Aktuality

Naši mladí potravinárski vedci súťažia o prestížne európske ocenenia

| 29-09-2010

4th European Workshop on Food Engineering and Technology -

Presentations of selected national PhD students in food engineering and technology of 2009/2010 at European level

Julius Maggi Research Award 2010 for the best paper, sponsored by Nestlé

 

 

V dňoch 27.-28.5. 2010 sa v hlavnom meste Srbska Belehrade konalo medzinárodné podujatie „The 4th European Workshop on Food Engineering and Technology. Zúčastnilo sa ho 15 vybraných PhD študentov a mladých vedeckých pracovníkov s vedecko-akademickou hodnosťou PhD z 11 krajín Európy a Ruska. Vybraní mladí vedeckí pracovníci dostali možnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej činnosti.

Podujatie sa konalo pod záštitou Prof. Viktora Nedoviča (Univerzita Belehrad, Srbsko) a Prof. Dietricha Knorra (Nemecko, Berlin University of Technology), pričom príspevky pozvaných účastníkov hodnotila odborná porota v zložení: Prof. Helmar Schubert, Nemecko; Prof. Dietrich Knorr, Nemecko; Prof. Gilles Trystam, Francúzsko; Prof. Mark Langmar, Belgicko; Prof. Viktor Nedovič, Srbsko a 2 zástupcovia firmy Nestlé, ktorá podujatie sponzorovala.

V rámci programu bolo prezentovaných 15 prednášok v anglickom jazyku. Na základe výsledkov svojej doterajšej výskumnej činnosti sa na pozvanie odbornej poroty na podujatí zúčastnil ako jediný zástupca Slovenska Ing. Martin Polovka, PhD., samostatný vedecký pracovník Výskumného ústavu potravinárskeho.

Vystúpil s odbornou prednáškou počas ktorej prezentoval niektoré významné výsledky dosiahnuté na pracoviskách Výskumného ústavu potravinárskeho pomocou spektroskopických (EPR, UV-VIS), chromatografických (GC-MS/GC-O) a mikrobiologických metód vo vysoko aktuálnej problematike posudzovania vplyvu ionizujúceho žiarenia (používa sa u niektorých potravín na sterilizačné účely), na vlastnosti niektorých potravín, vrátane korenín.

Vo svojej prednáške predstavil tiež inovatívny prístup v problematike spätnej detekcie a možnosti predikcie dávky absorbovaného ionizačného žiarenia spočívajúci v aplikácii metód viacrozmernej štatistiky. Uvedené výsledky sú prierezom niekoľkoročnej odbornej spolupráce viacerých pracovníkov ústavu, popri Ing. Martinovi Polovkovi, PhD., najmä Ing. Milana Suhaja, CSc., Ing. Jany Sádeckej a Ing. Janky Koreňovskej.

Prednáška sa stretla zo značným ohlasom a následnou diskusiou. Ocenená bola najmä snaha autora o komplexné multi-experimentálne poňatie problematiky dopadu ionizujúceho žiarenia na potraviny a spôsob jej prezentácie. Uvedený ohlas dáva záruku prehĺbenia existujúcich, resp. nadviazania nových kontaktov medzi poprednými vedeckými a výskumnými pracoviskami vo svete, medzi ktoré sa na základe svojich odborných aktivít oprávnene zaraďuje aj Výskumný ústav potravinársky v Bratislave.

Najlepší príspevok bol ocenený cenou Julius Maggi Research Award 2010, cenou ktorá sa na podnet zakladateľa firmy Nestlé udeľuje mladým vedeckým pracovníkom v oblasti potravinárstva a potravinárskej technológie. Na základe rozhodnutia poroty cenu získal Wolfgang Kűhnl z Nemecka.