Aktuality

Životné jubileum doc. Ing. Ľudovít Polívka, CSc.

| 03-07-2024

V týchto dňoch oslávil významné životné jubileum - 90 rokov v dobrom zdraví a plnej pracovnej aktivite náš bývalý spolupracovník a priateľ doc. Ing. Ľudovít Polívka, CSc.

Jeho odborné pôsobenie po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1957 je neustálym, priam modelovým prelínaním teórie a praxe. Začínal ako technológ v cukrovare, pokračoval ako vedecký pracovník Ústavu molekulárnej biológie SAV, aby sa vrátil do priemyslu ako špičkový riadiaci pracovník a následne znovu k výskumu a pedagogickej práci na Výskumnom ústave potravinárskom a univerzitách.

Bol jedným z najuznávanejších odborníkov v oblasti moderných biotechnológií v bývalom Československu a výrazne sa podieľal na formovaní a realizácii koncepcie prvého reálneho vedeckého parku v SR Biocentra Výskumného ústavu potravinárskeho v Modre.

Okrem vedecko-pedagogickej práce si vážime i jeho ľudské vlastnosti, schopnosť komunikovať, spolupracovať, vidieť veci v súvislostiach a snahu odovzdať všetky svoje vedomosti a schopnosti v prospech pracoviska, nás mladších spolupracovníkov a priateľov.

V mene všetkých potravinárov a výskumníkov prajeme jubilantovi zdravie a pokoj na zaslúženom odpočinku.