Aktuality

Plán aktivít CEPV na rok 2010

| 18-03-2010

PLÁN AKTIVÍT CENTRA EXCELENTNOSTI POTRAVINÁRSKEHO VÝSKUMU NA ROK 2010
Termín, organizátor, miesto konania
Forma a názov podujatia
Popis
JANUÁR
29.1.2010, 9:00, VÚP
Ústavný seminár*
Ing. Ľubomír Daško: Rozlíšenie organicky a konvenčne produkovaných rastlinných produktov
15.1.2010, 9:00-15:00, FBP SPU
Deň otvorených dverí
Prezentácia pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, vedeckých projektov a špecializovaných laboratórií katedier fakulty.
FEBRUÁR
26.2.2010, 9:00, VÚP
Ústavný seminár*
Ing. Milan Suhaj, CSc.- Monika Stankovská: Kvantifikácia podielu ovčej a kravskej hrudky v bryndzi metódou izoelektrického zameriavania gama-kazeínov
 
 
RNDr. Mária Koreňovská: Predikcia podielu ovčej a kravskej hrudky na základe viacrozmernej analýzy vybraných prvkov
 
 
PeadDr. Michal Pankevič: Právo na označenie a Politika kvality EÚ - teoretické determinanty
3.-4.2.2010, FBP SPU, Kongresové centrum SPU v Nitre
vedecká konferencia „Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín“
Prezentácia najnovších poznatkov z oblasti kvality, bezpečnosti, hygieny surovín a potravín, rastlinných, živočíšnych a mikrobiálnych biotechnológií, genetických zdrojov, molekulárnych markerov hospodársky významných vlastností s perspektívami šľachtenia na kvalitu produkcie.
19.2.2010, 9:00-15:00, FBP SPU
Deň otvorených dverí
Prezentácia pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, vedeckých projektov a špecializovaných laboratórií katedier fakulty.
MAREC
26.3.2010, 9:00, VÚP
Ústavný seminár*
Ing. Imrich Turcovský - Ing. Eva Kaclíková, CSc.: Charakterizácia baktérií Cronobacter sp. kontaminujúcich potraviny
 
 
Mgr. Tereza Trnčíková - Ing. Eva Kaclíková, CSc.: Charakterizácia baktérií Staphylococcus sp. kontaminujúcich potraviny
24.-25.3.2010, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU, Kongresové centrum SPU Nitra
vedecká konferencia „Bezpečnosť a kontrola potravín“
Prezentovanie najnovších poznatkov v oblasti legislatívy a kontroly potravín, systémov riadenia bezpečnosti potravín, mikrobiologickej bezpečnosti, chemickej bezpečnosti potravín, aplikácie perspektívnych technológií pre bezpečnejšie potraviny, hľadanie vzťahov medzi bezpečnosťou potravín.
APRÍL
30.4.2010, 9:00, VÚP
Ústavný seminár*
Ing. Barbara Brežná, PhD. -  Ing. Katarína Ženišová: Charakterizácia mikrobiálnych spoločenstiev pri výrobe vína molekulárno-biologickými metódami
 
 
Kolektív Potravinovej banky dát: Online verzia databázy nutričného zloženia potravín
Apríl 2010, FBP SPU
VII. vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou
Prezentácia výsledkov výskumnej práce študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia z oblasti kvality, hygieny a bezpečnosti surovín a potravín, genomiky, mikrobiálnych, rastlinných a živočíšnych biotechnológií.
21.4.2010, FBP SPU, poslucháreň BH Nitra
odborný seminár „Škola –veda – prax – kariéra“
Podujatie zamerané na rozvoj študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín s cieľom podať informácie z praxe o požiadavkách na vzdelávanie, orientáciu záverečných prác a rozvoj kariérnych schopností študentov.
MÁJ
19.-22.5.2010, VÚP, hotel Tatra, Bratislava
Medzinárodná konferencia CEFood
Piaty ročník medzinárodnej konferencie so zameraním na aktuálne otázky oblasti potravinárstva: spracovanie a uskladňovanie potravín, analýzy potravín, biotechnológie a mikrobiológia, analýza rizík, manažment kvality, bezpečnosť, potraviny, zdravie a výživa, marketing a konzumenti, udržateľná výroba potravín.
28.5.2010, 9:00, VÚP
Ústavný seminár*
Ing. Lucie Marková, Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.: Expozícia akrylamidom z potravín u stredoškolskej mládeže
 
