English

Trendy v potravinárstve

Trendy v potravinárstveÚčelové periodikum Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Registračné číslo MK SR: 1517/96, ISSN: 1336-085X
Vydáva: Výskumný ústav potravinársky, 824 75 Bratislava 26, Priemyselná 4, P. O. Box 25

Redakčná rada:
Ing. Zuzana Nouzovská
doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.
Ing. Martin Polovka, PhD.
RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
Ing. Danka Šalgovičová
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Počítačová sadzba:
VÚP 
Kontaktná osoba: Justína Farbulová
Tel.: 02/502 37 034, Fax: 02/555 71 417
e-mail: farbulova@vup.sk
http://www.vup.sk

Za správnosť a zrozumiteľnosť jednotlivých príspevkov sú zodpovední autori.

N E P R E D A J N É<-- SPÄŤ