Aktuality

Slovensko – Srbská spolupráca

| 15-07-2019

V termíne 8. až 12. júla 2019 sa uskutočnil „kick-off meeting“ – úvodné stretnutie bilaterálnej slovensko-srbskej spolupráce v rámci projektu SK-SRB-18-035 „Spolupráca v oblasti výskytu akrylamidu a kvalitatívnych aspektov pekárskych produktov z hybridnej obilniny tritikale“ na pracovisku Ústavu potravinárskych technológií FINS v Novom Sade v Srbsku. Slovenskú stranu zastupovali Ing. Kristína Kukurová, PhD. (zodpovedná riešiteľka projektu), Ing. Zuzana Ciesarová, PhD. a Ing. Blanka Tobolková, PhD. Za srbskú stranu sa zúčastnili Dr. Miona Belović (zodpovedná riešiteľka projektu) a ďalší štyria členovia tímu.

Bilaterálny projekt predstavuje platformu pre vzájomné zdieľanie skúseností z výskumu, ktorý je zameraný na vývoj nových výrobkov z tritikale (hybridná obilnina pšenice a raže), hodnotenie ich kvality (reologické, texturálne, senzorické vlastnosti a antioxidačná kapacita) a bezpečnosti (procesné kontaminanty vznikajúce počas pečenia – akrylamid, HMF a ich prekurzory).

Spolupráca oboch vedeckých tímov – slovenského Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave (NPPC VÚP) a srbského Ústavu potravinárskej technológie Univerzity v Novom Sade (FINS) – bude realizovaná prostredníctvom krátkodobých pobytov zameraných na harmonizáciu analytických metód. Výmenné pobyty realizované v rámci bilaterálneho projektu (01/01/2019 – 31/12/2020) ponúknu príležitosť na zdieľanie skúseností, prezentáciu výsledkov na odborných fórach, vzdelávanie mladej vedeckej generácie a zapájanie sa do nových projektových výziev v aktuálnej problematike výskumu v oblasti inovácií a hodnotenia kvality a bezpečnosti potravín.