Aktuality

Slovenskí výskumníci majú už akrylamid pod kontrolou

| 06-08-2009

Akrylamid je dlhodobo predmetom záujmu aj výskumných pracovníkov vo Výskumnom ústave potravinárskom v Bratislave, kde sa predmetnej problematike venujú už niekoľko rokov v rámci medzinárodných aj národných výskumných projektov. Významným, celosvetovo uznávaným objavom vzniknutým na tomto pracovisku je skutočnosť, že je možné stimulovať reakcie smerujúce k zániku akrylamidu v potravinovej matrici priamo počas technologických postupov výroby potravín, alebo odstraňovať zlúčeniny z ktorých vzniká pomocou vhodných biotechnologických postupov tak, že je možné znížiť výsledný obsah akrylamidu až o 95 %. Tieto poznatky boli už aj úspešne aplikované priamo v praxi, keď sa podarilo významne redukovať obsah akrylamidu v cereálnych výrobkoch slovenského výrobcu exportujúceho svoje výrobky do krajín EÚ. I úspechy v oblasti odstraňovania akrylamidu z potravín prispeli k tomu, že sa na Výskumnom ústave potravinárskom začalo budovať Centrum excelentnosti pre výskum, elimináciu a hodnotenie rizika kontaminantov v potravinách s finančnou podporou zo zdrojov z európskych fondov, ktoré po dobudovaní bude schopné riešiť najobtiažnejšie úlohy v oblasti vzniku, eliminácie, analýzy a hodnotenia kontaminantov v potravinách nie len na európskej, ale aj svetovej úrovni. Tieto skutočnosti jednoznačne dokazujú, že potravinársky výskum v rezorte ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky sa nie len významným spôsobom podieľa na prehlbovaní poznatkov o prítomnosti kontaminantov v potravinách, ale tiež významne prispieva k znižovaniu rizika ohrozenia zdravia spotrebiteľa, a to nie len na všeobecnej úrovni, ale aj konkrétnych prípadoch výrobnej praxe.

 

Výskumný ústav potravinársky, Bratislava