Aktuality

Opustil nás Ing. Karol Tomášek, CSc.

| 13-07-2020

Životná cesta Ing. Karola Tomáška, CSc. viedla z Brna na štúdium do Bratislavy, kde natrvalo zakotvil a svoje vzdelanie a sily venoval budovaniu, rozvoju a výskumu slovenského pivovarníctva, sladárstva a výroby nealkoholických nápojov. Získané výsledky publikoval a zhrnul v kandidátskej dizertačnej práci, ktorú v roku 1958 obhájil. Okrem množstva odborných a vedeckých publikácií je i spoluautorom knižnej publikácie "Biotechnologická kontrola kvality piva a nealkoholických nápojov".

V rámci vedecko-technickej spoločnosti viedol potavinársku sekciu, riadil zlepšovateľskú a vynálezcovskú činnosť, zúčastňoval sa prác Mikrobiologickej spoločnosti ČSAV, bol členom mnohých komisií a rád ústavov, viedol útvar riadenia kvality bývalého GRT Pivovarov a sladovní. Jeho bohaté jazykové znalosti mu umožňovali široké styky so zahraničím a vykonávať expertné účinkovanie v zahraničí.

Svoje skúsenosti a poznatky využíval v spolupráci s mnohými vedecko-výskumnými a výrobnými organizáciami doma i v zahraničí, so strednými a vysokými školami, najmä s CHTF STU a s Výskumným ústavom potravinárskym.

Po dlhoročnej činnosti v pivovarníctve, sladovníctve a výrobe nealkoholických nápojov prijal ponuku prejsť na VÚP, kde po krátkej adaptácii bol poverený funkciou námestníka a riadením technologického úseku. V zmenených ekonomických podmienkach výskumu prejavil opäť schopnost' adaptácie. Má zásluhu na nadviazaní a aktivizácií spolupráce ústavu s domácimi a najmä renomovanými zahraničnými vedeckými, výskumnými i výrobnými organizáciami v oblasti výskumu, získavania spoločenských objednávok a zavádzania nových technológií, analytiky ako i materiálneho zabezpečenia a prístrojového vybavenia ústavu, najmä však Biotechnologického centra v Modre.

Česť jeho pamiatke!