Aktuality

70 rokov VÚP a 60 rokov VÚPOP - Úspešný príbeh vedy, výskumu a inovácií v oblasti agropotravinárstva

| 05-11-2021

Dňa 25.11.2021 sa uskutoční odborné sympózium pri príležitosti 70-teho výročia založenia Výskumného ústavu potravinárskeho a 60-teho výročia založenia Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Sympózium sa bude konať pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR JUDr. Samuela Vlčana.

Program sympózia