Posudzovanie rizik a dohoda SPS

Hodnotenie rizík a dohoda WTO o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach (SPS)

Členovia Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa zaviazali dodržiavať ustanovenia dohody SPS, ktorá definuje posudzovanie rizík ako základ pri vypracúvaní a aplikácii potravinárskych noriem v medzinárodnom obchode s potravinami.

Členovia WTO preto:

  • Musia zabezpečiť, aby každé opatrenie malo iba taký rozsah, ktorý chráni zdravie a život ľudí,
  • Musia definovať opatrenia, ktoré vychádzajú z hodnotenia rizík, pričom sú zohľadnené postupy, ktoré vypracovali relevantné medzinárodné organizácie,
  • Môžu implementovať opatrenie, ktoré sa líši od medzinárodných noriem, a to v prípade, že všeobecne uznávaným cieľom je vyššia úroveň „vhodnej ochrany zdravia“.
  • Musia aplikovať princípy ekvivalencie, pričom sa odlišným opatrením vyvážajúceho štátu  zabezpečí vhodná úroveň ochrany.

Tieto ustanovenia odrážajú názor, že vedecké závery posúdenia rizika musia vhodne podporovať dané opatrenie SPS, čo zase podporuje vysvetlenie, že norma vychádza z rizika.

Čo sa však týka metodiky hodnotenia rizík, niektoré aspekty ustanovení SPS zostávajú z hľadiska interpretácie otvorené.

Risk assessment and the WTO SPS Agreement. In: Food Safety Risk Analysis. A guide for national food safety authorities.

Food and Nutrition Paper 87, FAO/WHO, Rome, 2006, s. 38.

Preklad: T. Šinková