English

Pracoviská ústavu

Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu

Vedúca odboru: Ing. Danka Šalgovičová
tel: 02/ 502 37 025
0911 447 276
e-mail: danka.salgovicova@nppc.sk
Zástupkyňa vedúcej odboru: Ing. Anna Giertlová
tel: 02/ 502 37 015
e-mail: anna.giertlova@nppc.sk
Pracovníci odboru: RNDr. Lenka Bartošová, PhD., Ing. Zuzana Lichnerová, Ing. Angela Světlíková,
Knižnica ., Potravinová banka dát, Justína Farbulová, Silvia Jantošovičová (MD)

Potravinová banka dát

Databáza cudzorodých látok

Vedecké hodnotenie rizika

Manažment projektov

Aktuálne projekty

Aktuálna legislatíva

 

Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu

Zameranie odboru

Potravinová banka dát

 • prevádzka online potravinovej databázy www.pbd-online.sk
 • výpočet výživového zloženia potravinárskych výrobkov na základe receptúry
 • využitie potravinových databáz v praxi
 • prepojenie na sieť európskych potravinových databáz www.eurofir.org
 • zber, dokumentácia a kompilácia údajov o zložení potravín za účelom tvorby potravinových databáz
 • vývoj moderného softvéru Daris na dokumentáciu primárnych údajov
 • odborné poradenstvo v oblasti výživových údajov pre potravinárskych výrobcov, odbornú i laickú verejnosť
 • odborná garancia projektov na podporu zdravia a správnej výživy (napr. projekt Hovorme o jedle)
 • publikovanie informačných materiálov a článkov o správnej výžive a zdravom životnom štýle

Databáza cudzorodých látok

 • prevádzka DCL databázy www.pbd-online.sk
 • zber a spracovanie údajov o kontaminantoch v potravinách a krmivách
 • príprava databázových podkladov a štatistík k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Vedecké hodnotenie rizika

 • príprava vedeckých stanovísk k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) Európskej komisie
 • príprava vedeckých expertíz na formulovanie stanovísk SR k hodnoteniu rizika na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v rozsahu zamerania výskumnej činnosti VÚP

Manažment projektov

 • príprava projektov (Výskumná agentúra, APVV...)
 • riadenie projektov a monitorovanie procesov v rámci implementácie projektov spolufinancovaných zo Štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov
 • monitoring projektov (príprava monitorovacích správ, správa personálnej matice)
 • aktualizácia webového sídla NPPC a VÚP
 • príprava prezentačných materiálov
 • organizovanie konferencií a seminárov
 • príprava a podpora činností súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania
 • realizácia prieskumov trhu s orientáciou na verejné inštitúcie a sektor spotrebiteľov
 • dopĺňanie katalógu knižných publikácii knižnice
 • aktualizácia voľne dostupného zoznamu kníh, časopisov a odborných publikácií o novinky na www.vup.sk

Aktuálne projekty

 • Informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách a o zložení potravín (úloha odbornej pomoci, hlavný riešiteľ Ing. Šalgovičová)
 • Vedecké hodnotenie rizika pre potreby úradnej kontroly (úloha odbornej pomoci, hlavný riešiteľ Ing. Světlíková)
 • Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy resp. strednej Ázie v  oblasti potravinových databáz (úloha odbornej pomoci, hlavný riešiteľ Ing. Giertlová)
 • Národný potravinový katalóg (úloha odbornej pomoci, hlavný riešiteľ Ing. Nouzovská) (www.npkinfo.sk)
 • Členstvo v medzinárodnej organizácii EuroFIR AISBL (http://www.eurofir.org)

 

Ďalšie významné projekty

 • Grant agreement for piloting the Framework partnership agreement, medzinárodný projekt EFSA, zodpovedný riešiteľ Ing. Šalgovičová
 • Zber a kompilácia analytických údajov o nutričnom zložení potravín v Európe a Strednej Ázii, medzinárodný projekt so zapojením FAO, zodpovedný riešiteľ Ing. Giertlová
 • SAFEFOODNET: A Chemical Food Safety Network for the Enlarging Europe, medzinárodný projekt so zapojením ILSI Europe, zodpovedný riešiteľ Ing. Světlíková

Ponuka činností

 • Poradenstvo v oblasti výživových hodnôt potravín
 • Výpočet výživovej hodnoty potravinárskych výrobkov
 • Prevádzka odbornej potravinárskej knižnice pre potreby potravinárskeho priemyslu
 • Predaj potravinových tabuliek
 • Predaj licencie na nutričný softvér Alimenta a ponuka zaškolenia
 • Predaj licencie na databázu nutričného softvéru Alimenta 4.3e

Aktuálna legislatíva

 • 152/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 27. júna 1995 o potravinách
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 178/2002. z 28. januára 2002
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2004 z 23. decembra 2004

<-- SPÄŤ