English

Publikačné výstupy

2017

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách/ Chaptares in scientific monographs published by foreign publishers

CIESAROVÁ, Z. – MIKUŠOVÁ, L. – MAGALA, M. – KOHAJDOVÁ, Z. – KAROVIČOVÁ, J.:
Nonwheat cereal-fermented-derived products. (Nepšeničné cereálne fermentované produkty.)
In: Frias, J. – Martinez Villaluenga, C. – Penas, E. (Eds.): Fermented foods in health and disease prevention.
London : Academic Press, 2017, s. 417–432.
ISBN: 9780-1-28-02549-9; 9780-1-28-02309-9.
DOI: 10.1016/B978-0-12-802309-9.00017-0

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch/ Interantional current contents publications

BUTOROVÁ, L. – POLOVKA, M. – POŘÍZKA, J. – VÍTOVÁ, E.:
Multi-experimental characterization of selected medical plants growing in the Czech Republic. (Multi-experimentálne štúdium vybranej skupiny liečivých rastlín rastúcich v Českej republike.)
Chemical Papers, 71, 2017, č. 9, s. 1605–1621.
ISSN: 2585-7290 (print), 1336-9075 (online).
DOI: 10.1007/s11696-017-0154-3.

POLOVKA, M. – PARK, Y. S. – HAM, K.–S. – PARK, Y.–K. – VEARASILP, S. – PASKO, P. – TOLEDO, F. – ARANCIBIA–AVILA, P. – GORINSTEIN S.:
Ethylene treated kiwi fruits during storage. Part I: Postharvest bioactive, antioxidant and binding properties.. (Kivi ošetrené počas skladovania etylénom. I. časť: Pozberové vplyvy na bioaktívne, antioxidačné a väzobné vlastnosti..)
Journal of Food Processing and Preservation, 41, 2017, č. 4, e13084.
ISSN: 1745-4549 (online). DOI: 10.1111/jfpp.13084.

VÉGHOVÁ, A. – MINAROVIČOVÁ, J. – KOREŇOVÁ, J. – DRAHOVSKÁ, H. – KACLÍKOVÁ, E.:
Prevalence and tracing of persistent Listeria monocytogenes strains in meat processing facility production chain. (Výskyt a stopovanie perzistentných kmeňov Listeria monocytogenes vo výrobnom reťazci prevádzky na spracovanie mäsa.)
Journal of Food Safety, 37, 2017, č. 2, e12315.
ISSN: 1745-4565. DOI: 10.1111/jfs.12315.

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch/ Current contents publications in SR

BELAJOVÁ, E. – TOBOLKOVÁ, B. – DAŠKO, Ľ. – POLOVKA, M. – DUREC, J.:
Changes in colour, ascorbic acid and 5-hydrohymethylfurfural concentration in grapefruit. (Zmeny farby a koncentrácie kyseliny askorbovej a 5-hydrohymetylfurfuralu v grepfruitovej a karotkovej šťave počas skladovania.)
Journal of Food and Nutrition Research, 56, 2017, č. 4, s. 381–388.
ISSN: 1336-8672 (print), 1338-4260 (online).
 


2016

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách/ Chaptares in scientific monographs published by foreign publishers

CIESAROVÁ, Z.:
Impact of L-asparaginase on acrylamide content in fried potato and bakery products. (Vplyv Lasparaginázy na obsah akrylamidu v smažených zemiakových a pekárskych produktoch.)
In: Gökmen, V. (Eds.): Acrylamide in food : Analysis, content and potential health effects.
1. vyd. Amsterdam : Elsevier, 2016, s. 405-421.
ISBN: 978-0-12-802832-2. DOI: 10.1016/B978-0-12-802832-2.00021-8.

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich
vydavateľstvách/ Chaptares in scientific monographs published by SR publishers

SIEKEL, P. – POLOVKA, M.:
Intenzívnejšia globálna súťaž o zdroje. Potraviny. (Intensive global competition on resources. Foods.)
In: Lubyová, M. – Filčák, R. (Eds.): Globálne megatrendy. Hodnotenie a výzvy z pohľadu Slovenskej republiky.
1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied, 2016, s. 128–155.
ISBN: 978-80-970850-2-5.

