Zasadnutie CAC (2006)

Informácie z 29. zasadnutia Komisie Codex Alimentarius

29. zasadnutie Komisie Codex Alimentarius (CAC) sa konalo v Ženeve v dňoch 3. - 8. júla 2006. Zúčastnilo sa na ňom 376 delegátov zo 110 členských štátov, 1 pozorovateľského štátu (Bosna a Herzegovina) a 59 medzinárodných organizácií. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia všetkých 25 členských štátov ES, ako aj pridružené štáty Bulharsko a Rumunsko. Zástupca Európskeho spoločenstva (ES) informoval plénum o rozdelení kompetencií medzi ES a jeho členskými štátmi.

Stanoviská ES sa odsúhlasili v Bruseli 9. a 19. júna 2006 a odoslali na sekretariát CAC vopred. Ďalšie spoločné stanoviská, ako aj negociačné stratégie sa odsúhlasili v koordinácii ES priamo na mieste rokovania v Ženeve.

V Ženeve sa uskutočnilo aj niekoľko spoločných rokovaní členských štátov EÚ a štátov európskeho regiónu: Arménsko, Chorvátsko, Gruzínsko, Island, Izrael, Macedónsko, Moldova, Nórsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko a Ukrajina.

V rámci zasadnutia sa uskutočnili aj dve neoficiálne stretnutia k programovému zameraniu:

 • Pracovná skupina ad hoc pre antimikrobiálnu rezistenciu,
 • Pracovná skupina ad hoc pre hlboko mrazené potraviny.

Správa z 57. a 58. zasadnutia Výkonného výboru (EXEC)

Boli prezentované výsledky zasadnutí. CAC súhlasila s viacerými odporúčaniami pre kódexové výbory. Súhlasila tiež s návrhom na vykonanie kritickej previerky, ktorá by pred zasadnutím CAC sprehľadnila návrhy novej práce a následne monitorovala stav vypracúvania noriem. Potvrdili sa kritériá kritického prehodnotenia CAC:

 • Keď sa vývoj normy oneskorí v dôsledku potreby vedeckého poradenstva, Výkonný výbor by mal iniciovať, aby FAO a WHO zvolali konzultáciu expertov, ktorí by v prípade možnosti poskytli vedecké poradenstvo včas a tak ako treba.
 • Keď bolo vedecké poradenstvo poskytnuté a na norme sa pracuje už vyše 5 rokov, EXEC bude urgovať príslušný výbor, aby podnikol aktivity v určenom časovom rámci.
 • Keď sa tá istá vec prerokúva na viacerých zasadnutiach bez toho, aby sa dosiahol pokrok a bez vidiny dosiahnutia konsenzu, EXEC navrhne pozastavenie práce na určitom stupni procesu na určitý časový úsek alebo prerušenie práce alebo nápravné opatrenia na dosiahnutie pokroku.

Schválené zmeny a doplnky Procedurálneho manuálu

sú uvedené v osobitnom dokumente na tejto webovej stránke.

Návrhy noriem a súvisiacich textov v 8. stupni schvaľovacieho procesu a 5. stupni zrýchleného procesu (s vynechaním stupňov 6 a 7)

Komisia CAC schválila definitívne celý rad noriem a súvisiacich textov v stupni 8 a 8/5:

 • Norma na instantné cestoviny
 • Revízia preambuly CGSFA
 • Ustanovenia GSFA
 • Limity na Cd v mäkkýšoch, hlavonožcoch a ryži
 • Kódex praxe na prevenciu a redukciu dioxínov
 • Smerné limity rádionuklidov
 • Smernica na inšpekciu dovážaných potravín na báze rizika
 • Zásady vystopovateľnosti
 • Zmeny a doplnky smernice o výživovom označovaní
 • Norma na ovocné šťavy a nektáre - ustanovenia vzťahujúce sa na označovanie technologických pomocných látok
 • Niektoré metódy analýzy a vzorkovania
 • Norma na zmes sušeného mlieka a rastlinného tuku
 • Norma na zmes odtučneného mlieka a práškového rastlinného tuku
 • Norma na zmes sladeného kondenzovaného mlieka a rastlinného tuku
 • Revidovaná norma na spracované cereálne potraviny pre deti a dojčatá
 • Reziduálne limity niektorých pesticídov v sušených feferónkach
 • Reziduálne limity niektorých veterinárnych liekov

Ďalšie návrhy noriem

Na nižších stupňoch bol odsúhlasený celý rad návrhov noriem a textov. Na ich príprave sa bude ďalej pokračovať v zmysle platného schvaľovacieho procesu.

Na základe predchádzajúcich skúseností a návrhov bolo schválené odvolanie niektorých platných textov. Schválilo sa aj prerušenie prác na niektorých normách.

