Schválené zmeny a doplnky Procedurálneho manuálu 2006

Schválené zmeny a doplnky Procedurálneho manuálu (2006)

Predseda a podpredseda Komisie CA môžu byť opätovne zvolení dvakrát, ak ku koncu druhého volebného obdobia nezastávali tento úrad dlhšie ako 2 roky. (Zmena: Predtým mohli byť zvolení iba dvakrát.)

Koordinátori budú nominovaní na každom zasadaní príslušného koordinačného výboru v zmysle pravidla XI.1(b)(ii) a schválení vždy na ďalšom pravidelnom zasadaní Komisie CA. Príslušný úrad budú zastávať od ukončenia zasadania CAC, na ktorom boli schválení. Koordinátor môže byť potvrdený aj na ďalšie volebné obdobie. CAC musí prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie kontinuity fungovania koordinátorov. (Zmena: Predtým koordinátori mohli zastávať svoj úrad od konca zasadania CAC, na ktorom boli schválení, a to najviac po dve za sebou nasledujúce volebné obdobia.)

Členovia môžu byť opätovne zvolení za členov EXEC, ak tento úrad v danom volebnom období nezastávali viac ako 2 roky. (Zmena: Predtým nebola uvedená podmienka 2 rokov.)    

JEDNOTNÝ POSTUP VYPRACÚVANIA KÓDEXOVÝCH NORIEM A SÚVISIACICH TEXTOV

Pri prijímaní rozhodovania v 8. kroku Komisia zváži výsledky previerky a všetky pripomienky, ktoré môže dodať ktorýkoľvek člen z hľadiska svojich ekonomických záujmov. (Ide o nový aspekt.)    

JEDNOTNÝ ZRÝCHLENÝ POSTUP VYPRACÚVANIA KÓDEXOVÝCH NORIEM A SÚVISIACICH TEXTOV

Pri rozhodovaní CAC zohľadňuje výsledky previerky. V prípade regionálnych noriem môžu všetci členovia a medzinárodné organizácie dodať pripomienky, zúčastňovať sa na diskusii a navrhovať zmeny a doplnky, ale o zmenách, doplnkoch a prijatí predloženého návrhu môže rozhodovať iba väčšina členov príslušného regiónu alebo príslušnej skupiny štátov prítomných na rokovaní. (Ide o nový aspekt.)    

SPRÁVY Z ROKOVANÍ

Správy z rokovaní sa zasielajú všetkým členom a pozorovateľom Komisie. (Zmena: Predtým sa zasielali všetkým účastníkom a všetkým kontaktným kódexovým bodom.)

Podľa potreby musia byť k správe pripojené cirkulačné listy požadujúce pripomienky k návrhom noriem alebo textov v stupni 5, 8 alebo v 5. (zrýchlenom) stupni, pričom sa uvedie dátum, do ktorého je potrebné dodať písomné pripomienky alebo návrhy, aby Komisia mohla pripomienky zvážiť. (Ide o nový aspekt.)    

PROGRAMOVÉ ZAMERANIE KÓDEXOVÉHO VÝBORU PRE POTRAVINÁRSKE PRÍDAVNÉ LÁTKY

 1. Definovať alebo potvrdzovať dovolené maximálne hladiny jednotlivých potravinárskych prídavných látok;
 2. Pripravovať prioritné zoznamy potravinárskych prídavných látok pre JECFA na posudzovanie rizík;
 3. Zaraďovať jednotlivé potravinárske prídavné látky do funkčných skupín;
 4. Odporúčať špecifikácie identity a čistoty potravinárskych prídavných látok na schválenie Komisiou;
 5. Zvažovať metódy analýzy na stanovovanie prídavných látok v potravinách; a
 6. Zvažovať a vypracúvať príslušné normy alebo kódexy, napr. na označovanie potravinárskych prídavných látok predávaných samostatne.

PROGRAMOVÉ ZAMERANIE KÓDEXOVÉHO VÝBORU PRE KONTAMINANTY V POTRAVINÁCH

 1. Definovať alebo potvrdzovať dovolené maximálne hladiny alebo smerné hladiny kontaminantov a prirodzene sa vyskytujúcich toxínov v potravinách a krmivách;
 2. Pripravovať prioritné zoznamy kontaminantov a prirodzene sa vyskytujúcich toxínov pre JECFA na posudzovanie rizík;
 3. Zvažovať metódy analýzy a vzorkovania na stanovovanie kontaminantov a prirodzene sa vyskytujúcich toxínov v potravinách a krmivách;
 4. Zvažovať a vypracúvať príslušné normy alebo kódexy; a
 5. Zvažovať iné záležitosti určené Komisiou vo vzťahu ku kontaminantom a prirodzene sa vyskytujúcim toxínom v potravinách a krmivách.

