English

Oblasti a zameranie poradenských aktivít

1 Vzdelávanie - kurzy, semináre, školenia

VÚP organizuje kurzy, semináre a školenia zamerané na:

 • Zavádzanie HACCP a ISO 9000 v potravinárskych podnikoch
 • Základná potravinová legislatíva
 • Moderné metódy spracovania rastlinných produktov
 • Kontrolné metódy vo výrobe potravín
 • Systémy riadenia kvality
 • Legislatíva potravín v SR a EU
 • Hygiena a sanitácia v potravinárskych podnikoch
 • Výrobková a technologická inovácia vo výrobe potravín
 • Moderné trendy vo výžive

Pri organizácii spolupracujeme s Chemickotechnologickou fakultou STU Bratislava, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou Nitra a s odborníkmi potravinárskej praxe. Organizujeme aj špecializované kurzy a semináre na objednávku potravinárskych firiem ako aj dodávateľov moderných technológií a zariadení.

Viac informácií: biocentrum@vup.sk
Ing. S. Jedličková

2 Priame poradenstvo - riešenie konkrétnych problémov praxe

Priame poradenstvo je poskytované v týchto oblastiach:

 • potravinárske aditívne látky a ich aplikácia,
 • zavádzanie rýchlych metód stanovenia patogénnych mikroorganizmov v potravinárskych prevádzkach, surovinách a finálnych produktoch,
 • hygiena výroby a skladovania potravín, identifikácia mikrobiologickej situácie v potravinárskych prevádzkach, optimalizácia sanitácie výrobných zariadení, navrhovanie hygienických a sanitačných postupov v konkrétnych podmienkach výroby,
 • vývoj nových potravinárskych výrobkov a spracovanie potrebnej dokumentácie pre ich schválenie,
 • stanovenie energetickej a nutričnej hodnoty potravín,
 • zavádzanie moderných postupov spracovania surovín rastlinného pôvodu, optimalizácia materiálových a energetických vstupov,
 • výroba rastlinných olejov získavaných "za studena" a ich šetrná úprava,
 • hodnotenie kvality základných surovín, vhodnosti regiónu z hľadiska produkcie vybraných surovín a pomocných látok,
 • využívanie druhotných surovín v potravinárskom priemysle,
 • aplikácia funkčných zložiek do potravín (prírodné farbivá, vláknina, inulín a pod.),
 • vypracovanie štúdií o trhu s potravinárskymi výrobkami v SR a zahraničí pre podnikateľské zámery,
 • výroba prírodných nealkoholických sirupov a nápojov, stabilizácia chuti, vône, farebnosti, resp. zákalu, mikrobiologické hodnotenie podmienok výroby a hotových výrobkov,
 • technologické postupy výroby vína a piva,
 • znižovanie energetickej náročnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie v potravinárstve,
 • pomoc pri spracúvaní propagačných materiálov pre účasť na výstavách a marketingových činností,
 • originálne šetrné spôsoby spracovania ovocia a zeleniny,
 • vývoj a aplikácia analytických metód na stanovenie prírodných, aditívnych a kontaminujúcich látok v potravinách,
 • metódy identifikácie falšovania potravín a overovanie ich pravosti,
 • riešenie problematiky výskytu cudzorodých látok v pôde, vode, krmivách a potravinách z hľadiska kontroly a monitoringu,
 • vypracovanie technologických princípov umožňujúcich efektívnejšie spracovanie surovín,
 • poradenstvo pri využívaní nových druhov aditív, najmú na báze rastlinných surovín a metódy ich aplikácie,
 • technologické poradenstvo pri vývoji nového sortimentu výrobkov s upravenou skladbou, výživovou a energetickou hodnotou,
 • výber procesov umožňujúcich znižovanie obsahu alergénov v priebehu technologického spracovania pre výrobcov potravín s profylaktickým účinkom.

Kontakt: Ing. S. Jedličková tel. / fax:   033 / 647 35 62
e-mail:  biocentrum@vup.sk

3 Odborná pomoc pri zavádzaní nových technologických postupov

Výskumný ústav potravinársky vyvíja nové technologické postupy, nové výrobky a zabezpečuje potrebný dozor počas nábehu výroby.

Kontakt: Doc. Ing. S. Šilhár, CSc. tel. / fax:   033 / 647 29 74
e-mail:  biocentrum@vup.sk

4 Pomoc pri spracovaní projektov HACCP a systému riadenia kvality podľa ISO 9000

 1. Návrh štruktúry projektu pre konkrétnu výrobu.
 2. Špecifické projekty HACCP a ISO pre malé a stredné podniky.
 3. Špecifické projekty pre zabezpečenie kvality a bezpečnosti produkcie v malých a stredných podnikoch.
 4. Overovanie funkčnosti projektov HACCP.
 5. Vykonanie potrebných analýz pre definovanie kontrolných kritických bodov vo výrobe.

Kontakt: RNDr. P. Siekel, CSc. tel.:   02 / 502 37 123
fax:   02 / 55 57 14 17
e-mail:  peter.siekel@vup.sk
 
  Ing. A. Ružičková tel.:   033 / 647 35 64
fax:   033 / 647 35 62
e-mail:  biocentrum@vup.sk

5 Poradenstvo pre projekty programu SAPARD

Poradenstvo v oblasti projektov zameraných na:

 1. Zvýšenie stupňa spracovania poľnohospodárskych produktov, hlavne na modernizáciu potravinárskej výroby v odvetviach mäsového, hydinárskeho, konzervárenského priemyslu.
 2. Produkciu regionálne špecifických potravín.
 3. Výrobu koncentrátov a poloproduktov z liečivých a aromatických rastlín.

VÚP má vyškolených oficiálnych poradcov pre program SAPARD.

Kontakt: Doc. Ing. P. Šimko, CSc. tel.:   02 / 55 57 46 22
fax:   02 / 55 57 14 17
e-mail:  peter.simko@vup.sk
 
  Doc. Ing. S.Šilhár, CSc. tel./fax:   033 / 647 29 74
e-mail:  biocentrum@vup.sk

6 Spracovanie technologickej a výrobkovej dokumentácie

 1. Spracovanie podkladov a pomoc pri spracovaní podnikateľských zámerov.
 2. Vypracovanie technologickej dokumentácie (procesové knihy) pre nové výroby.
 3. Podnikové normy a potrebné doklady pre uvádzanie výrobkov na trh.
 4. Definovanie konkurenčne významných vlastností výrobku.

Kontakt: Doc. Ing. S. Šilhár, CSc. tel. / fax:   033 / 647 29 74
e-mail:  biocentrum@vup.sk.sk

7 Výroba ekologických potravín

 1. Príprava technologických podkladov a spracovanie projektov pre výrobu ekologických potravín.
 2. Príprava receptúr a podmienok produkcie ekologických potravín.
 3. Posúdenie vhodnosti využitia konvenčných technológií pre výrobu ekologických potravín.
 4. Poradenstvo pri výbere vhodných aditívnych látok pre ekologické potraviny.

Kontakt: Doc. Ing. S. Šilhár, CSc. tel. / fax:   033 / 647 29 74
e-mail:  biocentrum@vup.sk


<-- SPÄŤ