Aktuality

Výskumný ústav potravinársky prevzal štafetu

| 19-05-2008
FotoV dňoch 15.-17.5.2008 sa uskutočnil 4. ročník CEFood kongres – Central European Congres on Food v Cavtate v Chorvátsku.
viac informácií...

Výročná správa VÚP za rok 2007

| 14-05-2008
Dňa 13.05.2008 bola zverejnená výročná správa Výskumného ústavu potravinárskeho za rok 2007 a umiestnená v sekcií Dokumenty.

Pozvánka na verejný odpočet činnosti za rok 2007

| 14-05-2008

Slovenská parenica - ukončenie námietkového konania v rámci EÚ

| 28-04-2008
V piatok 25.4. uplynula 6-mesačná lehota, počas ktorých mohol ktorýkoľvek členský štát EÚ alebo tretia krajina zaslať námietku voči registrácii „Slovenskej parenice“. Ak nám Európska komisia nezašle v najbližšom čase vznesené námietky, znamená to, že námietky neboli zaslané a je len otázkou času kedy bude „Slovenská parenica“ nariadením Komisie zapísaná do registra chránených označení ako chránené zemepisné označenie.

Plán činnosti CEPV na rok 2008

| 08-04-2008

Slovenská bryndza

| 04-04-2008
Dnes o polnoci uplynie 6-mesačná lehota na zasielanie námietok voči registrácii Slovenskej bryndze ako chráneného zemepisného označenie. Pokiaľ žiadna z členských alebo tretích krajín nezašle námietku, bude už len otázkou času, kedy Európska komisia vydá nariadenie, ktorým Slovenskú bryndzu zapíše do registra chránených označení.

Registrácie chránených označení – MAREC 2008

| 31-03-2008

Zverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – MAREC 2008

| 31-03-2008

Zhodnotenie workshopu „Veda pre prax“.

| 27-03-2008
Centrum excelentnosti potravinárskeho výskumu na Slovensku zorganizovalo dňa 27.3.2008 workshop „Veda pre prax“.
viac informácií...

Odborné posudzovanie projektov v rámci sektorového operačného programu „Program rozvoja vidieka SR 2007-2013“

| 26-03-2008
V zmysle schváleného sektorového operačného plánu „Program rozvoja vidieka SR 2007-2013“ a pravidiel pre vypracúvanie projektov, je Výskumný ústav potravinársky oprávnený vykonávať odborné posudzovanie v oblasti hodnotenia inovácií výrobkov a inovatívnosti výroby.
viac informácií...