Aktuality

Zápis zo zasadnutia dozornej rady Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu dňa 18.decembra 2009

| 18-01-2010

Miesto konania: Výskumný ústav potravinársky

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. privítanie a úvodná informácia
2. diskusia – rôzne
3. záver a úlohy.

Bod 1

Predseda Rady CEPV, prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. privítal prítomných a krátko informoval o činnosti CEPV v tomto roku a o význame a funkčnosti CEPV všeobecne, ako aj o súvisiacich projektoch Centier excelentnosti financovaných prostredníctvom ASF EU. Potom otvoril diskusiu a odovzdal slovo prítomným.

Bod 2

Ing. Ladislav Brázdovič, CSc. z MP SR ospravedlnil neúčasť predsedkyne DR CEPV Ing. Z. Bírošovej, CSc, ktorá je PN a podotkol, že vzhľadom k zmenám v personálnom obsadení je potrebné aktualizovať zloženie dozornej rady CEPV. Prítomní sa zhodli na tom, že oslovenie kandidátov na členov dozornej rady CEPV sa vykoná prostredníctvom e-mailovej korešpondencie. Ing. Brázdovič, CSc. požiadal predsedu Rady CEPV, aby boli štatút CEPV pozmenený v tomto duchu, t.j. aby zasadnutia dozornej rady bolo možné organizovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Bod 3

Úlohy pre predsedu Rady:
- osloviť kandidátov na členov dozornej rady CEPV – T: do konca januára 2010
- pozmeniť stanovy v zmysle pripomienok – T: najneskôr do ďalšieho zasadnutia.

Na záver predseda Rady poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: RNDr. Marcela Matulová
Overil: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.