Aktuality

Odborné prednášky vedeckých pracovníkov NPPC

| 12-02-2021

Prednášky v trvaní cca. 45 min. + 15 min. diskusia budú konané prostredníctvom aplikácie TEAMS. Ak máte záujem zúčastniť sa prednášky, kontaktujte Ing. Katarínu Kišacovú (katarina.kisacova@nppc.sk). Termín prednášok sa môže zmeniť podľa aktuálnej situácie.

Témy a termíny prednášok

Február

VÚP – 15.2. 2021 13:00-14:00 Teams
Bc. Ing. Stanislav Baxa, PhD., doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., Ing. Martin Polovka, PhD.: Úloha potravinárskeho výskumu v procese inovácií a pomoci praxi – príklady a súvislosti

Marec

VÚPOP - 15.3. 2021 13:00-14:00 Teams
Ing. Pavol Bezák: Správa a využívanie geopriestorových údajov v rezorte pôdohospodárstva

Apríl

VÚA - 15.4. 2021 13:00-14:00 Teams
RNDr. Igor Danielovič, PhD.: PCB látky na Zemplíne (stav v pôdach v rastlinách, sedimentoch, história ich výroby, možnosti eliminácie)

Máj

VÚTPHP - 17.5. 2021 13:00-14:00 Teams
1. Ing. Miriam Kizeková, PhD.: Zakladanie kvetnatých lúk v praxi
2. Ing. Ján Daniel, Ing. Michal Medvecký, PhD.: Alternatívne formy využitia poľnohospodárskej pôdy na pestovanie drobného ovocia a vŕby

Jún

VÚŽV Nitra - 15.6. 2021 13:00-14:00 Teams
prof. Ing. Ladislav Hetényi, PhD., doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.: Etika vo vede

September

VÚRV - 20.9. 2021 13:00-14:00 Teams
1. Ing. Beáta Brezinová: Podpora potenciálu nových odrôd maku siateho (Papaver somniferum L.) využitím optimálnych agrotechnických postupov
2. RNDR. Ľubica Malovcová: Ochrana repky proti škodcom klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín

Október

VÚEPP – 18.10.2021 13:00 – 14:00 Teams
Mgr. Eva Uhrinčaťová, PhD., Ing. Martina Brodová, PhD.: Vybrané aspekty multifunkčnosti poľnohospodárstva (teoreticko-metodologický náhľad, oblasti skúmania, kvantifikácia indikátorov, synergické väzby, bilancovanie...).

November

OMPVV NPPC / GR NPPC - 15.11.2021 13:00 – 14:00 Teams
Ing. Zuzana Nouzovská, Ing. Martin Polovka, PhD., Mgr. Dana Peškovičová, PhD.: Úspechy, vízie a výzvy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v NPPC v roku 2021