English

Kontakty

Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou

Vedúci odboru: Doc. Ing. Šilhár Stanislav, CSc.
tel: predvoľba pre všetky tel. čísla 033/
647 29 73
0914 322 094
e-mail: silhar@vup.sk
PracovnĂ­ci oddelenia: Ing. Panghyová Elena, Ing. Kiss Eugen, RNDr. Blažková Marcela, Ing. Kunštek Marek,
Prochádzková Anna, . Denná miestnosť, Noskovičová Katarína, Horňáček Peter, Mlatec Radko, Galovič Rastislav

Činnosť oddelenia

 • Výskum a vývoj nových technológií  a ich poloprevádzkové overenie
 • Kompletné spracovanie technologickej, výrobnej a výrobkovej  dokumentácie 
 • Návrh, zhotovenie a sprevádzkovanie výrobných zariadení pre potravinársku výrobu
 • Receptúry a technológie nového typu zdravie podporujúcich potravín 
 • Technológie a procesy pre produkciu čistých fytochemikálií (farbivá, antioxidanty, imunostimulátory, biokonzervanty, biopesticídy), ...
 • Spracovanie materiálových a energetických bilancií, návrh riešení znižujúcich energetickú náročnosť výroby a zhodnotenia  druhotných surovín 
 • Optimalizáciu výroby na poloprevádzkovej úrovni, spracovanie procesových kníh  a výrobu vzoriek nových výrobkov pre marketing a overovanie trhu
 • Spracovanie projektov správnej hygienickej a výrobnej praxe minimálne zaťažujúcich výrobných pracovníkov
 • Príprava hygienických príručiek pre malých a stredných výrobcov a priamy predaj pre prvovýrobcov
 • Poradenskú a expertíznu činnosť pre malých a stredných podnikateľov 
 • pri vývoji nových technológií, pri zavádzaní technológií do praxe ,  pri inovácii výrobkov, aplikácii aditívnych a pomocných látok vo výrobe potravín a riešenie aktuálnych problémov
 • Spracovanie objektívnych, vedeckých podkladov pre marketing výrobkov,    objektívne údaje o kvalite produktov
 • Príprava, informačná podpora a poradenstvo managementu pri spracovaní projektových zámerov, rozvojových programov a projektov
 • Poradenstvo pri príprave špecifikácií a pomoc pri registrácii výrobkov v systéme politiky kvality EU / Chránené zemepisné označenie, Chránené označenie pôvodu/
 • Školenia, odborné semináre a kurzy pre potravinárov a poľnohospodárov spracovávajúcich svoju produkciu zamerané na 
  • výrobkové a technologické inovácie
  • hygienu, bezpečnosť spracovanie a realizáciu projektov HACCP a GHP
  • analytickú kontrolu
  • zvyšovanie a riadenie kvality výrobkov
  • marketing potravín
  • spracovanie projektových zámerov a prípravu projektov 

Technické zázemie vo výrobných halách


<-- SPÄŤ