Ďalej CAC odsúhlasila, že sa pripravia niektoré nové normy a súvisiace texty:

 • Smernica na posudzovanie bezpečnosti potravín odvodených z rekombinantných DNA zvierat
 • Príloha k smernici na posudzovanie bezpečnosti potravín odvodených z rekombinantných DNA rastlín ohľadom modifikovaných výživových a zdravotných prínosov
 • Kódex praxe na znižovanie obsahu akrylamidu v potravinách
 • Príloha smernice na produkciu, spracovanie, označovanie a marketing organicky produkovaných potravín
 • Definícia reklamy vo vzťahu k zdraviu a výživovým tvrdeniam

Financie a rozpočet

Prerokoval sa rozpočet a výdaje na kódexový program v období 2004 - 2005, ako aj predpokladané výdaje na obdobie 2006 - 2007. 

Sekretariát CAC prijal opatrenia zamerané na šetrenie prostriedkov. Od začiatku r. 2006 sa už dokumenty na kontaktné kódexové miesta nezasielajú poštou, ale iba elektronicky, čo vyvolalo problémy v niektorých rozvojových štátoch. Formou výtlače sa zasielajú už iba vybrané dokumenty (Procedurálny manuál, správy z rokovaní a brožúrky). Zbierka noriem bola rozoslaná na kontaktné miesta formou CD-ROMu.

CAC vyžaduje, aby sekretariát prijal ďalšie úsporné opatrenia. Hostiteľské štáty boli vyzvané, aby sa výraznejšie podieľali na finančných výdajoch súvisiacich s organizovaním zasadnutí a zabezpečovaním potrebnej dokumentácie.

Strategické plánovanie CAC

Komisia CAC odsúhlasila toto:

 • Návrh strategického plánu na roky 2008 - 2013 sa rozošle všetkým koordinačným výborov na pripomienkovanie, až potom sa predloží na schválenie CAC v júli 2007;
 • Upraví sa formát strategického plánovania, čoho dôsledkom bude nový mechanizmus účinnej implementácie výsledkov kritického sprehľadnenia kódexových prác.

Projekt FAO/WHO na podporu účasti štátov na kódexových aktivitách

CAC bola informovaná o štátoch donorských a profitujúcich zo Zverenského fondu. Zdôraznilo sa, že ide najmä o podporu pri umožnení vzniku Národných kódexových výborov a posilnení národných systémov kontroly potravín, ako aj pri kvalitatívnom zlepšovaní účasti štátov na kódexových rokovaniach prostredníctvom prípravy a prezentácie stanovísk štátov. Komisia by si želala, aby donorské aktivity v tomto zmysle pokračovali. Uvítala iniciatívu hostiteľských štátov pomocných orgánov CAC, ktoré budú spolupracovať s kódexovým sekretariátom a sekretariátom Zverenského fondu a pred každým kódexovým rokovaním zorganizujú informačné stretnutie pre delegátov financovaných zo Zverenského fondu.

Ďalšie záležitosti FAO a WHO

Zástupcovia FAO a WHO informovali o hlavných výsledkoch stretnutí odborníkov FAO a WHO (JECFA, JMPR, JEMRA, stretnutia ad hoc a konzultácie) a súvisiacich aktivitách od posledného zasadnutia CAC. Vzhľadom na finančné obmedzenia bude zasadať JECFA r. 2007 iba raz. Boli poskytnuté aj ďalšie súvisiace informácie.

Voľba predstaviteľov CAC

Za predsedu CAC bol na ďalšie obdobie (do ukončenia 30. zasadnutia CAC) zvolený Dr. Claude J. S. Mosha (Tanzánia), za podpredsedov: Dr. Karen Hulebak (USA), Ms. Noraini Mohd. Othman (Malajzia) a Dr. Wim van Eck (Holandsko).

Ustanovenie štátov zodpovedných  za menovanie predsedov kódexových výborov a pracovných skupín ad hoc

Ako hostiteľské štáty boli tajným hlasovaním schválené:

 • Holandsko - Kódexový výbor pre potravinárske kontaminanty
 • Čína - Kódexový výbor pre potravinárske aditívne látky
 • Južná Kórea - Pracovná skupina pre antimikrobiálnu rezistenciu
 • Thajsko - Pracovná skupina pre hlboko mrazené potraviny

Delegácia UK pripomenula, že nemá záujem o hostiteľstvo Kódexového výboru pre tuky a oleje po r. 2007, má však naďalej záujem o Kódexový výbor pre cukry. Záujem o hostiteľstvo Kódexového výboru pre tuky a oleje prejavila Malajzia a Argentína.

Termín a miesto 30. zasadnutia CAC: Rím, 2. - 7. júl 2007

K. Németh