English

Pracoviská ústavu

Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou

Vedúci odboru: Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
tel: predvoľba pre všetky tel. čísla 033/
647 29 73
0914 322 094
e-mail: silhar@vup.sk
Pracovníci odboru: RNDr. Marcela Blažková, Ing. Eugen Kiss, Ing. Marek Kunštek, Ing. Elena Panghyová,
Denná miestnosť ., Rastislav Galovič, Peter Horňáček, Radko Mlatec, Katarína Noskovičová, Anna Prochádzková

Odbor technológií, inovácií a spolupráce s praxou - Pracovisko  BIOCENTRUM Modra (NPPC-VÚP) je určené pre vývoj a overenie potravinárskych technológií. Experimentálne haly sú rozdelené do dvoch subjektov a to fermentačná a separačná časť. Vo fermentačnej časti možno vykonávať a optimalizovať aeróbne a anaeróbne fermentácie s možnosťou ďalšieho spracovania biomasy a metabolitov. Separačná hala vybavená zariadeniami na separáciu fytoproduktov.

Pracovisko má k dispozícii laboratóriá s vybavením na stanovenie základných zložiek potravinovej matrice a stanovenie parametrov v poloprevádzkových výrobných postupoch .

Systém práce Biocentra

Ponuka činností:
OTISP - Biocentrum Modra  - ponuka a možnosti  pomoci potravinárom.

Návrh a poloprevádzkové overovanie nových výrobných postupov a produktov

 • návrh a poloprevádzkové overenie nových a inovovaných postupov výroby
 • kompletné spracovanie technologickej, výrobnej a výrobkovej dokumentácie
 • experimentálna, overovacia výroba a príprava marketingových vzoriek

Poradenstvo, pomoc pri riešení konkrétnych problémov praxe

 • inovácia produktov a technológií
 • riešenie problémov bezpečnosti  a štandardnej kvality produktov
 • pomoc pri spracovaní projektov HACCP, SVP a Hygienických príručiek
 • výpočet a stanovenie údajov pre správne označovanie výrobkov
 • analýza, spracovanie materiálových a energetických bilancií, návrh riešení znižujúcich energetickú náročnosť výroby a zhodnotenie druhotných surovín

Vzdelávanie

 • kurzy Základov správnej hygienickej praxe (spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s potravinami)
 • kurzy zamerané na výrobu a priamy predaj potravín v malom
 • kurzy zamerané na potravinovú legislatívu, označovanie potravín
 • zaškolenie pracovníkov na moderné vákuové a separačné procesy

Spolupráca a inovácie

Prístrojová infraštruktúra

Technické zázemie vo výrobných halách

Fermentačná hala Separačná hala


<-- SPÄŤ