Aktuality

Nový projekt vedy a výskumu: Využitie regionálnych zdrojov na produkciu funkčných potravín

| 06-10-2010

 

Nový projekt vedy a výskumu

podporený z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce

Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013

 

„Využitie regionálnych zdrojov na produkciu funkčných potravín“

 

Dňa 01.10.2010 začalo oficiálne riešenie projektu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, ktorý bol podporený z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja s názvom „Využitie regionálnych zdrojov na produkciu funkčných potravín“.


Na jeho riešení sa podieľajú traja partneri z oblasti vedy a výskumu – za Slovenskú republiku Výskumný ústav potravinársky ako vedúci partner projektu ktorý menežuje a koordinuje realizáciu všetkých aktivít projektu a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, na Maďarskej strane je do projektu zapojená Fakulta poľnohospodárskych a potravinárskych vied Západomaďarskej univerzity (Nyugat-magyarországi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara) so sídlom v Mosonmagyarovári.

 Potreba riešenia projektu vychádza z toho, že slovensko-maďarský prihraničný región je charakteristický svojím prevládajúcim agrárnym charakterom a vynikajúcou bonitou poľnohospodárskej pôdy. S tým súvisí problém nadprodukcie poľnohospodárskych plodín v posledných dekádach, ktoré pre svoju nízku pridanú hodnotu majú zlé odbytové možnosti a obmedzené uplatnenie na trhu. V dôsledku toho dochádza k zaostávaniu rozvoja tohto regiónu ako aj útlmu agropriemyslu v regióne.

 Navyše, je známe že množstvo civilizačných ochorení je zapríčinených nedostatkom alebo nevhodnou skladbou nutrientov a ďalších výživových zložiek. V tejto súvislosti má významnú úlohu aj nedostatočná informovanosť spotrebiteľov o pôvode a zložení potravín.

 Hlavným cieľom projektu je zmierniť uvedené nedostatky a vypracovať postupy výroby takých potravín, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu a sú zároveň zdraviu prospešné.

 V rámci kooperácie uvedených pracovísk sa budú spoločne realizovať pestovateľské pokusy s rovnakými plodinami v oboch prihraničných regiónoch, spoločný odber vzoriek, ich analýza pomocou vhodnej infraštruktúry a následne modifikácia pestovateľských praktík tak, aby sa dosiahli plodiny so zvýšeným obsahom funkčných zložiek.

 Okrem toho bude v priestoroch KKV Union, sro. v Lehniciach, ktorý pôsobí ako pridružený partner projektu, vybudovaná poloprevádzková overovacia jednotka na ktorej budú realizované a následne overované vplyvy jednotlivých technologických zásahov na obsah funkčných zložiek študovaných plodín.

 Priamym výstupom projektu budú inovácie pre funkčné potraviny z regionálnych surovín, tj. najmä úžitkové vzory a overené postupy pre pestovanie plodín s vysokou pridanou hodnotou, čo prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva na území prihraničného región a zlepší dostupnosť „zdravých potravín“ pre široký podiel obyvateľov.

 Projekt bude mať priamy dopad na podnikateľov v tomto regióne prostredníctvom zverejnenia inovatívnych technologických postupov a inovovaných produktov, ktoré im umožnia produkovať vylepšené produkty a tie marketingovo lepšie umiestniť na trhu. V tejto súvislosti je možné očakávať ako sekundárny dopad vytvorenie nových pracovných miest

 Obdobie realizácie projektu je 24 mesiacov a bol podporený z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v celkovej výške 1 347 862.- Eur.

 Viac informácií o projektoch podporených z prostriedkov ERDF je možné nájsť aj na oficiálnej stránke Programu cezhraničnej spolupráce, http://www.husk-cbc.eu/ a na stránke maďarského partnera, http://www.mtk.nyme.hu.

  

Ing. Martin Polovka, PhD.

Zástupca koordinátora projektu