Smernica na vedenie rokovaní kódexových výborov a medzivládnych pracovných skupín ad hoc

Vedenie rokovaní

Zasadnutia kódexových a koordinačných výborov  sú verejné, ak výbor nerozhodne inak.

Zasadnutia sa vedú v súlade s Procedurálnymi pravidlami Komisie Codex Alimentarius.

Právo hovoriť majú iba vedúci delegácií členských alebo pozorovateľských štátov, prípadne medzinárodných organizácií, ak štáty neautorizovali iných členov svojich delegácií. 

Zástupca regionálnej ekonomickej integračnej organizácie poskytne pred začatím rokovania predsedovi výboru písomné stanovisko, kde sa uvádza rozdelenie kompetencií členov. Pri zmiešaných kompetenciách musí byť jasne uvedené, ktorá strana má hlasovacie právo.

Členské a pozorovateľské delegácie, ktoré chcú, aby sa do správy zaznamenali ich výhrady voči rozhodnutiu výboru, môžu o to požiadať, pritom však musia uviesť rozsah výhrad delegácie ku konkrétnemu  rozhodnutiu ako aj skutočnosť, či sa už  postavili proti rozhodnutiu alebo či požiadali o ďalšiu príležitosť, aby mohli problém uvážiť.

Správy

Uvádza sa podrobne postup prípravy správ z rokovaní.

Príprava kódexových noriem

Pri príprave noriem a súvisiacich textov treba brať do úvahy:

 1. postup Všeobecných princípov Codex Alimentarius,
 2. skutočnosť, že všetky normy a súvisiace texty musia v úvode obsahovať tieto informácie:
  • opis normy alebo súvisiaceho textu,
  • stručný opis oblasti uplatnenia a účelu normy alebo súvisiaceho textu,
  • odkazy vrátane uvedenia príslušného stupňa prípravy v Komisii,
  • záležitosti v návrhu normy alebo súvisiaceho textu, ktoré si vyžadujú potvrdenie alebo aktivitu iných kódexových výborov.
 3. skutočnosť, že normy a súvisiace texty vzťahujúce sa na produkt obsahujú rad podkategórií, pričom výbor musí uprednostniť prípravu všeobecnej normy alebo textu s konkrétnymi opatreniami pre rozličné  podkategórie podľa potreby.