Zasadnutie CCMAS (2008)

29. zasadnutie Kódexového výboru FAO/WHO pre metódy analýz a vzorkovania (CC MAS)

29. zasadnutie Kódexového výboru FAO/WHO pre metódy analýz a vzorkovania (CC MAS) sa konalo v dňoch 10. 03. 2008 až 14. 03. 2008 v hoteli Thermal Hélia v Budapešti. Zúčastnilo sa ho celkom 160 delegátov a pozorovateľov, reprezentujúcich 59 členských krajín CA, jednu členskú organizáciu (EÚ) a 9 medzinárodných organizácií. Predsedajúcim zasadnutia bol Prof. Péter Biács z Korvínovej univerzity v Budapešti, spolupredsedom Prof. Pál Molnár z Univerzity v Szegede.

Dokumenty a pripomienky  adresované CC MAS Komisiou Codex Alimentarius a inými výbormi

Výbor pre čerstvé ovocie a zeleninu (CC FFV) požiadal CC MAS o posúdenie návrhu Smernice na inšpekciu a certifikáciu čerstvého ovocia a zeleniny podľa požiadaviek príslušných noriem kvality, najmä časti týkajúcej sa odberu vzoriek. CC MAS upozornil CC FFV na to, že dokument veľmi opisný a je potrebné ho viac špecifikovať ako aj na existenciu dokumentu OECD o aplikácii medzinárodných noriem týkajúcich sa ovocia a zeleniny, ktorý by mal byť v návrhu smernice zohľadnený. Ďalej v diskusii k dokumentu viaceré delegácie upozornili na problém odberu vzoriek dostatočnej konzistencie a množstva pri importe, navrhli tiež zapracovanie možnosti odberu vzoriek v predstihu pred exportom ako aj sledovanie kvality dodaného tovaru po jeho distribúcii v krajine importu.

Výbor pre cukry (CC S) predložil CC MAS na posúdenie návrh metódy na stanovenie farby cukru. V otázke posúdenia navrhovanej metódy sa počká na výsledok rokovania Medzinárodnej komisie pre zjednotenie metód na analýzu cukrov.

Výbor pre kontaminanty v potravinách (CC FC) odpovedal na otázky, vznesené CC MAS na 27. zasadnutí, v otázke zámerov a navrhovaných metód na analýzu dioxínov a polychlórovaných bifenylov (PCB). Delegácia Egyptu upozornila na potrebu schválenia alternatívnych metód na analýzu PCB, ktoré by boli dostupné rozvojovým krajinám.

Výbor pre mlieko a mliečne produkty (CC MMP) sa obrátil na CC MAS so žiadosťou o posúdenie primeranosti limitov metód pre mlieko a mliečne výrobky vo Všeobecnej smernici pre vzorkovanie (CAC/GL 50-2004). Tieto metódy sú zaťažené veľkou chybou merania, tento problém sa týka aj iných komodít iných výborov na horizontálnej úrovni CA.

Diskusia prebehla tiež k požiadavkám Pracovnej skupiny pre potraviny získané biotechnologickými postupmi (TF FDBT), hlavne v otázke urýchlenia prác na dokumente, ktorý by umožnil vývoj analytických metód resp. kritérií.

Návrh smernice na evaluáciu akceptovateľných metód analýz

Na 28. zasadnutí CC MAS bol predložený zjednodušený variant dokumentu z ktorého boli vypustené všetky technické a vedecké detaily a bol daný na odbornú diskusiu. Zároveň Nový Zéland mal pripraviť 3 odborné publikácie zamerané na odhad intervalov spoľahlivosti pre parametre charakterizujúce presnosť a odhad systematickej chyby (bias) merania.

Delegácia N. Zélandu uviedla, že prvý z troch pripravovaných článkov, „Zahrnutie nepresnosti do experimentálnych odhadov neistoty merania“, už bol zaslaný do časopisu Journal of Quality Technology a dva články, „Vplyv neistoty merania na riziko pre spotrebiteľa a producenta“ a „Výpočet maximálnych limitov spoľahlivosti pre smerodajnú odchýlku a ďalšie charakteristiky presnosti pri medzilaboratórnych testoch“ sú v štádiu príprav. Práce sú časovo náročné, preto zatiaľ nebol spracovaný návrh smernice. Predpokladá sa že na 30. zasadnutie CC MAS už budú články a návrh smernice predložené.

