Aktuality

Zhodnotenie workshopu „Veda pre prax“.

| 27-03-2008

Centrum excelentnosti potravinárskeho výskumu na Slovensku zorganizovalo dňa 27.3.2008 workshop „Veda pre prax“.

Workshop sa konal vo Výskumnom ústave potravinárskom - Biocentrum a bol zameraný na predstavenie ponuky služieb a realizačných projektov jednotlivých členov CEPV. Zaujímavým bodom programu bolo oboznámenie prítomných s možnosťami financovania výskumno-realizačných aktivít za štrukturálnych fondov.

Workshopu sa zúčastnili členovia CEPV a pozvaní boli i zástupcovia MP SR, MŠ SR, predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, zástupcovia Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, riaditeľ Agentúry na podporu výskumu a vývoja, zástupcovia Slovenského mäsiarskeho zväzu, Slovenského mliekarenského zväzu, Únie hydinárov Slovenska, Slovenského konzervárenského zväzu, Cechu bryndziarov, Podnikateľského zväzu pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR ako aj zástupcovia desiatich výrobných podnikov.