Zasadnutie CCNFSDU (2005)

27. zasadnutie Kódexového výboru FAO/WHO pre potraviny na osobitné výživové účely

(CC NFDSU, Bonn, NSR, 21. - 25. 11. 2005)

Na zasadnutí sa zúčastnilo 315 delegátov, pozorovateľov a poradných zástupcov zo 69 člen-ských krajín vrátane 20 členských štátov EÚ a 33 medzinárodných organizácií. Rokovanie otvoril p. Kühnle, zástupca federálneho ministra ochrany spotrebiteľa, potravín a poľnohos-podárstva, ktorý vyzdvihol jeho význam z hľadiska integrácie obchodu s vytvorením celosve-tových noriem v oblasti dojčenskej a detskej výživy, ako aj princípov zdravej výživy.

Pod vedením koordinačného výboru EK sa denne pred rokovaním konalo stretnutie zástupcov členských štátov EÚ na objasnenie koordinovaných stanovísk EÚ k jednotlivým bodom roko-vania. Počas rokovania predseda koordinačného výboru priebežne predkladal pripomienky k jednotlivým návrhom noriem v zmysle platných pravidiel.

Odporúčania na výživové označovanie - vláknina

Viacerí delegácie podporili hodnotu 3 g oproti pôvodnej hodnote 10 g na vyjadrenie fyziolo-gického účinku na organizmus. Súčasťou diskusie boli aj AOAC metódy analýzy (CODEX STAN 234). Konštatovalo sa, že metódy, ako aj konečná verzia tabuľky obsahu vlákniny, bu-dú dohodnuté na ďalšom rokovaní. Navrhované označovanie fyziologického účinku, napr. "znižuje hladinu cholesterolu v krvi", "ovplyvňuje intestinálnu mikroflóru" a i., zostali zatiaľ bez pripomienok. Niektoré delegácie namietali proti návrhu vypustiť obsah vlákniny vyjadre-ný na tekutú formu v nápojoch (napr. džúsoch); z uvedeného dôvodu bolo ustanovenie na te-kutú formu ponechané.

Označovanie pridaných alebo revidovaných referenčných hodnôt živín

Vzhľadom na viaceré námietky Výbor súhlasil, že v práci bude pokračovať elektronická pra-covná skupina pod vedením delegácie Južnej Afriky. Materiál bude zohľadňovať princípy na ustanovenie referenčných hodnôt živín v závislosti od jednotlivých populačných skupín.

Norma na spracované potraviny na báze cereálií pre dojčatá a malé deti

Veľká pozornosť bola venovaná zníženému obsahu sacharidov, a to v súlade s cieľmi globál-nej stratégie WHO pre výživu v rámci prevencie obezity, na hodnotu najviac 10 % z celkovej energie v strave. V oblasti prídavných látok sa pripravil zoznam s obsahom niektorých aditív a vylúčením technologických pomocných látok. Z hľadiska označovania sa dospelo k názoru, že toto môže byť povolené podľa národnej potravinárskej legislatívy za podmienok prísnych vedeckých štúdií. Niektoré delegácie z Afriky, Indie a Tanzánie vyjadrili rezerváciu k pred-metnému rozhodnutiu.

Výbor odsúhlasil text týkajúci sa označovania "bezgluténového pôvodu" v prípade, že výro-bok pozostáva zo zložiek, ktoré neobsahujú glutén. Odsúhlasilo sa, že návrh bude postúpený na rokovanie Komisie Codex Alimentarius.

Revízia normy na potraviny pre dojčatá a malé deti na osobitné medicínske účely

Časť A návrhu normy:

Diskusia sa zamerala na zloženie potravín pre dojčatá a malé deti. Pracovná skupina navrhla rozdelenie výživových ukazovateľov na dve skupiny (nevyhnutné živiny a optimálne živiny) a definovanie "horných" limitov ako najvyšších množstiev na základe posúdenia rizika a od-porúčaných limitov na základe výživovej bezpečnosti.

Dodatok všeobecných princípov na určenie minimálnych a maximálnych množstiev bude sú-časťou prílohy revidovanej normy.

Potvrdilo sa, že na prípravu výživy pre malé deti môže byť použité iba kravské mlieko alebo mlieko iných zvierat, prípadne ich zmesi. Diskutoval sa aj konverzný faktor 6,25 na výpočet pri stanovení bielkovín v mlieku. Pozornosť sa venovala aj kvalite bielkovín a tukov. Z hľadi-ska pridávania cukrov do potravín pre malé deti sa navrhlo, aby sa používali iba predvarené a želírované cukry. Prediskutovali a navrhli sa aj hodnoty niektorých živín, najmä ich najniž-ších a najvyšších obsahov. Riešenie tejto problematiky bude pokračovať v rámci vytvorenej elektronickej pracovnej skupiny.

Odporúčané zdravotné výroky založené na vedeckej báze

V oblasti zdravotných výrokov sa zaznamenal pokrok. Francúzsko pripravilo dokument s ná-vrhom troch typov výrokov podložených vedeckými štúdiami, vo vedeckých štúdiách však treba pokračovať. Dokument bude rozoslaný štátom na pripomienkovanie a Výbor sa mu bu-de venovať na svojom ďalšom zasadnutí.

Záver

Návrhy noriem Codex Alimentarius sú odbornou základňou pre legislatívu Európskej únie. Zjednocujú princípy bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľov z hľadiska medzinárodného obchodu s potravinami. Účasť zástupkyne Slovenskej republiky na rokovaní umožnila podpo-riť stanoviská EÚ pri presadzovaní spoločných princípov zdravotnej bezpečnosti potravín ur-čených na osobitné výživové účely.

MUDr. Iveta Trusková
Úrad verejného zdravotníctva SR