English

Aké je zloženie kódexových výborov

Aké je zloženie kódexových výborov

Každý kódexový výbor má predsedu, členov (t. j. zástupcov členských štátov), pozorovateľov, ktorí môžu diskutovať, nemajú však hlasovacie právo, sekretariát a hostiteľskú vládu, ktorá podporuje činnosť výboru.

Predseda. Komisia CAC poverí členský štát Komisie, ktorý prejavil svoju vôľu akceptovať zodpovednosť za financovanie a všetky ostatné oblasti súvisiace s hotiteľstvom výboru, aby určil predsedu výboru. Príslušný členský štát určí predsedu výboru spomedzi svojich vlastných občanov. Výbor môže na každom rokovaní určiť spomedzi z prítomných delegátov aj jedného alebo viac reportérov, ale väčšina výborov má vo svojej hostiteľskej krajine sekretariát.

Členovia. Členstvo v kódexových výboroch je otvorené pre členov Komisie CAC, ktoré oznámili generálnemu riaditeľovi FAO alebo WHO, že chcú byť členmi CAC. Táto notifikácia sa vykonáva oficiálnou registráciou. Členstvo v koordinačných výboroch FAO/WHO je otvorené len pre členov Komsiie v príslušnom regióne alebo skupine štátov, na rokovaniach sa však môžu zúčastňovať aj iné členské štáty (z iných regiónov) ako pozorovatelia.

Pozorovatelia. Postup prijatia za pozorovateľa kódexového výboru je tento: 

  • Štát (koordinačnému výboru FAO/WHO, ktorého nie je členom) alebo medzinárodná organizácia adresuje žiadosť generálnemu riaditeľovi FAO alebo WHO. Bežne nasleduje registrácia.
  • Pozorovateľský štát sa môže zúčastňovať na diskusiách regionálneho výboru a má rovnaké možnosti vyjadrovať sa ako iné štáty, nemá však právo hlasovať ani pripomienkovať postup.
  • Medzinárodné organizácie môžu byť takisto prizývané na všetky rokovania kódexových pomocných orgánov ako pozorovatelia. Ich účasť na Kódexe musí byť v súlade s princípmi uvedenými v Procedurálnom manuáli CAC.

Skrátený preklad: T. Šinková


<-- SPÄŤ