English

Poradcovia

Glončáková Brigita, Ing.
Holčíková Kristína, Ing., CSc.
Janeková Katarína, Ing.
Macová Eva, Ing.
Máriássyová Magda, Ing., CSc.
Siekel Peter, RNDr., CSc.
Suhaj Milan, Ing., CSc.
Šalgovičová Danka, Ing.
Šilhár Stanislav, Doc. Ing., CSc.
Šimko Peter, Doc. Ing., DrSc.
Šinková Terézia, Ing., CSc.

02 Ing. Brigita Glončáková

Špecializácia na úlohy spojené s fermentáciou kvasiniek a laktobacilov ako aj ich využitia pri fermentácii rastlinných substrátov, s produkciou mikrobiálnych metabolitov a problematikou vlákniny.

Kontakt: Tel.:    033 / 6472971; 74
Fax:    033 / 6472974
E-mail: biocentrum@vup.sk

03 Ing. Kristína Holčíková, CSc.

Dlhoročná prax v oblasti budovania a využívania potravinových bánk dát, najmä databáz chemického zloženia potravín, FAO konzultantka pre oblasť zloženia potravín a budovania a využívania potravinových bánk dát.
Poradenstvo v oblastiach:
- modifikácia zloženia nových potravinárskych výrobkov podľa zásad správnej výživy,
- modelovanie zloženia stravy v zmysle cieľov NPPZ.

Kontakt: Tel.:    02 / 50237145
Fax:    02 / 55571417
E-mail: kristina.holcikova@vup.sk

04 Ing. Katarína Janeková

Koordinátorka systému AQA v rezorte MP SR.
Poradenstvo v oblastiach:
- kvalita a legislatíva potravín,
- medzilaboratórne testovanie,

Kontakt: Tel.:    02 / 50237139
Fax:    02 / 55571417
E-mail: katarina.janekova@vup.sk

06 Ing. Eva Macová

Riešenie projektov zameraných na znižovanie energetickej hodnoty výrobkov aplikáciou špecifických aditív, problematiku rastlinných bielkovín, ich technologických úprav a analytického sledovania. Aplikácia tukových náhrad a technológia výroby nízkoenergetických potravín, aplikácia biodiagnostických metód na stanovenie špecifických zložiek potravín, ako gliadínov v bezlepkových výrobkoch, vlákninových preparátov, vybraných vitamínov…

Kontakt: Tel.:    02 / 50237170
Fax:    02 / 55571417
E-mail: eva.macova@vup.sk

07 Ing. Magda Máriássyová, CSc.

Riešenie úloh zameraných na využitie druhotných surovín, získavanie vlákniny, využitie rôznych rastlinných zdrojov na výrobu prírodných farbív, získavanie antioxidantov z rastlinných zdrojov, vypracovanie a overenie metód stanovenia prírodných farbív.

Kontakt: Tel.:    033 / 6472971; 74
Fax:    033 / 6472974
E-mail: biocentrum@vup.sk

09 RNDr. Peter Siekel, CSc.

Odborník na problematiku geneticky modifikovaných potravín, na ich molekulárno - biologickú identifikáciu a na súvisiace legislatívne otázky. Oblasť poradenstva - zavádzanie Správnej výrobnej praxe (GMP) a HACCP do potravinárskej praxe.

Kontakt: Tel.:    02 / 50237123
Fax:    02 / 55571417
E-mail: peter.siekel@vup.sk

10 Ing. Milan Suhaj, CSc.

Odborník pre oblasť potravinárskych vied so špecializáciou na potravinársku analytiku.
- potravinárska analytická chémia pre kontaminanty, prírodné a aditívne látky,
- problematika čistenia potravinárskych odpadových vôd a ich analýza,
- základný výskum o vplyve technologických operácií na kvalitu potravín,
- vývoj a aplikácia analytických metód na hodnotenie kvality potravín,
- tvorba legislatívy a návrh kódexovej hlavy,
- autentifikácia potravín - metodologické postupy.

Kontakt: Tel.:    02 / 50237146
Fax:    02 / 55571417
E-mail: milan.suhaj@vup.sk

11 Ing. Danka Šalgovičová

Vedúca strediska pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok v rezorte pôdohospodárstva. Riešenie problematiky výskytu cudzorodých látok v pôde, vode, krmivách a potravinách z hľadiska kontroly a monitoringu.

Kontakt: Tel.:    02 / 50237225; 115
Fax:    02 / 55571417
E-mail: salgovicova@vup.sk

12 Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Riešenie úloh zameraných na postupy získavania vysokokoncentrovaných prírodných farbív, výťažkov aromatických bylín pre nápoje a jednotkové operácie v týchto technológiách, na získavanie potravinárskych antioxidantov. Poradca pre prípravu projektov programu SAPARD.

Kontakt: Tel.:    033 / 6472974
Fax:    033 / 6472974
E-mail: biocentrum@vup.sk

13 Doc. Ing. Peter Šimko, DrSc.

Riešenie problematiky aplikácie aditívnych látok, konzervačných postupov úchovy potravín, balenia potravín, riešenie aktuálnych problémov potravinárskej praxe v rôznych výrobných podnikoch potravinárskeho priemyslu. Poradca pre prípravu projektov programu SAPARD.

Kontakt: Tel.:    02 / 55574622
Fax:    02 / 55571417
E-mail: peter.simko@vup.sk

14 Ing. Terézia Šinková, CSc.

Poradenstvo v oblasti legislatívy Codex Alimentarius FAO/WHO

Kontakt: Tel.:    02 / 50237150
Fax:    02 / 55571417
E-mail: terezia.sinkova@vup.sk


<-- SPÄŤ