English

Zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.