(Zmena: Výbor CCFAC sa rozčlenil na vyššie uvedené dva - CCFA a CCCF.  CAC Každý z uvedených výborov prerokuje programové zameranie na svojom prvom zasadaní.)

DOPLNENIE PROGRAMOVÉHO ZAMERANIA KÓDEXOVÉHO VÝBORU PRE HYGIENU POTRAVÍN

Zvažovať záležitosti týkajúce sa manažmentu mikrobiologických rizík vo vzťahu k hygiene potravín, vrátane radiačného ošetrenia potravín, a vo vzťahu k posudzovaniu rizík v rámci FAO a WHO. (Ide o nový aspekt.)    

REVIDOVANÉ KRITÉRIÁ PROCESU URČENIA PRIORITNÝCH LÁTOK, KTORÉ MÁ JMPR VYHODNOTIŤ

1.  Všeobecné kritériá

1.1 Kritériá na začlenenie látok do prioritného zoznamu

Pesticíd, o začlenení ktorého do prioritného zoznamu sa má uvažovať:

 1. musí byť v členskej krajine registrovaný na používanie;
 2. musí byť dostupný ako komerčný produkt;
 3. nesmie byť taký, o ktorom sa uvažovalo už prv;
 4. musí vyvolávať obavy z rezíduí v alebo na potravinárskych alebo krmivárskych komoditách, ktoré sa dostávajú do medzinárodného obchodu a ich prítomnosť je (alebo môže) vyvolávať obavy o zdravie obyvateľstva a tak vytvárať (alebo potenciálne vytvárať) problémy v medzinárodnom obchode.

1.2 Kritériá na výber potravinárskych komodít, pre ktoré treba stanoviť kódexové MRL alebo EMRL

Komodita, pri ktorej sa uvažuje o definovaní MRL alebo EMRL musí tvoriť zložku medzinárodného obchodu. Vyššia priorita sa dáva komoditám, ktoré predstavujú významný podiel v strave.

Poznámka

Pred návrhom určenia priority pre pesticíd/komoditu sa odporúča, aby vlády skontrolovali, či pesticíd už nie je v kódexovom systéme. Kombinácie pesticíd/komodita, ktoré sa už v kódexovom systéme vyskytujú alebo sa o nich uvažovalo, sa dajú nájsť v kódexových dokumentoch, ktoré sú východiskom diskusií na jednotlivých rokovaniach Kódexového výboru pre rezíduá pesticídov. Pozrite si dokument z posledného rokovania, či sa s príslušným pesticídom ešte neuvažovalo.

2. Kritériá na určenie priorít

2.1 Nové chemikálie

Pri definovaní priorít na vyhodnotenie nových chemikálií prostredníctvom JMPR sa zvážia tieto kritériá:

 1. Či má chemikália znížené riziko akútnej a/alebo chronickej toxicity u ľudí v porovnaní s inými chemikáliami danej skupiny (insekticíd, fungicíd, herbicíd);
 2. Dátum, kedy bola chemikália nominovaná na vyhodnotenie;
 3. Záväzok sponzora látky, že poskytne podporné údaje na sprehľadnenie s uvedením konkrétneho dátumu dodania údajov;
 4. Dostupnosť regionálnych/národných prehľadov a posúdení rizika, ako aj koordinácia s inými regionálnymi/národnými zoznamami; a
 5. Pridelenie priority novej chemikálii, pričom sa podľa možnosti najmenej 50 % vyhodnotení novej chemikálie týka.

Poznámka

Krajina, ktorá chemikáliu nominuje, musí na splnenie kritéria, že navrhovaná chemikália je "bezpečnejšou" alebo "menej rizikovou" náhradou chemikálie, poskytnúť:

 1. názov (-vy) chemikálií, ktorých alternatívou je navrhovaná chemikália;
 2. porovnanie akútnej a chronickej toxicity navrhovanej chemikálie s inými chemikáliami v danej klasifikácii (insekticíd, fungicíd, herbicíd);
 3. súhrn výpočtov akútnej a chronickej expozície vyplývajúcej z rôznej výživy, s ktorými uvažoval CCPR; a
 4. ďalšie relevantné informácie na podporu klasifikácie navrhovanej chemikálie ako bezpečnejšej alternatívy.

