Aktuality

Priebežná informácia o konaní informačných kurzov v rámci PRV 2007 – 2013

| 07-09-2010

V dňoch 31.5. – 2.6.2010 a v dňoch 14.6. – 16.6.2010 sa, vo Veľkom Mederi, uskutočnili úvodné sústredenia informačných kurzov Správna hygienická prax pre spracovanie a predaj ovocia, zeleniny a rastlinných produktov „priamo z farmy“ a Správna hygienická prax a získanie odbornej spôsobilosti pre spracovanie a predaj čerstvého mlieka a produktov z neho „priamo z farmy“, konaných v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, Os 1, Opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity. Počas trojdňového sústredenia bol prihláseným účastníkom prezentovaný aktuálny odborný a legislatívny rámec v predmetnom zameraní. Tematika prednášok, ktoré tvoria ťažisko „správno-hygienickej“ problematiky, bola spracovaná do formy prehľadného zborníka a spolu s osvedčením o absolvovaní daného informačného kurzu, sa následne, uvedené materiály, distribuovali zúčastneným.

Prezentovaná tematická skladba saturuje 9 oblastí hygienickej praxe, od základného legislatívneho rámca, ktorý je alfou a omegou dodržiavania hygienických štandardov v kontexte národných i európskych noriem, až po analýzu nebezpečenstva a kritické kontrolné body (HACCP). Komplex poznatkov, ktoré si účastník kurzu – malo, resp. prvovýrobca, farmár, a vlastne každý záujemca o danú problematiku, odnesie, pomôže lepšie sa zorientovať nielen v spleti zákonov a nariadení, ale upevnené a prehĺbené odborné vedomosti tak vytvoria perspektívu tvorby vlastných systémov správnej výrobnej a hygienickej praxe, spolu s vedením potrebnej dokumentácie,  a to všetko v súlade s platnými predpismi.

            Lektormi informačných kurzov sú špičkoví odborníci v oblasti potravinárstva,  a teda prezentované informácie sú zárukou najvyššej kvality a aktuálnosti.

            Okrem už tu spomínaných informačných kurzov, Výskumný ústav potravinársky, organizuje a odborne zastrešuje aj ďalšie kurzy zamerané na tieto témy:

  • Správna hygienická prax pre spracovanie a  predaj iných živočíšnych produktov (med, vajcia, a pod.) „priamo z farmy“
  • Správna hygienická prax pre spracovanie a predaj mäsa hospodárskych zvierat „priamo z farmy“

 

Sústredenia v rámci každého kurzu sú bezplatné (stoja cestu a tri dni pracovného času),  a tak si organizátor dovoľuje osloviť čitateľa tejto informácie, príp. jeho širšie okolie,  s možnosťou prihlásiť sa na niektorý z kurzov. Hodnota získaných vedomostí v takejto podobe, ich komplexnosť a prínos pre každodennú výrobnú a hygienické prax, je určite nespochybniteľná.

Najbližší predpokladaný termín konania je 27. – 29. 9.2010, kedy sa uskutoční aktivita v rámci Správnej hygienickej praxe pre spracovanie a predaj mäsa hospodárskych zvierat „priamo z farmy“ (Pozn.: uvedený termín je síce naplnený, avšak je možnosť priebežného zasielania prihlášok so zaradením do nasledujúceho turnusu).

Odborným garantom kurzov je doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

 

Bližšie informácie: PaedDr. Michal Pankevič, 02/50237173, pankevic@vup.sk