Aktuality

Významný úspech slovenského potravinárskeho výskumu

| 20-09-2010

15th World Congress of Food Science and Technology

IUFoST 2010

Cape Town International Convention Centre

South Africa

22 – 26 August 2010

 

V dňoch 22. - 26. augusta 2010 sa v Kapskom Meste (Juhoafrická republika) konal svetový kongres 15th World Congress of Food Science & Technology, ktorý bol organizovaný medzinárodnou organizáciou IUFoST (International Union of Food Science and Technology) a národnou organizáciou SAAFoST (South African Association for Food Science and Technology). Kongres bol tiež vynikajúcou príležitosťou pre pripomenutie si významného jubilea – 50. výročia založenia organizácie IUFoST. Hlavnou témou svetového kongresu IUFoST 2010 bolo „Food Science Solutions in an Evolving World“.

Program kongresu bol stavaný pre rôzne skupiny špecialistov v oblasti potravinárstva: vedcov, technológov, tvorcov legislatívy, podnikateľov, marketingových a obchodných manažérov, školiteľov, ľudí z akademického prostredia i študentov. Z tohto hľadiska kongres poskytoval vyvážený priestor pre prezentáciu výsledkov  výskumu v rôznych oblastiach potravinárstva i pre komerčné aplikácie vedeckých poznatkov

Na kongres bolo zaslaných 1478 abstraktov zo 76 krajín. Tieto abstrakty hodnotilo 163 hodnotiteľov v 18 subkomisiách, pričom každý abstrakt prešiel trojnásobnou evaluáciou. Vedecká komisia navrhla rozdelenie príspevkov na prednášky a postery a každý príspevok bol zaradený do jednej z 50 sekcií.

Vedecký program pozostával z troch keynote prednášok, šiestich plenárnych prednášok, jednej prednášky predstaviteľa IUFoST, siedmich prednášok mladých vedeckých pracovníkov, 220 prednášok v sekciách a vyše 800 posterov. Počas kongresu paralelne prebiehala výstava produktov renomovaných firiem z oblasti potravinárskej technológie a niekoľko zaujímavých workshopov.

Organizačný výbor kongresu poskytol aj jednu mimoriadnu príležitosť pre mladých vedeckých pracovníkov. Na základe nominácií vedeckých prác a zamerania výskumu mladých vedeckých pracovníkov sa rozhodol udeliť ocenenie pre sedem mladých vedcov z celého sveta a umožniť im prezentáciu výsledkov výskumu formou plenárnej prednášky počas hlavných zasadaní kongresu. Takéhoto významného ocenenia sa dostalo aj nominantke zo Slovenskej republiky, Ing. Kristíne Kukurovej, PhD z Výskumného ústavu potravinárskeho, ktorá mala príležitosť ako prvá vystúpiť s prednáškou „Tools of acrylamide mitigation applicable on bread“. Úspešná prezentácia výsledkov vedeckého tímu pod vedením Ing. Zuzany Ciesarovej, CSc., bola dôstojnou reprezentáciou vysokej úrovne slovenskej potravinárskej vedy na svetovom vedeckom fóre najvyššieho rangu. Aj ďalšia prednáška s názvom „Acrylamide as a process contaminant – progress in its mitigation“, ktorú predniesla Ing. Zuzana Ciesarová, CSc., vedecká pracovníčka Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave v sekcii Food Safety, Risk Assessment & Contaminants, vzbudila ohlas odbornej verejnosti, čo sa odrazilo v zaujímavej plenárnej diskusii a v neformálnych rozhovoroch počas kongresu.

Abstrakty prednášok sú uverejnené v zborníku kongresu (v tlačenej forme aj na CD) s možnosťou zaslania plnotextových príspevkov do vedeckého časopisu Food Research International.