2.2 Periodické prehodnotenie

Pri určení priorít na prehodnotenie chemikálií prostredníctvom JMPR Komisia zváži tieto kritériá:

 1. Či príjem a/alebo profil toxicity indikuje určitú hladinu obáv o zdravie obyvateľstva;
 2. Chemikálie, ktoré sa toxikologicky nepreverovali vyše 15 rokov a/alebo sa významne nesprehľadnili ich maximálne rezíduá 15 rokov;
 3. Rok, kedy bola chemikália zaradená na zoznam kandidátskych chemikálií na periodické prehodnotenie, pričom ešte nebola prehodnotená;
 4. Dátum, kedy budú dodané údaje;
 5. Či sa vláda niektorého štátu obrátila na CCPR s tým, že daná chemikália spôsobila zlyhanie obchodu;
 6. Či neexistuje nejaká veľmi príbuzná chemikália, ktorá je kandidátom na prehodnotenie, pričom môže byť prehodnotená súčasne; a
 7. Dostupnosť existujúcich označení vyplývajúcich z posledného národného prehodnotenia.

3. Vyhodnotenie

Pri určení priorít pre JMPR na vyhodnotenie toxikológie alebo rezíduí Komisia zváži tieto kritériá:

 1. Dátum, kedy bola dodaná požiadavka;
 2. Záväzok sponzora, že poskytne požadované údaje na sprehľadnenie s určením konkrétneho dátumu dodania údajov;
 3. Či boli údaje dodané v rámci 4-ročného obdobia na vyhodnotenie; a
 4. Charakter a dôvod dodania konkrétnych údajov; napr. môže ísť o požiadavku CCPR.

Poznámka:

Keď JMPR už pesticíd vyhodnotil a boli definované jeho MRL a EMRL alebo GL, nové vyhodnotenie možno iniciovať vtedy, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 1. Sú dostupné nové toxikologické údaje, ktoré indikujú významnú zmenu ADI alebo ARfD.
 2. Pri periodickom prehodnotení alebo vyhodnotení novej chemikálie môže JMPR zistiť nedostatok údajov, ktoré musia doplniť príslušné štáty alebo iné strany.
 3. CCPR môže chemikáliu zaradiť pod 4-ročné pravidlo, a v takom prípade štát alebo priemysel musí iniciovať podporu konkrétnym MRL a doručiť ich na sekretariát FAO/JMPR.
 4. Štát môže chcieť rozšíriť používanie chemikálie zaradenej do kódexu: znamená to nové MRL pre jednu alebo viac nových komodít. Treba doručiť žiadosť na sekretariát FAO/JMPR.
 5. Štát môže chcieť sprehľadniť MRL v dôsledku zmeny správnej poľnohospodárskej praxe.
 6. CCPR môže požiadať o objasnenie alebo opätovné zváženie odporúčaní JMPR. V takých prípadoch príslušný sekretariát postúpi požiadavku na ďalšie JMPR.
 7. Môže dôjsť k vážnym obavám o zdravie obyvateľstva v súvislosti s príslušným pesticídom, pre ktorý už MRL existuje. V takých prípadoch členské štáty neodkladne upozornia sekretariát WHO/JMPR a poskytnú mu príslušné údaje.

POUŽÍVANIE ANALYTICKÝCH VÝSLEDKOV: PLÁN ODBERU VZORIEK, VZŤAH MEDZI ANALYTICKÝMI VÝSLEDKAMI, NEISTOTOU MERANIA, FAKTOROM VÝŤAŽNOSTI A USTANOVENIAMI V KÓDEXOVÝCH NORMÁCH

V súčasnosti nejestvuje oficiálny návod, ako interpretovať výsledky v rámci kódexu. Na základe analýzy môžu byť prijatí rôzne rozhodnutia týkajúce sa tej istej vzorky. Dôležité je, aby sa analytické výsledky interpretovali rovnakým, harmonizovaným spôsobom.

Odporúča sa, aby kódexové komoditné výbory pri prerokúvaní a odsúhlasovaní špecifikácií komodít a príslušných analytických metód uvádzali v norme aj tieto informácie:

1. Plán odberu vzoriek

Vhodný plán odberu vzoriek ako uvádza smernica na vzorkovanie (CAC/GL 50-2004).

2. Neistota merania

Treba uvádzať informáciu o neistote merania, ktorá sa berie do úvahy pri rozhodovaní o tom, či výsledok spadá do uvedenej špecifikácie. Táto požiadavka sa nemusí vzťahovať na situácie, keď ide o priame ohrozenie zdravia, napr. pri patogénoch.

3. Výťažnosť

Analytické výsledky treba vyjadrovať vzhľadom na výťažnosť. Treba tiež uvádzať metódu, akou sa výťažnosť stanovila.