Aktuality

Medzinárodná konferencia - Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov

| 02-06-2009

 

Výskumný ústav potravinársky v dňoch 26. – 27. mája 2009 v Nitre, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR a Európskeho hospodárskeho senátu, organizoval medzinárodnú konferenciu Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov. Akcia sa uskutočnila za aktívnej účasti zástupcov EHS, záujmových zväzov a združení a univerzitnej obce. So svojim prejavom vystúpil aj minister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík.


Cieľom konferencie bolo okrem iného upriamiť pozornosť na dosiahnutie stability a konkurencieschopnosti nášho poľnohospodárstva. Je potrebné  hľadať a realizovať ucelený systém opatrení, konkrétne kroky v celej šírke poľnohospodárskej politiky .

Tento by mal obsahovať:

  • stabilizáciu odbytu a cien základných komodít rastlinnej výroby
  • zvýšenie odbytu a spotreby základných komodít živočíšnej výroby
  • podporu konkurencieschopnosti využitím výrobkových a technologických  inovácií
  • diverzifikáciu produkcie  do oblastí nepotravinárskeho využitia a produkcie fytoproduktov s vysokou cenou
  • zvýšenie atraktívnosti vidieka, využitie tradícií a špecifík regiónov pre zvýšenie záujmu spotrebiteľa
  • podstatné zvýšenie podielu pridanej hodnoty vytvorením podmienok pre priamy predaj produktov

 

Táto konferencia by mala byť podnetom pre nové komplexné uvažovanie a hľadanie optimálnych proporcií využívania pôdy  pre produkciu potravín, bioenergií a fytoproduktov (fytochemikálií) s vysokou pridanou hodnotou.

V rámci svojich prednášok účastníci konferencie upriamili pozornosť napr. na výmeru a kvalitu pôdy, ktorá sa stáva dominantným faktorom pri rozhodovaní o kvalite prírodného prostredia s účinkami súčasne sa prejavujúcimi na prosperite života ľudí. Zaujímavou bola taktiež téma spoločnej pôdohospodárskej politiky a jej vplyv na poľnohospodárstvo SR a prezentácia modelu stratégie decentrálneho, lokálneho zásobovania energiou so všetkými existujúcimi obnoviteľnými surovinami regiónu v Rakúsku.

Rezort pôdohospodárstva pripravil v súlade s požiadavkami Európskej únie akčný plán využívania biomasy. Vyplýva z neho že sme schopní vyprodukovať dostatok surovín pre splnenie  predpísaného podielu obnoviteľných  biopalív a energií na ich celkovej spotrebe  pričom pre toto nepotravinárske využitie by bolo možné použiť cca 20% poľnohospodárskej pôdy.

Minister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík v závere popoludňajšieho bloku poďakoval organizátorom za prípravu tematicky aktuálnej konferencie a zaželal organizátorom, aby výsledky konferencie priniesli nie len množstvo nových a zaujímavých poznatkov, ale prispeli i k realizácii systematických krokov vedúcich k ochrane a efektívnejšiemu využívaniu pôdneho potenciálu v budúcom období.