CODEX STAN 175-1989 Sojové bielkovinové produkty

Codex Alimentarius
Volume 7 - 1994
Sójové bielkovinové produkty
CODEX STAN 175-1989

VŠEOBECNÁ KÓDEXOVÁ NORMA NA SÓJOVÉ BIELKOVINOVÉ PRODUKTY

CODEX STAN 175-1989

1.                OBLASŤ PÔSOBNOSTI

                   Norma sa vzťahuje na rastlinné bielkovinové produkty (VPP) pripravené rôznymi separačnými a extrakčnými procesmi zo sójových bôbov (semená z Glycine Max. L.). Produkty sú určené  do potravín vyžadujúcich si ďalšiu prípravu a na použitie v potravinárskom priemysle.

2.                POPIS

                   Sójové bielkovinové produkty (SPP) podľa tejto normy sú potravinárske produkty vyrobené zo sójových bôbov cestou zníženia alebo odstránenia určitých hlavných nebielkovinových zložiek (vody, oleja, sacharidov), a to tak, že sa získa nasledujúci obsah bielkovín (N x 6,25):
 

  • v prípade sójovej bielkovinovej múky (SPF)  50 % alebo viac, avšak menej ako 65 %;
  • v prípade sójového bielkovinového koncentrátu (SPC)   65 % alebo viac, avšak menej ako  90 %;
  • v prípade sójového bielkovinového izolátu (SPI)  90 % a viac.

                  Obsah bielkovín sa uvádza v prepočte na sušinu, pritom v sušine nie sú zahrnuté pridané vitamíny, minerálie, aminokyseliny a potravinárske aditívne látky.

3.                ZÁKLADNÉ ZLOŽENIE  A   KVALITATÍVNE A VÝŽIVOVÉ UKAZOVATELE

3.1              Suroviny

                   Čisté  zdravé  zrelé  suché semená, prevažne bez iných druhov semien a cudzích zložiek - v súlade so správnou výrobnou praxou, alebo sójové bielkovinové produkty s nižším obsahom bielkovín vyhovujúce špecifikáciám uvedeným v  tejto norme.

3.2              SPP musia vyhovovať nasledujúcim požiadavkám na zloženie:

3.2.1           Obsah vlhkosti nesmie byť väčší ako 10 % hmotnostných.

3.2.2           Celkové bielkoviny (N x 6,25) musia byť:
                   - v prípade SPF: 50 % alebo viac, ale menej ako 65 %
                   - v prípade SPC: 65 % alebo viac, ale menej ako 90 %
                  
- v prípade SPI: 90 % alebo viac

v prepočte na sušinu, do ktorej sa nepočítajú pridané vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny a potravinárske aditíva.

3.2.3           Popol

                   Obsah popola po spálení nesmie byť väčší ako 8 % v prepočte na sušinu.

3.2.4           Tuk

                   Zvyškový obsah tuku musí vyhovovať správnej výrobnej praxi.

3.2.5           Obsah hrubej vlákniny v prepočte na sušinu:
                   - v prípade SPF nesmie byť väčší ako 5 %
                   - v prípade SPC nesmie byť väčší ako 6 %
                   - v prípade SPI nesmie byť väčší ako 0,5 %

3.3              Voliteľné zložky
                   (a)   sacharidy, vrátane cukrov
                   (b)   jedlé tuky a oleje
                   (c)   iné bielkovinové produkty
                   (d)   vitamíny a minerálne látky
                   (e)   soľ
                   (f)     byliny a koreniny

3.4              Výživové faktory

                   Spracovanie treba starostlivo riadiť a dostatočne uskutočniť, aby sa zabezpečila optimálna aróma a chuť. V súlade s určeným použitím treba súčasne kontrolovať niektoré faktory - inhibítor trypsínu, hemaglutiníny, atď. Ak je potrebné kontrolovať aktivitu inhibítora trypsínu v potravine, mal by sa definovať jeho maximálny obsah vo finálnom produkte. Niektoré SPP sa vyrábajú pri nízkych teplotách, aby nedochádzalo k strate rozpustnosti bielkovín a aktivity enzýmov. V SPP na špeciálne účely treba následne tepelnom spracovaní vyhodnotiť biologickú hodnotu bielkovín. Spracovanie nesmie významne ovplyvniť biologickú hodnotu.

