Aktuality

Medzinárodné hodnotenie znovu potvrdilo, že náš vedecký časopis patrí k svetovej extra triede

| 07-07-2011

 

Vedecký časopis „Journal of Food and Nutrition Research“ , ktorého vydávanie kompletne zabezpečuje Výskumný ústav potravinársky bol v uplynulom týždni znovu podrobený medzinárodnému hodnoteniu (tak ako každý rok) podľa všeobecne akceptovaných kritérií, stanovených spoločnosťou Thomson Reuters v USA. Na základe vybraných ukazovateľov a to predovšetkým tzv.“Impact Factora“ sa opäť jednoznačne potvrdila  opodstatnenosť príslušnosti nášho časopisu k svetovej extra triede vedeckých časopisov v kategórii „Potravinárska Veda a Technológia“. Pri tejto príležitosti by som rád poukázal na to, s akou ľahkosťou sme prekonali všetky nástrahy stojace na ceste k širokej medzinárodnej akceptácii nášho časopisu, razantne prenikli do všetkých prestížnych svetových databáz a prakticky v najkratšom možnom čase sme ponúkli vedeckej komunite sveta serióznu a uznávanú platformu pre zverejňovanie originálnych výsledkov výskumu v oblasti potravinárskych vied. Význam priaznivého hodnotenia nášho časopisu podčiarkuje aj skutočnosť, že jeho momentálny úspech vychádza z vedeckých experimentov, ktoré vznikali v slovenských laboratóriách, predovšetkým však vo Výskumnom ústave potravinárskom. To dokazuje, že naša inštitúcia dlhodobo dosahuje významné výsledky vo vedeckom výskume v oblasti kvality a bezpečnosti potravín a to i z celosvetového pohľadu. Významný je tiež aspekt, že náš časopis je jediným, vedecky uznávaným, tzv. „karentovaným“ periodikom celej vedeckovýskumnej základne Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti je potrebné zdôrazniť, že  dosiahnuté úspechy sú dielom dlhodobého zodpovedného a nadšeného prístupu členov redakčnej rady, ale aj siahodlhého tímu zahraničných posudzovateľov  a predovšetkým „nášho“ editora, Ing. Z. Lichnerovej, za čo im všetkým patrí úprimná vďaka a hlboké uznanie. Je namieste však poďakovať aj Ministerstvu pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za ochotu sa finančne podieľať na vydávaní tohto časopisu aj v tomto, ekonomicky problematickom období.

 prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

predseda redakčnej rady časopisu