Aktuality

Aktivity Biocentra Modra - NPPC

| 27-05-2020

V rámci Opatrenia: 1 – Prenos znalostí a informačné akcie
Podopatrenia: 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností, podalo Biocentrum Modra na PPA projekt s názvom: Inovácie a vyšší stupeň spracovania vlastnej produkcie na farmách a poľnohospodárskych podnikov vo vidieckych regiónoch.

Cieľom predkladanej aktivity je zvýšiť odbornú spôsobilosť poľnohospodárskych podnikov a farmárov v oblasti inovácií a spracovania vlastnej produkcie a tým:

  • Zlepšiť ekonomiku farmárov a poľnohospodárskych podnikov inováciami, zvýšením stupňa spracovania a rozšírením priameho predaja produktov konečnému spotrebiteľovi.
  • Zvýšiť bezpečnosť takto predávaných produktov, ich kvalitu a jej komunikáciu
  • Zlepšiť spôsobilosť farmárov - spracovateľov pre prípravu projektov v tejto oblasti

Predmetom projektu je poskytnutie informácií a vedomostí, získanie zručností v oblasti inovácií, vyššieho stupňa spracovania vlastnej produkcie a jej realizácie najmä formou priameho predaja na farmách a poľnohospodárskych podnikov vo vidieckych regiónoch.

Vzdelávacia aktivita bude realizovaná formou ôsmich kurzov. Jednotlivé kurzy budú tematicky zamerané na  oblasť:

  • ovocia a zeleniny,
  • obilniny, olejniny, strukoviny,
  • technické a liečivé rastliny,
  • komplexné spracovanie mlieka,
  • mäso, vajcia a včelie produkty.

Druhý projekt s názom Poradenstvo v oblasti primárnej poľnohospodárskej produkcie a jej spracovania bol podaný v rámci Opatrenia: 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky a Podopatrenia: 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa.

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárov a spracovateľov, zaviesť nové, udržateľné, efektívne pestovateľské, chovateľské a spracovateľské postupy, diverzifikovať produkciu, zvýšiť podiel spracovania vlastnej produkcie priamo na farme.

Predmetom projektu je z pozície komplexného výskumného centra zabezpečiť prenos vedomostí v celom komplexe agropotravinárskej praxe. Poskytnúť farmárom, drobným spracovateľom,  poľnohospodárskym a spracovateľským podnikom komplexné poradenstvo formou analýz, štúdií, pomoci pri spracovaní a realizácii rozvojových zámerov a projektov, osobnej účasti na optimalizácii a riešení problémov vo výrobe, vývoji, inováciách a zavádzaní nových procesov a výrobkov, ekologizácii podnikov, optimalizácii spotreby energií, znižovaní negatívnych ekologických dopadov.