Návrh pracovnej smernice o používaní analytickej terminológie na účely CA

Na základe tohto materiálu sa presunie príslušná časť Procedurálneho Manuálu zaoberajúcej sa analytickou terminológiou (pozri Procedurálny Manuál CAC, 17. vydanie, s. 24) do osobitného dokumentu, predbežne nazvaného ako návrh pracovnej smernice. Všetky analytické pojmy boli harmonizované v zmysle existujúcich medzinárodných noriem, Medzinárodného slovníka základných a všeobecných pojmov v metrológii (VIM) a ďalších dokumentov.  Vzhľadom na výrazný pokrok v príprave smernice bolo dohodnuté že schválený dokument bude zaslaný Komisii CA ktorá ho na svojom 31. zasadnutí posúdi a rozhodne o jeho zaradení do bodu 5. schvaľovacej procedúry CA.

Schválenie analytických metód na využitie v kódexových normách

O posúdenie a schválenie analytických metód požiadali CC MAS viaceré horizontálne tzv. komoditné výbory. Jednotlivé metódy boli bod po bode posudzované podľa návrhov výborov CA. V diskusii boli navrhnuté viaceré zmeny metód, ich upresnenie a zaradenie do systému analytických metód (metódy typu I. až IV.). Boli navrhnuté opravy viacerých tlačových chýb v dokumente.

CC MAS na podnet viacerých delegátov diskutoval tiež problematiku zdravotnej a environmentálnej neškodnosti analytických metód. V tejto súvislosti Dr. Wood uviedol, že ak sú metódy dostatočne validované, malo by byť na príslušnom akreditovanom laboratóriu či danú metódu použije. Je na jednotlivých Výboroch CA aby pri predkladaní metód na posúdenie CC MAS vzali do úvahy aj uvedené hľadiská. Nemala by sa tým však znižovať efektívnosť metód alebo samotné posudzovanie príslušnej metódy. CC MAS súhlasil s návrhom, aby v prípade existencie viacerých alternatívnych metód bola daná prednosť tej, ktorá lepšie vyhovuje zdravotným a environmentálnym kritériám. Mohlo by sa to zakotviť v rámci správnej laboratórnej praxe.

Spracovanie metód na analýzu stopových prvkov do podoby kritérií

Cieľom pokračujúcej práce z minulého roka bola komplexná revízia dokumentu a príprava návrhu príslušnej smernice, ktorý umožní kalkuláciu numerických kritérií, ktoré musí každá nová analytická metóda typu II (referenčná metóda) alebo III (alternatívna odporúčaná metóda) splniť, aby mohla byť na príslušný účel využitá.

Dokument má tri časti, I. časť obsahuje podmienky, za akých možno buď priamo vytvoriť kritériá pre príslušný typ analytickej metódy alebo sa s takouto žiadosťou obrátiť na CC MAS. Sú v nej vo forme tabuľky navrhnuté základné číselné charakteristiky podľa ktorých možno kritériá vytvoriť. V druhej časti je návrh textu samotnej smernice, podľa ktorej sa má tvorba kritérií uskutočňovať, postup tvorby číselných limitov pre metódy, ako aj postup pri posudzovaní súladu analytických metód so stanovenými kritériami, t. j. postup, akým na základe stanovených kritérií vybrať vhodnú metódu. V tretej časti sa postup tvorby kritérií a selekcie metód ilustruje na prípade analýzy olova v ovocných džúsoch. V zmysle záverov 28. zasadnutia CC MAS dokument tiež navrhuje postup pre tvorbu kritérií pre analytické metódy využívané na analýzu PCB a dioxínov.

Počas diskusie bol ujasnený aj ďalší postup. 1. časť dokumentu sa zašle Komisii CA, ktorá rozhodne o jej zaradení do Procedurálneho manuálu, kde nahradí terajšie znenie (pozri Procedurálny manuál, 17. vydanie, str. 77). Časť 2 sa dopracuje a bude opätovne prerokovaná na nasledujúcom zasadaní CC MAS. Táto časť má slúžiť ako smernica pre kompetentné vládne inštitúcie a má sa pripraviť jej znenie tak, aby mohla byť tiež zaradená do manuálu. Časť 3 bude posúdená v rámci schvaľovania analytických metód na účely Kódexu.

Návrh smernice na priebeh diskusie o výsledkoch analýz

Do pléna bol predložený návrh dokumentu. Dokument bol pomocou digitálnej techniky premietaný na projekčné plátno a všetky dohodnuté zmeny a doplnky sa doň počas diskusie on-line zakomponovali. Nebol schválený návrh, aby sa v niektorých prípadoch dali porovnávať výsledky na báze limitov reprodukovateľnosti použitých metód, nakoľko sa predpokladá že analýzy vykonáva plne akreditované laboratórium pomocou validovaných metód, ktorých neistota merania je korektne stanovená.

On-line upravený dokument bol po zapracovaní zmien znovu distribuovaný ako CRD 23 a  bude zaslaný na pripomienkovanie štátom. Na 30. rokovaní CC MAS sa ním Výbor bude znovu zaoberať.

Ing. Martin Polovka, PhD.
účastník rokovania