4.                POTRAVINÁRSKE PRÍDAVNÉ LÁTKY

                   Pri výrobe SPP sa môžu používať nasledujúce skupiny pomocných technologických prísad klasifikovaných  v inventarizácii Komisie Codex Alimentarius:
                   regulátory kyslosti
                   protipeniace prísady
                   stužovadlá
                   enzýmové prípravky
                   extrakčné rozpúšťadlá
                   protiprašné prísady
                   činidlá na opracovanie múk
                   činidlá na regulovanie viskozity.

5.                KONTAMINANTY

                   SPP nesmie obsahovať ťažké kovy v množstvách, ktoré by ohrozovali  zdravie.

6.                HYGIENA

6.1              Odporúča sa, aby sa výroby, ktorých sa táto norma týka, pripravovali v súlade s príslušnými odstavcami kódexu odporúčanej medzinárodnej praxe - všeobecné princípy hygieny potravín (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2, 1985 Codex Alimentarius Volume 1).

6.2              Výrobok nesmie obsahovať viditeľné prímesi do takej miery, ako je to možné zabezpečiť správnou výrobnou praxou.

6.3              Pri skúšaní vhodnými postupmi vzorkovania a analýzy výrobok:

(a)           nesmie obsahovať mikroorganizmy v množstvách, ktoré by mohli ohroziť  zdravie;

(b)          nesmie obsahovať zložky pochádzajúce z mikroorganizmov v takých množstvách, ktoré by mohli ohroziť zdravie; a

(c)           nesmie obsahovať iné škodlivé zložky v množstvách, ktoré by mohli ohroziť  zdravie.

7.                BALENIE

                   SPP treba baliť do hygienicky vyhovujúcich obalov, ktoré uchovajú produkt počas uskladnenia a prepravy za suchých, hygienicky vyhovujúcich podmienok.

8.                OZNAČOVANIE

                   Na označovanie sa vzťahuje všeobecná norma na označovanie balených potravín  (CODEX STAN 1-1985 (Rev. 1-1991) Codex Alimentarius Volume 1).

8.1              Názov potraviny

8.1.1           Názov potraviny na obale musí byť:

  • „sójová bielkovinová múka“ alebo „bielkovinová múka zo sójových bôbov“, ak je obsah bielkovín 50 % alebo viac, avšak menej ako 65 %.
  • „sójový bielkovinový koncentrát“ alebo „bielkovinový koncentrát zo sójových bôbov“, ak je obsah bielkovín 65 % alebo viac, avšak menej ako 90 %.
  • „sójový bielkovinový izolát“ alebo „bielkovinový izolát zo sójových bôbov“, ak je obsah bielkovín  90 % alebo viac.

8.1.2           V názve môže byť zahrnutý popis fyzikálnej formy výrobku, napr. „granuly“ alebo „vločky“,

8.1.3           Ak ide o texturovaný  SPP,  v názve môže byť uvedený zodpovedajúci výraz, napríklad „texturovaný“ alebo „štrukturovaný“.

8.2              Zoznam zložiek

                   V rámci označenia na obale musí byť uvedený úplný zoznam zložiek v poradí klesajúceho zastúpenia, okrem pridaných vitamínov a pridaných minerálií - tieto zložky treba uviesť ako samostatné skupiny vitamínov, resp. minerálií, pričom nemusia byť zoradené v klesajúcom poradí.

8.3              Označovanie veľkospotrebiteľských balení

                   Označenie veľkospotrebiteľských balení môže byť buď na obale alebo v sprievodnej dokumentácii, na obale však musí byť  uvedený názov produktu, identifikácia šarže, názov a adresa výrobcu alebo baliarne.  Pritom názov produktu, identifikáciu šarže, názov a adresu výrobcu alebo baliarne na obale možno nahradiť identifikačnou značkou, ak sa táto zhoduje so značkou, zreteľne identifikovateľnou v sprievodnej dokumentácii.

9.                METÓDY ANALÝZY A VZORKOVANIA

                   Pozri Codex Alimentarius Volume 13.

Preklad: T. Šinková