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch/ Interantional current contents publications

CABICAROVÁ, T. – KACLÍKOVÁ, E. – MADER, A. – MINAROVIČOVÁ, J. – KOREŇOVÁ, J. – KUCHTA, T.:
Improvement of the detection sensitivity for Staphylococcus aureus in spices and herbs. (Zvýšenie citlivosti detekcie Staphylococcus aureus v koreninách a bylinkách.)
Food Analytical Methods, 9, 2016, č. 7, s. 1980-1984.
ISSN: 1936-9751. DOI: 10.1007/s12161-015-0379-

POLOVKA, M. – PARK, Y. S. – HAM, K.-S. – PARK, Y.-K. – VEARASILP, S. – PASKO, P. – TOLEDO, F. – ARANCIBIA-AVILA, P. – GORINSTEIN, S.:
Ethylene treated kiwi fruits during storage. Part I: Postharvest bioactive, antioxidant and binding properties. (Kivi ošetrené počas skladovania etylénom. Časť I. Pozberové zmeny bioaktívnych, antioxidačných a väzbových vlastností.)
Journal of Food Processing and Preservation, 2016, Early View.
ISSN: 1745-4549. DOI: 10.1111/jfpp.13084.

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch/ Current contents publications in SR

KACLÍKOVÁ, E. – ORAVCOVÁ, K.:
Identification of thermotolerant Cronobacter strains using multiplex real-time polymerase chain reaction. (Identifikácia termotolerantných kmeňov rodu Cronobacter použitím multiplexnej polymerázovej reťazovej reakcie v reálnom čase.)
Journal of Food and Nutrition Research, 55, 2016, č. 3, s. 278–281.
ISSN (print): 1336-8672, ISSN (online): 1338-4260.
 


2015

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch/ Interantional current contents publications

BLAŽEKOVÁ, L. – POLAKOVIČOVÁ, P. – MIKUŠOVÁ, L. – KUKUROVÁ, K. – SAXA, V. – CIESAROVÁ, Z. – ŠTURDÍK, E.:
Development of innovative health beneficial bread using a fermented fibre-glucan product. (Vývoj inovovaného zdraviu prospešného chleba s fermentovaným vlákninovo-glukánovým produktom.)
Czech Journal of Food Sciences, 33, 2015, č. 2, s. 118–125.
ISSN: 1212-1800. DOI: 10.17221/42/2014-CJFS.

KOREŇOVÁ, J. – REŠKOVÁ, Z. – VÉGHOVÁ, A. – KUCHTA, T.:
Tracing Staphylococcus aureus in small and medium-sized food-processing factories on the basis of molecular sub-species typing. (Sledovanie Staphylococcus aureus v malých a stredných potravinárskych výrobniach na základe molekulárno-biologickej poddruhovej typizácie.)
International Journal of Environmental Health Research, 25, 2015, č. 4, s. 384–392.
ISSN: 0960-3123. DOI: 10.1080/09603123.2014.958135.

PARK, Y. S. – POLOVKA, M. – MARTINEZ-AYALA, A. L. – GONZÁLEZ AGUILAR, G. A. – HAM, K.-S. – KANG, S.-G. – PARK, Y.-K. – HEO, B.-G. – NAMIESNIK, J. – GORINSTEIN, S.:
Fluorescence studies by quenching and protein unfolding on the interaction of bioactive compounds in water extracts of kiwi fruit cultivars with human serum albumin. (Fluorescenčné štúdie interakcie bioaktívnych látok vo vodných extraktoch kultivarov kivi s ľudským sérovým albumínom pomocou zhášania radikálov a rozkladu proteínov.)
Journal of Luminescence, 160, 2015, č. 1, s. 71–77.
ISSN: 0022-2313. DOI: 10.1016/j.jlumin.2014.11.044.

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch/ Current contents publications in SR

ŠMÍD, J. – GODÁLOVÁ, Z. – PIKNOVÁ, Ľ. – SIEKEL, P. – KUCHTA, T.:
Semi-quantitative estimation of soya protein-based additives in meat products using real-time polymerase chain reaction. (Semikvantitatívne stanovenie sójových proteínových aditív v mäsových výrobkoch použitím priebežne monitorovanej polymerázovej reťazovej reakcie.)
Journal of Food and Nutrition Research, 54, 2015, č. 2, s. 165–170.
ISSN (print): 1336-8672, ISSN (online): 1338-4260.

LEJKOVÁ, J. – KOREŇOVÁ, J. – ŽENIŠOVÁ, K. – VALÍK, Ľ. – KUCHTA, T.:
Isolation of autochthonous lactic acid bacteria from ewes’ lump cheese, bryndza cheese and barrelled ewes’ cheese, and their characterization using Fourier transform infrared spectroscopy. (Izolácia autochtónnych baktérií mliečneho kysnutia z ovčieho hrudkového syra, bryndze a sudovaného ovčieho syra, a ich charakterizácia použitím infračervenej spektroskopie
s Fourierovou transformáciou.)
Journal of Food and Nutrition Research, 54, 2015, č. 4, s. 308–313.
ISSN (print): 1336-8672, ISSN (online): 1338-4260.


<-- SPÄŤ