Všeobecné princípy Codexu Alimentarius

Cieľ Codexu Alimentarius

  1. Codex Alimentarius je zbierka medzinárodne schválených potravinových noriem prezentovaných jednotným spôsobom. Tieto potravinové normy majú chrániť zdravie spotrebiteľov a zabezpečovať správne praktiky pri obchodovaní s potravinami. Do Codexu Alimentarius patria aj opatrenia poradenského charakteru vo forme kódexov praxe, smerníc a iných odporúčaní, ktoré majú pomáhať pri plnení cieľov Codexu Alimentarius. Publikovanie Codexu Alimentarius má usmerniť a zlepšiť vypracúvanie a prijímanie definícií a požiadaviek na potraviny v záujme ich harmonizácie, a teda podpory medzinárodného obchodu.

Rozsah pôsobnosti Codexu Alimentarius

  1. Codex Alimentarius zahrnuje normy na všetky základné potraviny, spracované, čiastočne spracované alebo surové, určené na distribúciu spotrebiteľovi. Materiály na ďalšie potravinárske spracovanie sú zahrnuté do nevyhnutného rozsahu na zabezpečenie definovaných cieľov Codex Alimentarius. Codex Alimentarius zahrnuje ustanovenia vzťahujúce sa na hygienu potravín, potravinárske aditíva, rezíduá pesticídov a veterinárnych liekov, kontaminanty, označovanie a prezentáciu, metódy analýzy a vzorkovania a inšpekciu pri dovoze a vývoze a certifikáciu.

Charakter kódexových noriem

  1. Kódexové normy a súvisiace texty nie sú náhradou ani alternatívou národnej legislatívy. Zákony každej krajiny zahrnujú ustanovenia, ktoré je potrebné plniť.
  2. Kódexové normy a súvisiace texty obsahujú požiadavky na potraviny tak, aby boli neškodné pre spotrebiteľa, aby boli zdravé a nesfalšované, správne označené a prezentované. Kódexová norma na akúkoľvek potravinu musí byť napísaná v súlade s formátom určeným pre komoditné normy a podľa možnosti musí obsahovať všetky definované časti.

Revízia kódexových noriem

  1. Komisia Codex Alimentarius a jej pomocné orgány sú zaviazané revidovať všetky kódexové normy a súvisiace texty tak, aby sa zabezpečilo, že sú konzistentné s aktuálnym stavom vedeckých poznatkov a inými relevantnými informáciami. Kadžý člen Komisie zodpovedá za identifikáciu nových a iných vedeckých informácií, ktoré môžu viesť k revízii normy alebo súvisiacich textov a za ich prezentáciu príslušnému výboru.