Zasadnutie CCEURO (2004)

24. zasadnutie Koordinačného kódexového výboru FAO/WHO pre Európu

Bratislava, 20.-23. september 2004

Otázky bezpečnosti a hygieny potravín sa týkajú každého z nás. Vzhľadom na potrebu rozvoja medzinárodného obchodu s potravinami pri súčasnom zabezpečení maximálnej ochrany spotrebiteľov je zjednocovanie princípov medzinárodnej potravinovej legislatívy nevyhnutným procesom. Pri zabezpečovaní tohoto cieľa má kľúčový význam parciálne zjednotenie stanovísk reprezentantov štátov na regionálnej báze.

V tomto duchu sa v dňoch 20.-23. septembra 2004 uskutočnilo v Bratislave 24. zasadnutie Koordinačného výboru FAO/WHO pre Európu, ako jedného z pomocných medzivládnych orgánov Komisie Codex Alimentarius (ďalej CAC). Záštitu nad týmto medzivládnym podujatím mal minister pôdohospodárstva SR ako štatutárny zástupca vládneho odborného gestorstva spolupráce SR so Svetovou organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Zasadnutie bolo orientované na legislatívnu stratégiu štátov Európy a vybraných ázijských štátov pri zabezpečení neškodnosti a kvality potravín.

Členstvo v Komisii CAC patrí dnes 170 štátom. V európskom regióne ich je v súčasnosti 41:

Albánsko Grécko Poľsko
Arménsko Maďarsko Portugalsko
Rakúsko Island Rumunsko
Belgicko Írsko Ruská federácia
Bulharsko Izrael Slovenská republika
Chorvátsko Taliansko Slovinsko
Cyprus Litva Španielsko
Česká republika Lotyšsko Švédsko
Dánsko Luxembursko Švajčiarsko
Estónsko Macedónsko Turecko
Fínsko Malta Spojené kráľovstvo
Francúzsko Moldavsko Srbsko a Čierna Hora
Nemecko Holandsko Kazachstan
Gruzínsko Nórsko  

Do aktivít orgánov Komisie CAC je navyše zapojený aj celý rad mimovládnych odborných a spotrebiteľských organizácií. Vyspelé štáty sveta považujú svoju účasť na tvorbe medzinárodnej legislatívy Codex Alimentarius za významnú hospodársku prioritu, ktorej venujú mimoriadnu pozornosť. Komisia CAC a jej pomocné orgány sa zaoberajú tvorbou medzinárodne platných dokumentov - noriem, smerníc a limitov. Zbierka týchto dokumentov, ktoré sa prezentujú jednotným predpísaným spôsobom, sa označuje ako Codex Alimentarius. Zahrnuje aj opatrenia  poradenského charakteru vo forme kódexov praxe a rôznych odporúčaní, ktoré majú podporiť cieľ Codexu Alimentarius a sú užitočnou pomôckou pre národné kontrolné orgány a autority zodpovedné za produkciu a legislatívu potravín. Majú súčasne napomôcť harmonizácii definícií a požiadaviek v medzinárodnom meradle, aby chránili spotrebiteľov a prispievali k rozvoju medzinárodného obchodu s potravinami. Svetová organizácia pre obchod (WTO) uznáva legislatívu Codex Alimentarius za celosvetový štandard, čo znamená, že príslušné normy, limity a smernice sa dnes považujú za referenčné v medzinárodnom obchode s potravinami, ako aj z hľadiska ďalšieho rozvoja potravinárskej legislatívy jednotlivých štátov.

Úlohou Koordinačného výboru FAO/WHO pre Európu (ďalej CC EURO) je definovanie problémov a potrieb európskeho regiónu v oblasti potravinových noriem a kontroly potravín, zjednocovanie európskej politiky potravinovej legislatívy voči ostatným krajinám a prepojenie medzinárodnej potravinovej legislatívy Codex Alimentarius s legislatívou Európskej únie a ostatných štátov európskeho regiónu.

Slovenská republika plní úlohy koordinátora CC EURO od r. 2001. Úlohou koordinátora je:

  • pomáhať a koordinovať vo svojom regióne prácu kódexových výborov pri príprave návrhov noriem, smerníc a iných odporúčaní, ktoré sa postúpia Komisii,
  • pomáhať výkonnému výboru Komisie pri ujasňovaní stanovísk štátov a uznávaných regionálnych medzivládnych a mimovládnych organizácií regiónu o diskutovaných alebo problémových otázkach.

Predchádzajúce, 23. rokovanie CC EURO sa uskutočnilo takisto v Bratislave, v septembri 2002. V nadväznosti na dobrú odbornú a organizačnú prípravu a úspešný priebeh rokovania schválila Komisia CAC Slovenskú republiku za koordinátora týchto aktivít aj na druhé funkčné obdobie. Podľa pravidiel Codexu Alimentarius môže jedna krajina zastávať túto úlohu najviac počas dvoch funčkných období.

