English

Aktuality

bulletVyužitie vedeckých poznatkov pre kvalitné a zdravé potraviny | 08-12-2010

Projekt ASFEU číslo ITMS 26240220013

Anotácia:

Alimentárne ochorenia predstavujú významnú zložku ochorení. Je zrejmé, že výskyt týchto ochorení bude narastať a čeliť tomu je možné len systematickým výskumom týchto príčin. Medzi významné priority patrí efektívne hodnotenie bezpečnosti a kvality potravín a využívanie moderných biotechnologických postupov a metód pri ich analýze. V SR je táto priorita podporená aj „Dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015“, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 766/2007 dňa 12. septembra 2007, a to v prvej priorite „Zdravie – kvalita života“.
Dôležitým prvkom sú analytické metódy na stanovenie mikrobiologických a chemických parametrov potravín. Vývoj v tejto oblasti postupuje k stále citlivejším, selektívnejším, rýchlejším metódam, pričom dôraz sa kladie na výskum a vývoj metód na DNA - analýzu potravín. Táto oblasť je aj súčasťou priorít výskumu v SR, a je súčasťou cieľa Operačného programu Výskum a vývoj,
 

Výskumu v tejto oblasti sa venujeme aj my a vypracovali a uvádzame do kontrolnej a vývojovej praxe metódy na princípe polymerázovej reťazovej reakcie (PCR), DNA-DNA hybridizácie a iné postupy využívajúce molekulárno-biologické metódy. TIeto metódy sú striktne viazané na finančne náročné prístroje a zariadenia, Na našom pracovisku je potrebná modernizácia aj všeobecného laboratórneho vybavenia na úroveň, zabezpečujúcu bezpečný, bezkontaminačný výskum, vysokú kvalitu výsledkov a kompatibilitu s bežnými laboratóriami vo vyspelých krajinách.
 

Z tohto dôvodu sa v rámci riešenia projektu „Využitie vedeckých poznatkov pre kvalitné a zdravé potraviny“:

  1. Vytvoria podmienky pre vývoj špeciálnych detekčných súprav na analýzu potravinárskych produktov, a to obstaraním špeciálnej technológie a IKT pre potreby vývoja prototypových detekčných súprav a využitím analýzy adaptability metódy real-time polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) do formy „ready-to-use“.
  2. V ďalšej fáze to je vývoj prototypov súprav na detekciu nežiaducich kontaminantov v potravinách. Sú to postupy zamerané na vývoj prototypov súprav na detekciu patogénnych baktérií v potravinách s využitím real-time PCR a na vývoj prototypu súpravy na detekciu rastlinných alergénov v potravinách s využitím real-time PCR.
  3. V záverečnej fáze to je overenie efektivity prototypových detekčných súprav na vzorkách voľne dostupných potravín.
  4. Úplne na záver výsledky spracujeme azverejníme na odbornej konferencii.
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)