Politika kvality - aktuality

Zázrivský korbáčik, Oravský korbáčik a Tekovský salámový syr

| 12-04-2011

V Úradnom vestníku Európskej únie boli 12. marca 2011 zverejnené Vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ), ktorými sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín vedeného Európskou komisiou zapisujú názvy: Zázrivský korbáčik, Oravský korbáčik (Združenie „Zázrivských korbačikárov“) a Tekovský salámový syr (Slovenský mliekarenský zväz) ako chránené zemepisné označenia. Nariadenia Komisie (EÚ) nadobúdajú účinnosť dvadsiatym dňom po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Prihlasovatelia si v čase prípravy žiadosti o zápis chráneného zemepisného označenia (CHZO) do registra Európskej komisie zvolia kontrolný orgán na overovanie dodržiavania špecifikácie výrobku.

Ak kontrolný orgán overí dodržiavanie špecifikácie už pred zápisom názvu ako CHZO a špecifikácia je v súlade so stanovenými podmienkami, výrobcovia po nadobudnutí účinnosti predmetného nariadenia môžu na svojich produktoch uvádzať nielen príslušný názov, ale aj doplňujúci údaj, že ide o CHZO a tiež modro-žltý symbol Spoločenstva. V prípade, že kontrolný orgán ešte nepotvrdil súlad výroby so špecifikáciou, je možné uvádzať len názov výrobku. Dodržiavanie špecifikácie sa overuje zvyčajne raz do roka, v závislosti od typu výrobku a dohody kontrolného orgánu s prihlasovateľom.

 

Pre výrobcov znamená zapísané zemepisné označenie prezentáciu určitej kvality, ktorú musí takýto produkt zaručovať, zachovanie spôsobu výroby, ale aj propagáciu určitého územia, oblasti alebo krajiny. A čo znamená chránené zemepisné označenie pre spotrebiteľa? V prvom rade záruku kvality a zabezpečenie rovnakých vlastností výrobku, ako aj informáciu o jeho výnimočnosti.

 

Výrobky chránené ako označenia pôvodu alebo zemepisné označenia sú kultúrnou vizitkou krajiny. Slovenská republika má okrem uvedených zemepisných označení chránené ďalšie štyri názvy ako zemepisné označenia: Skalický trdelník, Slovenská bryndza, Slovenská parenica a Slovenský oštiepok.

 

Na ÚPV SR v Banskej Bystrici boli v závere minulého roka podané ďalšie dve nové žiadosti o zápis chránených zemepisných označení do registra EK (Klenovecký syrec a Karpatský syr) a sú v konaní pred úradom. Pri prihlasovaní oboch výrobkov sa angažoval aj Výskumný ústav potravinársky.