 
Ing. Eva Kováčiková: Cukor a jeho alternatívne náhrady – objektívne hodnotenie ich úloh vo výžive človeka
JÚN
25.6.2010, 9:00, VÚP
Ústavný seminár*
RNDr. Janka Kubincová: Sledovanie obsahov síry v procese spracovania sirených ovocných matríc
 
 
Ing. Elena Panghyová: Funkčné špaldové nápoje
JÚL
júl 2010, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU, Dudince
Seminár „Letná škola hygieny a bezpečnosti potravín“
Rozvoj vzdelávania v oblasti akreditovaných študijných programov jednotlivých univerzít: Bezpečnosť krmív a potravín, Bezpečnosť a kontrola potravín, Hygiena potravín, Veterinárna hygiena a ekológia, Bezpečnosť a kvalita potravín, Vzdelávanie pracovníkov potravinárskeho priemyslu, pracovníkov úradnej kontroly potravín a pracovníkov potravinárskych laboratórií.
SEPTEMBER
24.9.2010, 9:00, VÚP
Ústavný seminár*
Mgr. Eva Bergerová – RNDr. Peter Siekel, CSc.: Identifikácia a kvantifikácia transgénnych organizmov v potravinách s využitím PCR
 
 
Ing. Jana Minarovičová: Metódy na dôkaz oocýst prvoka Cryptosporidium parvum v mlieku a jablčnej šťave
september 2010, Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov + Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP SPU
Pracovný seminár „K problematike potravinárskeho výskumu a výučby na poľnohospodárskych univerzitách v SR a v ČR“
Prezentácia výsledkov potravinárskeho výskumu realizovaného na pracoviskách poľnohospodárskych univerzít (SPU v Nitre, MZLU v Brne, príp. ďalších) ako aj výmena skúseností získaných počas výučby študijných programov Agropotravinárstvo a Technológia potravín (FBP SPU) a obdobných programov vyučovaných na MZLU v Brne, prehliadka špecializovaných pracovísk FBP, konzultácie týkajúce sa možných spoločných projektov zameraných na výskumné alebo výchovno-vzdelávacei aktivity zúčastnených pracovísk.
13.-14.9.2010, Katedra biochémie a biotechnológie FBP SPU
Medzinárodná vedecká konferencia „Proteíny 2010“
Proteíny vo výžive ľudí a zvierat
13.-14.9.2010,
Katedra fyziológie živočíchov a Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU a
Inštitút biológie UP Krakow – Poľsko, SPU
vedecká konferencia „X. Rizikové faktory potravového reťazca“
Najnovšie poznatky v oblasti fyziologických a toxikologických mechanizmov pôsobenia cudzorodých látok – toxikantov, hygieny – kontaminácie potravín, vplyvov abiotických a xenobiotických faktorov na živé systémy, spôsoby ich eradikácie.
OKTÓBER
29.10.2010, 9:00, VÚP
Ústavný seminár*
Ing. Jana Sádecká: Amplifikácia  gc-olfaktometrického  signálu  vplyvom etanolu
 
 
Ing. Vladimír Pasiar: Koncepcia tradičných slovenských potravinárskych výrobkov a ich integrácia do systému Politiky kvality EÚ
NOVEMBER
26.11.2010, 9:00, VÚP
Ústavný seminár*
Ing. Martin Polovka, PhD.: Biovína charakterizované modernými spektroskopickými metódami
 
 
Ing. Danka Šalgovičová – Ing. Angela Světlíková: Postup spracovania údajov pre EFSA/DATEX
 
 
Ing.Emil Kolek, PhD.: Využitie Dart/TOF pri analýze potravín
10.11.2010, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU, Kongresové centrum SPU
odborný seminár „Legislatíva – nástroj na zvyšovanie bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa“
Informácie o aplikácii najnovšej legislatívy v oblasti bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa, praktická aplikáciu legislatívy, nové problémy súvisiace s legislatívou a jej uplatňovaním.
November 2010, FBP SPU
IV. Konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou
Prezentácia výsledkov práce mladých vedeckých pracovníkov z oblasti kvality, hygieny a bezpečnosti surovín a potravín, genomiky, mikrobiálnych, rastlinných a živočíšnych biotechnológií.

*Overenie termínu ústavného seminára VÚP: Silvia Svítková, 02 502 37 119, svitkova@vup.sk

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)