Slovenská vláda považuje za mimoriadne dôležité, aby sa otázky legislatívy potravín v zjednocujúcej sa Európe riešili spoločne. Len tak bude možné fundovane zvažovať rôzne riziká, ktoré v dnešnom svete nie sú obmedzené žiadnymi štátnymi hranicami. Bezpečnosť a hygiena potravín patria k prioritám záujmu vlády SR, ktorá pristupuje k riešeniu týchto otázok systematicky a na vedeckom základe.  Vyše desať rokov realizujeme Národný program podpory zdravia, v rámci ktorého vláda a parlament odsúhlasili rozsiahly monitoring kontaminácie potravinového reťazca cudzorodými chemickými látkami, čo umožňuje odhaľovať zdroje prípadných nebezpečenstiev a zabezpečovať včasné spätné väzby na ich odstránenie. Významným krokom k zjednocovaniu potravinovej legislatívy s medzinárodnou bolo prijatie zákona o potravinách a postupné schválenie jeho vykonávacích predpisov formou Potravinového kódexu SR. Pri tvorbe tohoto zákona a predpisov sa vychádzalo z legislatívy Európskej únie a Codexu Alimentarius. Situácia v medzinárodnej normalizácii sa v Slovenskej republike priebežne  sleduje a aktuálne zmeny sa odrážajú v našich národných legislatívnych úpravách. Na tvorbe potravinovej legislatívy a zabezpečovaní úloh v oblasti neškodnosti potravín úzko spolupracujú odborníci z viacerých ministerstiev, kontrolných orgánov a vedeckých inštitúcií za výdatného príspevku spotrebiteľov, ktorých reprezentuje Zväz slovenských spotrebiteľov. Táto spolupráca je veľmi dôležitá, pretože ochrana spotrebiteľov neznamená len pasívne prijímanie všetkého, čo legislatíva prikáže, ale aj aktívny podiel spotrebiteľov prostredníctvom dobrej informovanosti a uvedomelého výberu možností.

Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) poskytujú štátom významnú pomoc formou edukačných materiálov, ktoré sa využívajú pri šírení poznatkov medzi výrobcov a spotrebiteľov, ako aj prostredníctvom aktivít v rámci projektov technickej kooperácie. Nemalý význam má tiež príspevok FAO, ktorý umožnil zvládnuť zorganizovanie tohoto významného podujatia.

Satelitným podujatím 23. zasadnutia CC EURO bol Európsky seminár Codex Alimentarius, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 19. septembra 2004. Toto podujatie bolo spoločným projektom vlády Holandského kráľovstva (predsedajúcej krajiny EÚ v 2. polroku 2004), zastúpenej Ministerstvom poľnohospodárstva, prírody a kvality potravín, a Slovenskej republiky zastúpenej Výskumným ústavom potravinárskym v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR - Výborom pre spoluprácu s FAO.

Seminár bol zameraný na aktivizáciu činností všetkých členských krajín FAO a WHO, ktoré sú členmi Spoločného programu FAO/WHO pre potravinové normy a poskytol podrobnú informáciu o zámeroch stratégie a významu budúcnosti práce Codexu Alimentarius v regióne Európy, ako aj pre dosiahnutie cieľov a zámerov Európskej únie v domácom a medzinárodnom obchode s agropotravinárskymi produktmi. Holandské kráľovstvo podporilo finančne účasť odborníkov z menej rozvinutých krajín na práci tohto medzinárodného podujatia a nadväzne aj na zasadnutí CC EURO rozvojovou pomocou vo finančnom príspevku. FAO/WHO, ako aj Európska komisia podporili počas prípravy podujatia technickými podkladmi a prednáškami.

Mimoriadna pozornosť na seminári, ako aj na samotnom rokovaní CC EURO bola venovaná predovšetkým týmto témam:

  • Systém Codex Alimentarius, úloha jeho sekretariátu, procedúry, úloha Regionálneho koordinačného výboru pre Európu
  • Budovanie kapacít a Codex Alimentarius
  • Úloha WHO z pozície zvýšeného vplyvu zdravotných aspektov
  • Úloha Komisie Codex Alimentarius, úloha predsedu, vzťahy medzi JECFA, JMPR a EFSA
  • Význam Codexu Alimentarius pre Európu vo vzťahu k Dohode o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach WTO. Pristúpenie Európskeho spoločenstva ku Codexu Alimentarius ako plnohodnotného člena, dôsledky a význam pre aktívnu účasť členských štátov v Codexe Alimentarius
  • Úloha Subregionálneho úradu FAO v trendoch bezpečnosti potravín vo východnej Európe
  • Využívanie komunikačných nástrojov, organizácia národnej práce v Codexe Alimentarius, príprave národných stanovísk
  • Záujmy spotrebiteľov a Codex Alimentarius, úloha mimovládnych organizácií v rámci Codexu Alimentarius

Na rokovaní CC EURO sa zúčastnilo 94 zástupcov 32 štátov, viacerých medzinárodných organizácií, ako aj FAO a WHO. Bratislavské zasadnutie CC EURO vysoko prevýšilo všetky očakávania a získalo nový, doteraz nevídaný rozmer, poukazujúci výrazne na skutočnosť, že v oblasti harmonizácie potravinových noriem nadišiel čas prekrývania dvoch systémov - súčasných členov EÚ a celého radu ostatných európskych, resp. eurázijských štátov. 

T. Šinková