diskusie so stakeholdermi.

Preklad: M. Valachová
Revízia prekladu: T. Šinková