Aktuality

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

| 29-10-2009

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 26a ods. 11 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) na základe žiadosti Výskumného ústavu potravinárskeho, so sídlom 824 75 Bratislava, Priemyselná 4, IČO 167240

 

vydáva

pre Výskumný ústav potravinársky, 824 75 Bratislava, Priemyselná 4,

IČO 167240

  • príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

 

 OSVEDČENIE O SPÔSOBILOSTI

vykonávať výskum a vývoj

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)