Komisia Codex Alimentarius (CAC)

Je medzinárodný orgán, ktorý realizuje Spoločný program FAO/WHO pre potravinárske normy s cieľom zabezpečenia:

  1. porovnateľnej úrovne kvality potravín v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov na celom svete a
  2. správnych praktík pri obchodovaní s potravinami.

Členmi CAC sú jednotlivé štáty, ktorých vlády sú zodpovedné za prípravu a uplatňovanie kódexových noriem a limitov. Svetová organizácia pre obchod (WTO) uznáva legislatívu Codex Alimentarius za celosvetový štandard.

Slovenská republika bola r. 1994 schválená za riadneho člena CAC. Pravidlá fungovania orgánov a členských štátov CAC definuje Procedurálny manuál CAC.

V nadväznosti na rozhodnutie Rady EÚ zo 17. novembra 2003 o prístupe Európskeho spoločenstva ku Komisii Codex Alimentarius (2003/822/EC) a na základe schválenia na 27. zasadnutí Komisie Codex Alimentarius (Ženeva, 28. jún - 3. júl 2004) je Európska únia riadnym členom CAC.