English

Trendy v potravinárstve

Trendy v potravinárstveÚčelové periodikum Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Registračné číslo MK SR: 1517/96, ISSN: 1336-085X
Vydáva: Výskumný ústav potravinársky, 824 75 Bratislava 26, Priemyselná 4, P. O. Box 25

Redakčná rada:
Doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.
Ing. Zuzana Nouzovská
PhDr. Ildikó Maggioni-Brázová, PhDr.
Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
Ing. Martin Polovka, PhD.
Ing. Danka Šalgovičová

Počítačová sadzba:
VÚP 
Kontaktná osoba: Ing. Mária Močilanová
Tel.: 02/502 37 073, Fax: 02/555 71 417
e-mail: mocilanova@vup.sk
http://www.vup.sk

Za správnosť a zrozumiteľnosť jednotlivých príspevkov sú zodpovední autori.

N E P R E D A J N É