Smernica pre fyzikalne pracovne skupiny

DOPLNKY PROCEDURÁLNYCH PRAVIDIEL KOMISIE CODEX ALIMENTARIUS V ZMYSLE AKTUALIZOVANÉHO PROCEDURÁLNEHO MANUÁLU (17. VYDANIE, 2007) 

Smernica pre fyzikálne pracovné skupiny (PS)

Úvod

Pracovné skupiny (PS) musia byť na báze ad hoc, musia byť otvorené všetkým členom a musia brať do úvahy problémy účasti rozvojových štátov a majú byť zriadené iba vtedy, keď bol dosiahnutý a konsenzus Komisie na ich zriadenie, pričom sa zohľadnili aj ďalšie stratégie.

Na prácu PS sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na prácu Kódexových výborov. Tie isté pravidlá sa vzťahujú aj na prácu Regionálnych koordinačných výborov.

Zloženie PS

Členovia

Členstvo v PS treba notifikovať predsedovi príslušného kódexového výboru a jeho sekretariátu v hostiteľskom štáte.

Pri zriadení PS musí kódexový výbor zabezpečiť, aby členstvo v PS reprezentovalo členstvo v Komisii.

Pozorovatelia

Pozorovatelia PS musia notifikovať predsedovi príslušného kódexového výboru a jeho sekretariátu v hostiteľskom štáte svoje želanie, že chcú pôsobiť v PS. Môžu sa zúčastňovať na všetkých zasadnutiach a aktivitách PS, ak to členovia príslušného výboru neustanovia inak.

Organizácia a povinnosti

Kódexový výbor môže rozhodnúť, či bude PS riadená sekretariátom výboru v hostiteľskom štáte, alebo iným členom Komisie, ktorá sa podujme prevziať na seba túto zodpovednosť.

Rozsah povinností PS stanoví výbor na svojom plenárnom zasadnutí, pričom musí ísť o súrnu úlohu, čo sa nedá neskôr modifikovať.

V rozsahu povinností musí byť jasne stanovený cieľ (ciele), ktoré má PS splniť, ako aj jazyk (-y), ktoré bude PS používať. Musí byť zreteľne uvedený časový rámec splnenia danej úlohy. Návrhy/odporúčania PS je potrebné predložiť na posúdenie danému výboru.

Po splnení úlohy musí byť PS rozpustená.

Zasadnutia

Zasadnutia PS môžu byť zvolané kedykoľvek v období medzi dvomi zasadnutiami výboru, ktorý ju ustanovil, alebo v nadväznosti na ne.

Zasadnutia PS v období medzi dvomi zasadnutiami výboru musia byť organizované tak, aby členovia PS mohli dodať výboru informácie v dostatočnom predstihu pred nasledujúcim rokovaním, a to tak, aby mohli aj štáty a záujmové skupiny, ktoré nie sú členmi PS, pripomienkovať návrhy PS, ktoré sú pripravené pre výbor.

Zasadnutie PS v rámci zasadnutia výboru musí byť organizované tak, aby sa ho mohli zúčastniť zástupcovia všetkých delegácií prítomných na rokovaní.

Závery

Závery PS distribuuje Spoločný sekretariát FAO/WHO všetkým kódexovým kontaktným miestam a pozorovateľom.

Skrátený preklad: T. Šinková