Čím sa zaoberajú kódexové výbory

Enhancing participation in Codex activities
An FAO/WHO training package
FAO/WHO, Rome 2005,193 s. 

Čím sa zaoberajú kódexové výbory

Hlavná úloha kódexových pomocných orgánov, v súlade s Procedurálnym manuálom, je prí-prava noriem, smerníc a odporúčaní (ku ktorým patria kódexy a princípy) súvisiace s prísluš-nou oblasťou. Konkrétne sa od kódexových pomocných orgánov očakáva:

  • Definovanie zoznamu priorít v rámci daného zamerania,
  • Zváženie potrebných bezpečnostných a kvalitatívnych prvkov,
  • Zváženie typov a škály výrobkov, na ktoré treba normy vypracovať, napr. či sa treba za-oberať aj materiálmi používanými pri výrobe potravín,
  • Príprava návrhov kódexových noriem (vrátane smerníc a kódexov správnej praxe), pričom treba zohľadniť metodiku prípravy noriem schválená Komisiou CAC,
  • Oznamovanie pokroku v práci na každom rokovaní CAC a v prípade potreby ohlásenie všetkých problémov zapríčinených predpísaným zameraním výboru (Terms of reference) ako aj predkladanie návrhov na zmenu a doplnenie zamerania,
  • Sprehľadňovanie (v prípade potreby) revízie existujúcich noriem a súvisiacich noriem na základe plánu, aby sa zabezpečila konzistentnosť noriem a súvisiacich textov s aktuálnym stavom vedeckých poznatkov a inými relevantnými informáciami.

Skrátený preklad: T. Šinková