English

Aktuality

bulletVýskumný ústav potravinársky prevzal štafetu | 19-05-2008
Foto
V dňoch 15.-17.5.2008 sa uskutočnil 4. ročník CEFood kongres – Central European Congres on Food v Cavtate v Chorvátsku.
viac informácií...

bulletVýročná správa VÚP za rok 2007 | 14-05-2008
Dňa 13.05.2008 bola zverejnená výročná správa Výskumného ústavu potravinárskeho za rok 2007 a umiestnená v sekcií Dokumenty.

bulletPozvánka na verejný odpočet činnosti za rok 2007 | 14-05-2008

bulletSlovenská parenica - ukončenie námietkového konania v rámci EÚ | 28-04-2008
V piatok 25.4. uplynula 6-mesačná lehota, počas ktorých mohol ktorýkoľvek členský štát EÚ alebo tretia krajina zaslať námietku voči registrácii „Slovenskej parenice“. Ak nám Európska komisia nezašle v najbližšom čase vznesené námietky, znamená to, že námietky neboli zaslané a je len otázkou času kedy bude „Slovenská parenica“ nariadením Komisie zapísaná do registra chránených označení ako chránené zemepisné označenie.

bulletPlán činnosti CEPV na rok 2008 | 08-04-2008

bulletSlovenská bryndza | 04-04-2008
Dnes o polnoci uplynie 6-mesačná lehota na zasielanie námietok voči registrácii Slovenskej bryndze ako chráneného zemepisného označenie. Pokiaľ žiadna z členských alebo tretích krajín nezašle námietku, bude už len otázkou času, kedy Európska komisia vydá nariadenie, ktorým Slovenskú bryndzu zapíše do registra chránených označení.

bulletRegistrácie chránených označení – MAREC 2008 | 31-03-2008

bulletZverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – MAREC 2008 | 31-03-2008

bulletZhodnotenie workshopu „Veda pre prax“. | 27-03-2008
Centrum excelentnosti potravinárskeho výskumu na Slovensku zorganizovalo dňa 27.3.2008 workshop „Veda pre prax“.
viac informácií...

bulletOdborné posudzovanie projektov v rámci sektorového operačného programu „Program rozvoja vidieka SR 2007-2013“ | 26-03-2008
V zmysle schváleného sektorového operačného plánu „Program rozvoja vidieka SR 2007-2013“ a pravidiel pre vypracúvanie projektov, je Výskumný ústav potravinársky oprávnený vykonávať odborné posudzovanie v oblasti hodnotenia inovácií výrobkov a inovatívnosti výroby.
viac informácií...