Politika kvality - aktuality

Politika kvality EÚ v oblasti vín – aktuálna informácia

| 26-05-2011

Názvy vín, ktoré sú chránené v súlade s nariadením (ES) č. 1493/1999 a nariadením Komisie (ES) č. 753/2002 sú automaticky chránené a zapísané do registra ustanoveného nariadením Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov). K existujúcim chráneným názvom vín je potrebné zaslať Komisii technickú dokumentáciu a vnútroštátne rozhodnutie o schválení v lehote do 31. decembra 2011. Názvy vín, v prípade ktorých nebude predložená technická dokumentácia a vnútroštátne rozhodnutie o schválení, strácajú ochranu. Komisia vykoná príslušný formálny úkon, ktorým sa takéto názvy odstránia z registra.