CODEX STAN 177-1991 Strúhaný kokos

Codex Alimentarius
Volume 5A - 1994
Sušený strúhaný kokos
CODEX STAN 177-1991

KÓDEXOVÁ NORMA NA SUŠENÝ STRÚHANÝ KOKOS

(CODEX STAN 177-1991)

1.                OBLASŤ PÔSOBNOSTI

                   Táto norma sa vzťahuje  na sušený strúhaný kokos.

2.                POPIS 

2.1              Definícia produktu

                   Sušený strúhaný kokos predstavuje hotový produkt získaný z kokosového orecha (Cocos nucifera L.). Spracovanie pozostáva z odstránenia šupy, odkôrnenia, mletia, sušenia a triedenia na site. Najprv sa získa produkt s rôznou veľkosťou častíc.

2.2              Klasifikácia

2.2.1           Sušený strúhaný kokos  sa z obchodných dôvodov klasifikuje do troch typov podľa zrnitostného zloženia produktu takto:

                   (a) Mimoriadne jemný,  sušený kokos - Je to sušený strúhaný kokos, z ktorého najmenej 90 hmotnostných % ľahko prejde sitom so štvorcovými otvormi 0,85 mm, a najviac 25 hmotných % prejde sitom s veľkosťou otvorov 0,50 mm.

                   (b) Jemný, sušený kokos - Je to sušený strúhaný kokos, z ktorého najmenej 80 hmotnostných % ľahko prejde sitom so štvorcovými otvormi 1,40 mm, a najviac 20 hmotných % prejde sitom s veľkosťou otvorov 0,71 mm.

                   (c) Stredný, sušený kokos - Je to sušený strúhaný kokos, z ktorého najmenej 90 hmotnostných % ľahko prejde sitom so štvorcovými otvormi 2,80 mm, a najviac 20 hmotných % prejde sitom s veľkosťou otvorov 1,40 mm.

2.2.2           Neklasifikovaný sušený strúhaný kokos zahrnuje všetky „okrasné rezy“ alebo špeciálne rezy (napr.  jemné alebo tenké vločky, dlhé tenké triesky, zvláštnu ozdobnú drvinu, dlhé kúsky drviny, bežnú drvinu atď.).     

3.                ZÁKLADNÉ ZLOŽENIE  A  CHARAKTERISTIKY KVALITY

3.1              Suroviny

3.1.1           Sušený kokos musí byť pripravený z bielej dužiny neodtučneného orecha.

3.1.2           Plody musia byť zdravé, bez znakov ochorenia.

3.2              Organoleptické vlastnosti

3.2.1           Farba musí byť biela.

3.2.2           Chuť musí byť charakteristická pre daný produkt, bez pachutí zapríčinených skazou alebo absorpciou cudzích zložiek.

3.2.3           Aróma musí byť charakteristická pre daný produkt, nesmie byť plesnivá, kvasená, ani stuchnutá.

3.3              Analytické charakteristiky

3.3.1           Celková kyslosť extrahovaného oleja

                   Celková kyslosť extrahovaného oleja sušeného strúhaného kokosu nesmie byť vyššia ako 0,3 hmotn. %  vyjadrených ako kyselina laurová.

3.3.2           Vlhkosť

                   Obsah vody v sušenom strúhanom kokose nesmie byť vyšší ako 3 hmotn. %.

3.3.3           Obsah tuku

                   Obsah tuku v  sušenom strúhanom kokose nesmie byť menší ako 55 hmotn. %.

3.3.4           Popol

                   Obsah popola nesmie byť vyšší ako 2,5 %.

3.3.5           Cudzí rastlinný materiál

                   Cudzí rastlinný materiál, pozostávajúci výlučne z fragmentov kôry, vlákniny, častíc šupy a spálených častíc, nesmie prekročiť 15 fragmentov na 100 g.

4.                POTRAVINÁRSKE PRÍDAVNÉ LÁTKY

    Najvyšší obsah v konečnom produkte
4.1 Oxid siričitý 50 mg/kg

5.                KONTAMINANTY

5.1              Sušený strúhaný kokos nesmie obsahovať ťažké kovy v množstvách ohrozujúcich zdravie.

5.2              Výrobok musí vyhovovať limitom pre rezíduá, ktoré stanovila Komisia pre túto komoditu (pozri Volume 2 o rezíduách pesticídov - Codex Alimentarius).

6                 HYGIENA

61               Odporúča sa, aby  sa produkt, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia tejto normy, pripravoval a aby sa s ním manipulovalo v súlade s príslušným odsekom medzinárodne odporúčanej  praxe - Všeobecné princípy hygieny potravín (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2 (1985) Codex Alimentarius Volume 1) a inými kódmi  Codexu Alimentarius, ktoré sa vzťahujú na tento produkt.

6.2              Produkt nesmie obsahovať cudzie častice až do rozsahu, ktorý  sa dá zabezpečiť správnou výrobnou praxou.

6.3              Pri použití vhodných metód skúšania a vzorkovania produkt:

  • nesmie obsahovať mikroorganizmy v množstvách ohrozujúcich ľudské zdravie;
  • nesmie obsahovať parazity, ktoré ohrozujú zdravie;
  • nesmie obsahovať látky pochádzajúce z mikroorganizmov v takých množstvách, ktoré ohrozujú zdravie.

7.                BALENIE, PREPRAVA A USKLADNENIE

7.1              Sušený strúhaný kokos treba baliť, prepravovať a skladovať v obaloch, ktoré zabezpečia hygienické, výživné, technologické a organoleptické vlastnosti produktu.

7.2              Obalový materiál musí chrániť produkt proti bakteriálnej a inej kontaminácii; Musí chrániť produkt pokiaľ možno proti prieniku vlhkosti, rehydratácii a úniku. Obalový materiál nesmie vnášať do produktu pach, chuť, farbu, ani iné cudzie vlastnosti a nesmie spôsobovať kontamináciu produktu.

8.                OZNAČOVANIE

Okrem požiadaviek všeobecnej kódexovej normy na označovanie balených potravín (CODEX STAN 1-1985 (Rev. 1 1991) Codex Alimentarius Volume 1, sa na označovanie vzťahujú nasledujúce ustanovenia:

8.1              Názov produktu

7.1.1           Na etikete  musí byť uvedený názov „sušený strúhaný kokos“, pričom tomuto výrazu predchádza, alebo za ním nasleduje bežné, legálne prijaté označenie produktu používané v štáte, kde sa tento predáva. Názov má poukazovať na veľkosť častíc produktu  v súlade s popisom uvedeným v časti 2.2.

9.                METÓDY ANALÝZY A VZORKOVANIA

                   Pozri Codex Alimentarius Volume 13.

Preklad: T. Šinková