Aktuality

Opustil nás Ing. Alexander Szokolay, DrSc.

| 09-05-2019

Ing. Alexander Szokolay, DrSc. sa narodil 15. júla 1925 v slovenskej obci v Tótkomloši na juhu Maďarska v slovenskej učiteľskej rodine.
Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (teraz STU). Na jej terajšej Fakulte chemickej a potravinárskej technológie promoval v roku 1952.

Počas svojej bohatej vedeckej činnosti sa vypracoval na popredného vedeckého pracovníka v oblasti chémie požívatín (food chemistry) s užším zameraním na hygienu požívatín a predmetov dennej potreby. Jeho prvým významným počinom bola experimentálna vedecká práca dotýkajúca sa syntetických potravinárskych farbív z hľadiska hygieny.

Spolupracoval s kolegami z Výskumného ústavu hygieny v Prahe, menovite s Ing. Zdenom Malkusom, CSc. Výsledkom tejto viacročnej experimentálnej spolupráce bola obhájená dizertačná práca a knižná publikácia: Szokolay, A. - Malkus, Z.: Hygienická problematika farbív používaných v potravinárstve (1966). Za ňu obdržali jej autori prestížnu Kabrhelovu cenu čsl. Hygienickej spoločnosti. V ďalšom období sa venoval experimentálnej a organizačnej práci v problematike pesticídov v potravinovom reťazci. Túto rozpracoval so svojimi spolupracovníkmi ako ekotoxikológiu natoľko, že dosiahli významné Európske úspechy. Vo veci aplikácií týchto štúdii v celej šírke kontaminantov a aditív zastupoval ČSSR v medzinárodných komisiách Codex Alimentárius.

Počas experimentálnych štúdií sa aj teoreticky zapodieval otázkou, čo je „toxicita“, „škodlivosť a užitočnosť“, čo sú „cudzorodé látky“ v požívatinách. Vďaka nadobudnutých experimentálnych skúseností v oblasti cudzorodých látok a ich posudzovania z hľadiska ich neškodnosti a škodlivosti v požívatinách, prišiel na myšlienku zorganizovať vynikajúcich odborníkov na napísanie a vydanie pozoruhodného knižného diela „Cudzorodé látky v požívatinách“. Jeho autormi sú prof. MUDr. L. Rosíval, DrSc. a Ing. A. Szokolay, DrSc. Toto dielo vyšlo v roku 1969 a v druhom vydaní v roku 1983. Po doplnení a úprave pre nemecké odborné publikum vyšla táto monografia v nemeckom preklade pod názvom „Fremd- und Zusatzstoffe in Lebensmitteln (Rosival, Engst a Szokolay, v roku 1978 v Lipsku).

Súborným výsledkom týchto experimentálnych štúdií a bohatej publikačnej činnosti v renomovaných domácich a zahraničných časopisoch bolo obhájenie doktorskej dizertačnej práce a udelenie akademického titulu doktor technických vied (DrSc.) na Vysokej škole chemicko-technologickej v roku 1980 v Prahe.

V rokoch 1981 – 1987 vykonával funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave. Tento ústav až do jeho odchodu do dôchodku zveľaďoval a orientoval ho na systematický výskum potravín v zmysle zvyšovania ich nutričnej hodnoty a minimalizáciu kontaminácie cudzorodými látkami.

Jeho vyzretú vedeckú osobnosť si všimlo aj vedenie Potravinárskeho smeru Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, a poverilo ho externe prednášať predmety „Základy hygieny a chemizácia v potravinárstve“. Túto pedagogickú činnosť vykonával nepretržite v rokoch 1966 až 1991.

Česť jeho pamiatke!

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)