Aktuality

Oznámenie o organizovaní informačných kurzov v oblasti správnej hygienickej praxe, spracovania a predaja produktov „priamo z farmy“

| 29-03-2010

 

Medzi priority Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 patrí podpora modernizácie, efektivity a bezpečnosti výroby  v prvovýrobných poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, uchovanie kultúrneho dedičstva, vytváranie pracovných príležitostí, zvyšovanie odbornosti vidieckeho obyvateľstva, zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a udržanie osídlenia vidieka.

 

Rozvoj vidieka a poľnohospodárstva na vidieku výrazne závisí od príjmov za predaj poľnohospodárskych produktov. Potraviny musia byť vyrobené hygienickým spôsobom a zdravotne nezávadné.

 

Podľa nariadení EÚ o  hygiene výroby, bezpečnosti potravín, ich distribúcii a predaji (Nariadenia EP a Rady (ES) č.178/2002, č. 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, Smernica č. 2004/41/EHS) s účinnosťou od 1.1.2006 a podľa Zákona o potravinách č. 152/1995 Z.z., podnikatelia, ktorí vyrábajú potraviny, manipulujú s nimi a uvádzajú ich do obehu, sú povinní zabezpečovať podmienky dodržiavania hygieny, požiadavky zdravotnej neškodnosti a kvality vyrábaných potravín. Na Slovensku zatiaľ nemáme pravidlá pre dodržiavanie hygienických zásad pri výrobe a predaji potravín v podmienkach farmy s cieľom ochrany spotrebiteľa. Základným dokumentom, predpisujúcim hygienické zásady výroby a manipulácie, sú Príručky správnej výrobnej a hygienickej praxe, ktoré predpisujú aj tvorbu a vedenie potrebnej dokumentácie.

 

K praktickému napĺňaniu všetkých uvedených skutočností prispejú pripravované informačno-vzdelávacie kurzy, ktoré poskytnú pracovníkom prvovýroby základné informácie a zručnosti o platnej legislatíve, hygienických  požiadavkách na výrobu, hygiene budov a zariadení, personálnej hygiene, manipulácii pri skladovaní a predaji potravín tak aby bola  zaručená ich bezpečnosť a zdravotná nezávadnosť v zmysle nariadení „hygienického balíčka“, ako aj spôsoboch realizácie projektov HACCP a Hygienických príručiek v zmysle nariadení manipulácii a predaji pre zaručenie bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti výrobkov. Účastníci kurzov, pozostávajúcich z prednášok a praktických cvičení pripravených pre skupiny výrobcov podľa požiadaviek praxe, budú schopní tvoriť vlastné systémy správnej výrobnej a hygienickej praxe a viesť k tomu potrebnú dokumentáciu.

 

Podrobnejšie informácie o týchto odborných kurzoch nájdete v priložených materiáloch.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)