Aktuality

Aj doktorandi VÚP sú úspešní

| 11-10-2010

Popri erudovaných, skúsených odborných pracovníkoch VÚP ktorí dosahujú výsledkami svojej práce úspechy na domácich i zahraničných fórach sa do odborných aktivít ústavu a propagácie výsledkov svojej práce úspešne zapájajú aj najmladší odborní pracovníci ústavu – doktorandi.

 

Takým príkladom je aj úspech Ing. Blanky Tobolkovej z Oddelenia chémie a analýzy potravín Výskumného ústavu potravinárskeho, ktorá sa v rámci svojho doktorandského štúdia pod odborným vedením školiteľa Ing. Martina Polovku, PhD., venuje problematike aplikácie moderných fyzikálno-chemických metód pri štúdiu kvality potravín.

 

V rámci tejto problematiky sa zapojila do realizácie výskumného projektu zameraného na sledovanie markerov a vypracovanie postupov umožňujúcich diferenciáciu slovenských vín získaných konvenčnými pestovateľskými postupmi od vín ktoré sú produktom organického poľnohospodárstva.

 

Parciálne výsledky výskumu v tejto oblasti prezentovala Ing. Blanka Tobolková na II. Interaktívnej konferencii mladých vedcov, ktorá prebiehala v dňoch 26.4.2010 - 26.5.2010 na portáli OZ Preveda, http://www.konferencia.preveda.sk/. Za príspevok autorov Blanka Tobolková, Martin Polovka s názvom „Hodnocení kvality konvenčních vín a biovín pomocí moderních fyzikálně-chemických postupů“ získala ocenenie v sekcii Biotechnológie a potravinárske technológie.

 

Uvedený príspevok bol vytvorený realizáciou projektu „Vybudovanie HiTech centra pre výskum vzniku, eliminácie a hodnotenia prítomnosti kontaminantov v potravinách“ na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.