Aktuality

E-kniha - Potravinové tabuľky

| 23-07-2012
E-kniha vznikla v rámci spolupráce Výskumného ústavu potravinárskeho, ktorý poskytol údaje na vytvorenie e-knihy a organizáciou EuroFIR AISBL, ktorá je vydavateľom e-knihy. Vďaka tejto medzinárodnej spolupráci vyšla e-kniha v slovenskom aj anglickom jazyku, čo dáva možnosť využívať e-knihu nielen na národnej úrovni. E-kniha je vo forme PDF súboru, ktorý pozostáva z dvoch hlavných častí, a to sú: základné informácie o potravinových tabuľkách a samotné tabuľky potravín. E-kniha obsahuje nutričné zloženia 930 potravín. Výhodou e-knihy potravinových tabuliek je, že prístup k tabuľkám je možný aj bez pripojenia na internet, či nosenia veľkých ťažkých tabuliek, na rozdiel od online tabuliek alebo tlačených knižných tabuliek. Obsah e-knihy potravinových tabuliek je v užívateľsky prijateľnej forme, PDF súbore. EuroFIR AISBL e-book Collection - The Slovak Food Composition Dataset by Food Research Institute [e-book]. EuroFIR AISBL, Brussels, 1st edition, 2012. E-knihu je možnú zakúpiť cez internet výhradne prostredníctvom: http://www.eurofir.org/why_join/shop.

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výročnej správe Výskumného ústavu potravinárskeho o činnosti za rok 2011

| 17-05-2012

Verejný odpočet činnosti Výskumného ústavu potravinárskeho za rok 2011

| 03-05-2012
Dňa 22. mája 2012 o 10:00 hod. sa vo Výskumnom ústave potravinárskom uskutoční verejný odpočet činnosti Výskumného ústavu potravinárskeho za rok 2011. Program verejného odpočtu: • prezentácia hlavných bodov výročnej správy, • stanovisko ministerstva k výročnej správe, • stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti, • otázky novinárov a verejnosti. Výročná správa VÚP za rok 2011 je vystavená na domovskej stránke Výskumného ústavu potravinárskeho, http://www.vup.sk.

Výročná správa o činnosti ústavu za rok 2011

| 30-03-2012

Deň otvorených dverí Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu (CEPV)

| 12-03-2012

Deň otvorených dverí pre odbornú verejnosť – výskumné inštitúcie, univerzity a potravinárske subjekty z výrobnej praxe - 27. februára 2012

| 06-02-2012

11th International Postgraduate Course on the Production and Use of Food Composition Data in Nutrition, 7-17 October 2012, Gebze-Kocaeli, Turkey

| 03-02-2012

Kontrakt č. 1210/2011 – 530/MPRV SR

| 31-01-2012

DODATOK č. 1 ku KONTRAKTU č. 359 /2010-530-K

| 21-12-2011

Vyhodnotenie projektu PVV-0602-07 “Výskum produktov oxidácie benzo[a]pyrénu v modelových a reálnych potravinových matriciach”

| 16-12-2011
Dňa 16.12.2011 nám Agentúra pre podporu výskumu a vývoja oznámila, projekt PVV-0602-07 s názvom “Výskum produktov oxidácie benzo[a]pyrénu v modelových a reálnych potravinových matriciach”, ktorý bol riešený v našej organizácii v rokoch 2008-2011 bol vyhodnotený ako projekt s vynikajúcou úrovňou riešenia. To dokumentuje vysokú vedeckú, personálnu, prístrojovú a metodickú úroveň kolektívu, ktorý riešil túto zložitú a i z celosvetového hľadiska mimoriadne obtiažnu a unikátnu problematiku v zložení prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (zodpovedný riešiteľ) Ing. Emil Kolek, PhD., Ing. Alena Bednáriková, PhD., Ing. Božena Skláršová, PhD., Ing. Martin Polovka, PhD. a p. Ildikó Juríková.